Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 40/18 - Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse

fArnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/9540
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 23.05.18 4/18
Formannskapet 23.05.18 57/18
Kommunestyret 30.05.18 40/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – pkt. 4 korrigert til:

«…

4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill (rettet fra 5,55) mill. kroner

b. Enhet Bygg/eiendom reduseres med 1,0 mill. kroner ved nedlegging av Skogn svømmehall.

c. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

d. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill (rettet fra 1,0 mill). kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

e. Politikk reduseres med kr. 50.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til politiske partier færre møter og kr. 200.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til lag og foreninger.

f. Fellesområder reduseres med kr. 500.000,- gjennom reduksjon av avsetning til lærlinger og kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

g. 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

h. Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.»

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

Punkt 2C: Kinodrift ved Festiviteten avvikles ikke i påvente av etableringen av ny privat kino. Beløp ut året på kroner 0,45 millioner finansieres via disposisjonsfondet da dette representerer et engangsbeløp.

Punkt 2E: Kommunens avsetning til lærlinger reduseres ikke med kroner 500 000. Avsetningen finansieres via disposisjonsfondet da dette representerer et engangsbeløp.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av SP og AP følgende forslag:

1. Kommunestyret er bekymret for Levanger kommunes økonomiske situasjon. Alle enheter pålegges å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 98% av tildelt budsjettramme.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

Innsparing: 1 million

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

Innsparing: 1 million

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg. 


4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill (rettet fra 5,55) mill. kroner

c. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill (rettet fra 1,0 mill). kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

d) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

e) 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

f) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens innstilling og Pedersens endringsforslag pkt. 1, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 2a, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2b, tiltrådt med 4 mot 4 stemmer som ble avgitt for Pedersens endringsforslag pkt. 2e. Ordførerens stemme avgjorde.

Rådmannens innstilling pkt. 2c (tilsvarende Pedersens forslag pkt 2f) tiltrådt med 5 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag.

Rådmannens innstilling, pkt. 2d, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2e, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2f, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2g (tilsvarende Pedersens forslag pkt. 2g), enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 2h, enstemmig avvist.

Pedersens forslag pkt. 2a, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2b, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2c, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2d, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 3a, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 3b, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 3c, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 3d (tilsvarende Pedersens forslag pkt. 3b), enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag, pkt. 4a, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4b, enstemmig avvist.

Rådmannens forslag, pkt. 4c, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4d, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag, pkt. 4e, enstemmig avvist.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag, pkt. 4f og Pedersens endringforslag pkt. 4d, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4g, enstemmig tiltrådt.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag, pkt. 4h og Pedersens endringforslag pkt. 4f, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 6 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret er bekymret for Levanger kommunes økonomiske situasjon. Alle enheter pålegges å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 98% av tildelt budsjettramme.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

Innsparing: 1 million

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

Innsparing: 1 million

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Kommunale seniortiltak avvikles fra 01.07.18. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler som går utover sentrale avtaler sies opp og reforhandles.

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg. 

 
4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill. kroner

b. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

c. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill. kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

d) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

e) 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enhetene ut fra dagens aktivitet

f) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.

  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.05.2018

Forslag i møte:

Jens Syver Løvli (Utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag til uttalelse:

Forslag til endring pkt. 2b:

Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.

Avstemning:

Løvlis forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Uttalelse:

Forslag til endring pkt. 2b:

Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.  

    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak i Administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. 

Rådmannens forslag til innstilling i Formannskapet:

1. Kommunestyret er bekymret for Levanger kommunes økonomiske situasjon. Alle enheter pålegges å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 99% av tildelt budsjettramme.


2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a. Skogn svømmehall legges ned fra 01.07.18.

b. Kommunale seniortiltak avvikles fra 01.07.18. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler som går utover sentrale avtaler sies opp og reforhandles.

c. Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino.

d. Det avlyses et kommunestyremøte og et møte i hver av komitéene høsten 2018. Kommunalt tilskudd til politiske partier reduseres med 20 %.

e. Kommunens avsetning til lærlinger reduseres med kr. 500.000,-.

f. Det utbetales ikke tilskudd til lag og foreninger fra Formannskapets tilskuddspost for resten av 2018

g. Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10 % fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

h. Åsvegen 5 avvikles fra 01.01.19, tiden frem til avvikling brukes til å etablere et tilsvarende tilbud i en av de øvrige kommunale boligene.


