Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - sak 3/19 - Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Eva Kristin Lian - klikk for personkort
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
Arkivref. 2018/6470 - /C83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 8/19
Kommunestyret 30.01.19 3/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som er eid av fylkeskommunen og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Vedlegg:

1

Selskapsavtale 2019 (40213)(1) PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Klæbu kommune trer ut av IKA Trøndelag IKS med virkning fra 01.01.2019 som forberedelse til sammenslåing med Trondheim kommune 01.01.2020.

Lov om interkommunale selskaper §4, 3. ledd pkt. 2 pålegger dermed IKA Trøndelag å endre selskapsavtalen. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere). Endring i eiersammensetning medfører en liten økning i eierandel for samtlige eierkommuner. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet (jfr. Selskapsavtalens §5). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert mhp. eierandeler. 

Vurdering:

Rådmannen tilrår at selskapsavtalen vedtas som foreslått.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051