Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - sak 54/19 - Økonomirapportering 2. kvartal 2019

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/4503
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 89/19
Kommunestyret 28.08.19 54/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
 • Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
 • Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
 • Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
 • Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
 • Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
 • Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
 • Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
 • Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
 • Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
 • Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Økonomirapportering 2. kvartal 2019 PDF

2

Finansrapportering 2. kvartal 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regnskapet pr. 30. juni er vurdert mot årets budsjett, regnskap 2018 og prognose for årsregnskap 2019. Regnskapet legges frem som Regnskapsskjema 1A og 1B som er de obligatoriske regnskapsskjemaene jfr. gjeldende forskrifter.  

Driftskostnadene var betydelig over det budsjetterte nivået i 2018, og dette har fortsatt inn i 2019 selv om aktiviteten er betydelig redusert i organisasjonen.

Det er ingen tvil om at innbyggerne i all hovedsak mottar gode tjenester fra Levanger kommune. Ettersom behovene for nye tjenester øker mer enn inntektene vil det alltid være behov for å finne mer effektive løsninger. Det er en betydelig utfordring at slikt utviklingsarbeid gjerne fører med seg en «pukkelkostnad» der en får kostnadene før en kan realisere gevinstene. I mange tilfelle kommer gevinsten på andre områder enn der kostnadene kommer. Det er viktig at en i jakten på besparelser ikke tar bort ressurser en trenger til å drive en nødvendig omstilling og utvikling.

Sykefraværet i 2. kvartal ligger på linje med de foregående årene, men et økt fravær i 1. kvartal bidrar til at fraværet første halvår er høyere enn tidligere år.

Vurdering:

Rådmannens vurdering fremgår av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051