3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

a. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg

b. Salg av kommuneskogen

c. Endring av skolestruktur

d. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg. 

 
(Korrigert pkt 4
:)

4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill (rettet fra 5,55) mill. kroner

b. Enhet Bygg/eiendom reduseres med 1,0 mill. kroner ved nedlegging av Skogn svømmehall.

c. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

d. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill (rettet fra 1,0 mill). kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

e. Politikk reduseres med kr. 50.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til politiske partier færre møter og kr. 200.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til lag og foreninger.

f. Fellesområder reduseres med kr. 500.000,- gjennom reduksjon av avsetning til lærlinger og kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

g. 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

h. Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene. 

(Opprinnelig pkt. 4) 

4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5,55 mill. kroner

b. Enhet Bygg/eiendom reduseres med 1,0 mill. kroner ved nedlegging av Skogn svømmehall.

c. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

d. Kulturenheten reduseres med 1,0 mill. kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

e. Politikk reduseres med kr. 50.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til politiske partier færre møter og kr. 200.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til lag og foreninger.

f. Fellesområder reduseres med kr. 500.000,- gjennom reduksjon av avsetning til lærlinger og kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

g. 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

h. Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.

 

 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 

Ingen 

Vedlegg:

 

1

Forslag til tiltaksliste etter workshop på Frol barneskole 5. april 2018 PDF

2

Rådmannens presentasjon i workshop 05.04.18 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 Levanger kommune (K-sak 23/18

Saksopplysninger:

Saken legges fram behandling i Administrasjonsutvalget i tillegg til Formannskap og Kommunestyret. Administrasjonsutvalget bes vurdere om de ønsker å uttale seg i saken.

Økonomisk var 2017 var ikke noe godt år for Levanger kommune. Fra et rekordstort mindreforbruk i 2016 var det bare så vidt en kom på riktig side av 0-punktet i 2017. Kommunen fikk et vært stort negativt økonomiske avvik innen alle helse og velferdsområdene med unntak av NAV, mens også mange av skolene og de fleste kommunaltekniske områdene også hadde store negative avvik. Økonomisk ble året reddet av store fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd og gode regnskapstall fra Innvandrertjenesten. En ser ved avleggelse av rapport etter 1. kvartal 2018 at det ligger an til store negative avvik også i 2018 om ikke tiltak iverksettes umiddelbart. Bildet er at det er de samme områdene som har økonomiske utfordringer også i 2018. I år kan vi imidlertid ikke forvente at Innvandrertjenesten vil bidra i like stor grad til fellesskapets økonomi som de to foregående årene. Dette skyldes at bosettingstallene nå er lavere, og at inntektsgrunnlaget for enheten da også naturlig ligger på et lavere nivå. Dessuten er det usikkerhet om rammebetingelsene og omfanget av driften på Leira asylmottak ettersom inngåtte kontrakter med UDI går ut.

Rådmannen har utover våren iverksatt et arbeid for å justere aktiviteten (og/eller øke inntektene) for å bringe balanse i kommunens økonomi igjen. En del av denne prosessen bestod av en samling på Frol barneskole hvor enhetsledere, avdelingsledere, hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og sentrale støttefunksjoner deltok sammen med kommunens strategiske lederteam deltok. Under denne samlingen ble det gjennom gruppearbeid lagt fram drøyt 250 forslag til større eller mindre tiltak. Mange av disse tiltakene var identiske, og rådmannen har bearbeidet listen og jobbet videre med forslagene. Gjennom behandling av forslagene i enhetsledermøter og møter i Strategisk lederteam har rådmannen utarbeidet en tiltaksliste som i legges frem til politisk behandling. Tiltakene er ulike i både omfang, og relativt få trenger politiske vedtak for å kunne iverksettes. Flere mindre tiltak vurderes av en slik art at rådmannen allerede har iverksatt disse.

Vurdering:

2018 vil være et svært krevende år med bakgrunn i overføring av oppgaver og ansatte fra Innherred samkommune i tillegg til økningen av aktiviteten innen både oppvekst- og helse og velferdsområdene. Opphør av samkommunen medfører økte kostnader på anslagsvis 5,0 millioner kroner sammenlignet med tidligere år. Rådmannen ser alvorlig på den økonomiske situasjonen kommunen er i, og ser det som sannsynlig at noen enheter også i 2018 ikke vil klare å komme i økonomisk balanse da aktiviteten i starten av året har vært for høy i forhold til vedtatt budsjettramme. For at kommunen som helhet da skal unngå merforbruk i 2018, må de øvrige enhetene bidra økonomisk gjennom et lavere økonomisk forbruk enn budsjettert.  

