Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - sak 2/19 - Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/13259 - /C83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 4/19
Kommunestyret 30.01.19 2/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Olaug Julie Aasan (MDG) søker i epost datert 6. desember 2018 om fritak fra sitt verv som medlem til driftskomiteen. Dette grunnet at det er vanskelig å kombinere opphold i Oslo med deltakelse i komitemøter. 

Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."   

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Olaug Julie Aasan innvilges fritak fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051