Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - FO 2/19 - Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av omstillingene innen pleie og omsorg

I 2018 måtte Levanger kommune gjennomføre nedskjæringer og omstillinger på grunn av store budsjettoverskridelser i pleie- og omsorgssektoren. De vedtatte omstillingene inkluderer blant annet bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og nedstenging av plasser ved kommunens nyeste institusjon: Staup helsehus.

Fra 2014 ble relativt store strukturelle endringer innen helse- og omsorgspolitikken gjennomført. Det har derfor blitt stilt spørsmål ved om overskridelsene innen pleie- og omsorg skyldes de strukturelle endringene. I kommunens egen økonomiplan, 2019-2022, blir effektivitet og kostnad i kommunens pleie- og omsorgstjenester, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Der kommer Levanger kommune dårlig ut, og økonomiplanen mener det ligger et effektiviseringspotensiale innen pleie- og omsorgssektoren.

Derfor har Venstre flere ganger foreslått å sette ned et uavhengig utvalg, som i sin helhet, det vil si både, faglig og økonomisk, skulle gjennomgå om de store økonomiske omstillingene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Siste gang et slikt forslag var oppe til politisk behandling, var i fjorårets siste formannskapsmøte. Da behandlet formannskapet et oversendelsesforslag fra representanten Svein Erik Veie (AP) med  krav om en uavhengig gransking. Forlaget fra Veie ble vedtatt oversendt fra kommunestyret med 28 stemmer for og bare 7 stemmer imot. Forslaget ble, i formannskapet, avvist med 4 mot 4 stemmer, der ordførerens dobbeltstemme ble avgjørende for at forslaget ikke ble oversendt til driftskomiteen for videre behandling. Venstre fremmet forslag om å sende saken til behandling i driftskomiteen for å sikre ytterligere legitimitet i en så viktig sak; den vedrører en av kommunes viktigste kjerneoppgaver, nemlig ivaretakelsen av pleietrengende.  Den faglige delen av en slik gjennomgang er derfor av avgjørende betydning. 

Blant argumentene som blir brukt mot forslaget, er at det forventes oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan i februar 2019, og at spørsmålsstillingene vil bli belyst i arbeidet med denne planprosessen. Jeg kan ikke se at intensjonene i Veies oversendelsesforslag og da heller ikke intensjonene til kommunestyrets flertall (på 28), er ivaretatt i formannskapets avvisning. Dette forklares med at det ble bedt om uavhengig granskning – ikke en «selvevaluering» ved å belyse spørsmålene i arbeidet med en planprosess i 2019. Jeg mener konturene av at en slik «selvevaluering» ikke gransker de to elementer (faglig og økonomisk) som kommunestyret ba om.

Etter undertegnedes mening er formannskapets avvisning, med ordførerens dobbeltstemme, et argument i seg selv for at en uavhengig aktør snarest må komme med en gjennomgang av om omstillingene innen pleie- og omsorg har fungert etter hensikten, dette til det beste for de pleietrengende. Slik jeg seg det, vil en uavhengig rapport være et avgjørende grunnlag for arbeidet med hvordan man skal møte de problemer man i dag står ovenfor innen pleie- og omsorg i Levanger kommune, og samtidig være et godt grunnlag for arbeidet med den nye kommunedelplanen.


Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig i at det vil være en fordel for det kommende kommunedelplanarbeidet, at det blir nedsatt et uavhengig utvalg som gjennomgår om de store omstillingene innen pleie og omsorg, både faglig og økonomisk, har gitt ønsket resultat?

Forslag til vedtak:

Det nedsettes et uavhengig utvalg som gjennomgår/gransker om de store omstillingene innen pleie- og omsorg, faglig og økonomisk, har gitt ønsket resultat.

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051