Oppvekst:
Skolenes ressurser fordeles etter en fordelingsmodell som ble utarbeidet mens kommunen hadde en skolestruktur med stor spredning i størrelsen på skolene. Denne er i vår omarbeidet og iverksettes fra høsten 2018. Revidert modell innebærer at det gamle klassedelingstallet ikke lenger blir like utslagsgivende som tidligere, og at man får en mer glidende overgang mellom antall klasser når elevtallet stiger eller synker. Revidert modell innebærer ingen endring i total ressurstildeling til skolene, men bidrar til at skoler med «fulle» klasser tildeles noe mer på bekostning av skoler med små klasser.  Det bemerkes at de fådelte skolene (Ekne og Ytterøy) holdes utenfor ny modell, og tildeles ressurser etter gammel modell. I fremlagt kvartalsrapport etter 1. kvartal skisseres tiltak den enkelte skole må iverksette om økonomisk balanse skal nås i 2018. Disse er:

 • Ekne barneskole, redusere pedagogressurs med 270 % og assistentressurs med 42 % fra 01.08.18. Dette tilsvarer en reduksjon på kr. 970.000,- høsthalvåret 2018 og vurderes som pedagogisk uforsvarlig, en må derfor se på løsning på tvers av oppvekstsektoren for å avhjelpe situasjonen på Ekne.
 • Frol barneskole, reduksjon på 66 % fagarbeider og 50 % pedagogressurs. I tillegg må øvrige driftsutgifter reduseres.
 • Halsan barneskole, 50 % assistentressurs holdes vakant, deler av vikarstillinger besettes ikke, omdisponering av midler til 2-lærer.
 • Levanger ungdomsskole, aktiviteten må reduseres høsten 2018 sammenlignet med våren.
 • Nesheim barneskole, generell nedjustering av aktiviteten for å balansere budsjett.
 • Skogn barne- og ungdomsskole, må redusere pedagogressurs. 50 % fra 1. mars, 50 % fra 1. april og ytterligere reduksjon fra 01.08.18.
 • Ytterøy barne- og ungdomsskole, lønnsutgifter må reduseres i forhold til aktivitet vår 2018.
 • Åsen barne- og ungdomsskole, må redusere med 100 % pedagogressurs fra 01.08.18. I tillegg på vikarbruk og øvrige kostnader reduseres.


Dette illustrerer en knapphet på ressurser i grunnskolen i Levanger, og rådmannen finner det naturlig at fremtidig skolestruktur vurderes. Det synes naturlig å se på konsekvenser av flytting av Ekne barneskole til Skogn barne- og ungdomsskole, ungdomstrinn på Åsen barne- og ungdomsskole til Skogn barne- og ungdomsskole og ungdomstrinn på Ytterøy barne- og ungdomsskole til Levanger ungdomsskole. Dette er også i samsvar med OU 2012 som ble behandlet av Kommunestyret i sak 78/12, hvor «Trinn 2» blant annet innebærer utredning av fremtidig endring av skolestruktur. 

Ellers foreslås det innen oppvekstområdene (barnehage og Barne- og familietjenesten) ikke endringer som innebærer strukturelle grep. Rådmannen vil utrede konsekvensen av å bygge en ny kommunal barnehage som erstatning for dagens Frol barnehage, og samtidig legge ned Okkenhaug barnehage. For øvrig pålegges alle enhetene innen oppvekst å holde stillinger vakante ledige i så stor grad som mulig, dette vil innebære at både saksbehandling og tiltak vil kunne bli forsinket, og at kommunen kan komme på kant med gjeldende lovverk. Rådmannen bemerker at han ikke finner det økonomisk forsvarlig å foreslå å øke budsjettramma for Barne- og familietjenesten selv om dette er en tydelig føring om å styrke skolehelsetjenesten i gjeldende statsbudsjett.

Helse og velferd:
Enhetene innen Helse og velferd (med unntak av NAV) har den senere tiden hatt store økonomiske utfordringer med tanke på å klare å justere aktiviteten til vedtatt budsjett. Det har gjennom hele vårhalvåret vært avholdt møter hvor både økonomimedarbeider fra rådmannens stab, avdelingsledere, tillitsvalgte, enhetsledere og kommunalsjef har deltatt.

Levanger kommune opplever en etterspørsel etter tjenester som ikke har latt seg tilpasse budsjettet. For at driften skal tilpasses budsjettet slik det ligger i dag er det nødvendig å gå til relativt drastiske tiltak med reduksjon av tjenesteproduksjonen som er opprettet som følge av økt etterspørsel og sterkere rettighetsfastsetting til en rekke grupper. Både yngre og eldre. Dette betyr at vi må stenge deler av Staup Helsehus og dermed redusere på mottaket av utskrivningsklare pasienter. Når Breidablikktunet skal re-åpnes er det derfor nødvendig å bruke ressursene som i dag er tilknyttet Staup Helsehus. Det vil mest sannsynlig redusere kommunens mulighet til å ta imot utskrivningsklare pasienter, en utgift som da vil være uten kontroll.

Kommunen må også finne nye og bedre tilbud til beboere i Åsvegen 5, men dette kan først skje i starten på 2019. Ansatte vil da måtte plasseres inn i vakanser for å nå de økonomiske målene. I 2018 vil vi måtte drifte botilbudet uten budsjett i og med at det ikke ble lagt inn driftsmidler etter at tiltaket ble vedtatt opprettholdt.

Antallet utskrivinger (og innleggelser) fra sykehuset er doblet på to år (til over 1100) og antallet som mottar hjemmetjenester har økt med 25 % på tre år. Timeantallet som tildeles hver bruker har gått ned på tross av stadig mer omfattende tilstander som mottar tjenester i hjemmet. For ytterlig å redusere dette omfanget er vi nødt til å redusere på tilbudet til hjemmeboende med den konsekvens at vi nærmer oss en situasjon hvor vi ikke lenger greier å gi heldøgns tjenester der dette er påkrevd og sjansen for uheldige episoder vil øke.

For å redusere kommunens bruk av faste nattevakter på omsorgssentre, institusjoner og baser vil nattpatruljen bli flyttet til Staup Helsehus. Da vil nattpatruljen styrkes for å kunne gå fra fast stedlig nattevakt til periodisk tilsyn der dette er forsvarlig. Igjen vil risikoen for uønskede hendelser kunne øke. 

Gjennom en økning av institusjonstjenester og heldøgns omsorgstjenester (fra 158 til 194) har kommunen gjort en god del for å øke kapasiteten, men vi er enda ikke i mål i f.h.t. til antallet pasienter som venter på slik plass. En omlegging av lovverket har pålagt kommunen å fatte vedtak om slik plass der kriteriene er oppfylt, og lage venteliste dersom det er nødvendig. På kommunens venteliste er det pr. dato ca. 25 stykker som har vedtak om bolig med tjenester. Dette vil vi ikke være i stand til å levere på før vi har bygd ut ytterligere tilbud.  

Vi har en stor økning i antallet som har en rett på tjenester fra kommunen hvor over halvparten av våre tjenestemottakere er yngre eller voksne brukere. Antallet tjenestemottakere mellom 18 – 49 år har økt fra 213 i 2014 til 320 i 2017, mens antallet brukere over 80 år har økt fra 310 til 361. I kroner og øre bruker vi stadig mer til omfattende tjenester til yngre brukere, noe som reduserer evnen til å utvikle tjenestene slik kommunen ønsker og mor de eldste gruppene. Allikevel tilsier tall fra SSB at kommunens samlede helsetilbud ligger på et gjennomsnitt av sammenlignbare kommuner.

I Kommunestyrets møte 25.04.17 (PS 23/18) ble det fremlagt en tiltaksliste som det jobbes videre med internt i helseområdene. Effekten av disse tiltakene vil bidra til å avhjelpe den økonomiske situasjonen innen områdene, men vil i utgangspunktet ikke ha noen budsjettmessig konsekvens.

 

Målet med alle tiltakene er å komme ned på budsjett. Det er utrolig krevende i 2018. Dette skyldes at merutgiftene er knyttet opp i lønn til fast ansatte. Det foreslås i denne saken å styrke enheten Institusjonstjeneste med 5 mill (korrigert fra 5,5 mill). kroner. Selv med denne justeringen er budsjettramma for enheten svært stram, og det er fortsatt en fare for et merforbruk ved utgangen av året. Dette avhenger i stor grad av hvor raskt man klarer å få effekt av gjennomførte tiltak.

Enhetene Habilitering og Hjemmetjeneste vurderes samlet som at årets bevilgning er tilstrekkelig om man hadde hatt drift som forutsatt i opprinnelig budsjett. Tjenestetilbudet i Åsvegen 5 ble i Driftskomiteens møte 14.02.18, sak 8/18, vedtatt videreført.  Det ble samtidig vedtatt at de økonomiske merkostnadene dette medførte i forhold til vedtatt budsjett for 2018 måtte søkes inndekket med bedre total ressursutnyttelse mellom enhet for habilitering og enhet for hjemmetjenester. Det har i ettertid vist seg å ikke være mulig å klare å dekke denne merkostnaden innenfor tildelt ramme, og rådmannen vil foreslå at tilbudet avvikles fra 01.01.19. Alternativt må et annet tilbud avvikles eller enheten må tilføres midler gjennom f.eks. redusert avsetning til disposisjonsfond i størrelsesorden 7 – 8 mill. kroner.

Øvrige områder:
Generelle tiltak som berører alle kommunale enheter og øvrige tiltak oppsummeres slik:

 • Svømmehall på Skogn nedlegges så raskt som mulig. Hallen på Skogn er etter hvert slitt og vil ha behov for en betydelig standardheving i nær fremtid om den skal drives videre. Årlig innsparing ved å avvikle drift ved hallen anslås til 1,5 – 2,0 millioner kroner. Skolesvømming vil måtte overføres til Trønderhallen, noe som medfører noe høyere transportkostnader enn i dag. Dette avhenger av hvordan skolesvømmingen organiseres. Om svømmehallen på Skogn nedlegges, vil dette også bidra til å bedre den økonomiske situasjonen for Trønderhallen Levanger KF gjennom en sannsynlig økning i besøkstall.
 • Kommunale seniortiltak avvikles. De vurderinger som er gjort viser ikke synlig effekt av dagens seniortiltak. Det antas at en uke ekstra ferie ikke er avgjørende for om seniorer (eldre enn 62 år) står i jobb eller tar ut AFP. Kostnaden knyttet til seniortiltak anslås til ca. kr. 300.000,- pr. årskull, eller til 1,0 – 1,5 millioner kroner pr. år. Om tiltakene fjernes fra 01.06.18 anslås innsparingen i 2018 til 0,6 millioner kroner.
 • Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino. Medfører omplassering av ansatte og effekten av tiltaket vil avhenge av hvor raskt dette kan skje. Anslagsvis effekt i 2018 er 0,5 millioner kroner.
 • Åsvegen 5 avvikles fra 01.01.19. Ansatte vil da måtte plasseres inn i vakanser for å nå de økonomiske målene
 • Det etableres et innkjøpssamarbeid med nærliggende kommuner med sikte på å heve kompetansen, sikre bedre avtaler og ikke minst bedre oppfølgingen av inngåtte avtaler. Vanskelig å peke på en økonomisk effekt i 2018, men over tid vil dette gi en økonomisk gevinst for kommunen.
 • Innføring av parkeringsregulering ved kommunale bygg. Parkeringsregulering betyr at bruken av parkeringsplassene i et nærmere angitt område reguleres. Dette kan være tidsregulering, regulering i forhold til antall tilgjengelige plasser eller andre faktorer. Bruken av et parkeringsområde kan være regulert, men det trenger ikke å være avgiftsbelagt. Dette tiltaket har også til hensikt å bidra til å redusere bilbruken i kommunen.
 • Alle lokale særavtaler gjennomgås (og sies ev. opp) og omfanget av frikjøp av tillitsvalgte vurdere opp mot gjeldende avtaleverk. Tiltaket har forholdsvis liten effekt i 2018, men en gjennomgang vil vise sannsynligvis vise en effekt på om lag 0,5 millioner kroner i 2019.
 • Det er planlagt 5 kommunestyremøter, 7 formannskapsmøter, 5 PUK-møter og 4 DK møter i høst. Det foreslås at 1 kommunestyremøte, 1 DK-møte og 1 PUK-møte utgår. Kommunalt tilskudd til politiske partier reduseres med 20 %. For 2018 vil dette ha en effekt på ca. kr. 25.000,-.
 • Det utbetales ikke tilskudd til lag og foreninger fra Formannskapets tilskuddspost for resten av 2018. Effekt ca. kr. 200.000,- på årsbasis.
 • Kommunens avsetning til lærlinger reduseres med kr. 500.000,-. (avsatt kr. 3,0 mill. kroner i vedtatt budsjett 2018) Dette innebærer at den enkelte enhet i større grad selv må finansiere sin bruk av lærlinger. Det forventes ikke at antall lærlinger reduseres vesentlig av dette tiltaket. I dag finansieres lærlingene i stor grad av fylkeskommunal og kommunalt tilskudd, en endring medfører at hver lærling vil koste enhetene kr. 10 – 15.000,- mer pr år avhengig av hvor mange lærlinger kommunen totalt har. I dag har Levanger kommune ca. 40 lærlinger.
 • Enhetenes innkjøpsposter reduseres med 2,0 mill kroner. Rådmannen får fullmakt til å fordele denne reduksjonen.
 • Bruk av eksterne konsulenter reduseres enten gjennom bruk av egne ansatte, eller gjennom å etablere et samarbeid med andre kommuner om utøvelse av enkelte tjenester. Et eksempel kan være bruk av ekstern rådgiver i samband med behandling av kommunens låneportefølje.
 • Prisene på praktisk bistand i hjemmet foreslås hevet med 10 % fra 01.07.18. Denne økningen gjelder for de som har en inntekt over 2G. Levanger kommunes satser på dette området ligger lavere enn flere av våre nabokommuner uten at rådmannen ser at dette er nødvendig.
 • Det foreslås å utrede salg av Kommuneskogen. Dette anses ikke som en kommunal oppgave, og bidrar heller ikke tungt inn i kommunens regnskap i dag (om lag kr. 200.000,- i årlig overskudd). Et salg vil kunne frigi midler til investering, men dette må utredes i en egen sak.
 • For å frigjøre midler til investeringsformål (redusere låneopptak) gjennomføres det en kartlegging av all kommunal eiendom med tanke på salg av eiendommer man ikke lenger vurderer å ha nytte av.
 • Ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes nøye. Eksempelvis må det vurderes om det er riktig å bruke midler på avvikling av Marsimartnan årlig og om LevArt er et ønsket prosjekt i kommunal regi. Disse aktivitetene koster kommunen anslagsvis 800.000 kroner kr årlig (LevArt 500.000 – 600.000 kroner og Marsimartna 200.000 – 300.000 kroner).
 • Det søkes å utnytte ordningen med tilskudd til ressurskrevende tjenester bedre gjennom å også få beregnet inn helsetjenester som skjer i skolehverdagen for barn/unge som er omfattet av ordningen. Effekten av dette er usikker.


Ellers har rådmannen iverksatt flere tiltak som skal frigjøre midler på budsjettene. Eksempler på dette er gjennomgang av kommunens telefonordninger (for ansatte), at det ikke avholdes kommunalt julebord i år (effekt ca. kr. 300.000,-), og at eksisterende rabattordning for kommunalt ansatte i Trønderhallen avvikles. Kommunal bevertning og deltakelse på eksterne kurs reduseres i så stor grad som mulig, ingen stillinger lyses ut eller tilsettes i før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef, alle innkjøp som ikke er 100% nødvendige for rasjonell drift skal utsettes. Effekten av disse tiltakene er vanskelig å tallfeste eksakt på nåværende tidspunkt, men det utarbeides et rapporteringsverktøy slik at rådmannen til enhver tid har oversikt over effekten av de ulike tiltakene pr. enhet. 

Tiltak som i en periode å redusere avsetning til disposisjonsfond eller å øke eiendomsskatten er også tilgjengelige verktøy for å bringe økonomien i balanse, men rådmannen vil ikke å foreslå dette nå ettersom kommunestyret har vært så tydelige i sine vedtak på dette.

Rådmannen påpeker også at det ikke skal søkes om eksterne tilskuddsmidler dersom det ikke er i samsvar med kommunale mål og planer og bidrar til å trekke kommunen i ønsket retning, ellers kan slike tilskudd ha motsatt effekt enn ønskelig.

 

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051