Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - sak 51/19 - Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse)

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2019/3453

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.06.19 77/19
Kommunestyret 28.08.19 51/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas. 
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.
  Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas. 
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.  

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune ble vedtatt av kommunestyre den 17.09.2014 i sak nr. 38/14. Planen skal rulleres 4. hvert år og tiden er således inne for å få utført dette arbeid. Dette er forøvrig et forhold som Fylkesmannen i Trøndelag påpekte gjennom tilsynsbesøk den 29.11.2018 med agenda kommunal samfunnssikkerhet og overordnet helsemessig og sosial beredskap. Nevnte tilsyn forløp ellers konstruktivt, bra og nyttig på alle måter.

Det anføres forøvrig at kommunen har fokusert særlig på de hendelser med høy risiko som ble avdekket i analysen som ble foretatt i 2014, nemlig bortfall av IKT, datainnbrudd og omfattende brann i trehusbebyggelsen. Det er som en følge av dette avsatt bevilgninger av økonomisk karakter i perioden som bl.a. har ført til innkjøp av nødstrømaggregater, sluknings anlegg montert opp mot utsatte IKT installasjoner som serverrom, back up kopier av relevante data, utarbeidelse av en omfattende brannsikringsplan for trehusbyen Levanger høsten 2018 mm. En har også forsøkt å sette fokus på den enkelte medarbeiders ansvar og bevisstgjøring i forhold til datasikkerheten som er en stadig voksende utfordring, lokalt som sentralt.

Samarbeidende aktører som antas å kunne ha relevans for saksbehandlingen, private så vel som offentlige virksomheter, er i forkant av denne prosess tilskrevet og invitert til å komme med evt. kommentarer og merknader i saksbehandlingsfasen med utgangspunkt i gjeldende Hovedplan ROS vedtatt høsten 2014. En har ved svarfristens utløp mottatt en del innspill i sakens anledning.

Etter at det ble utarbeidet  overordna ROS for Levanger kommune høsten 2014 har DSB laga en ny veileder. Denne systematikken skiller mellom uønskede hendelser slik og er lagt til grunn i arbeidsprosessen:

 • Naturhendelser
 • Store ulykker
 • Tilsiktede hendelser

 
Særtrekk for den enkelte kommune kan velges ut fra følgende kategorier som kommenteres på følgende måte når det gjelder Levanger kommune :

 • Fysiske forhold
  Bysentrum som ligger mellom sund og elv. Består ellers av lokale sentra av forskjellige størrelser og store fjellområder. Lokalsamfunn på en øy (Ytterøy), vassdrag, betydelige skogsareal, næringsareal/industriområder.
  Nærhet til Stjørdal kommune med betydelig militæraktivitet, Verdal som er en stor industrikommune og knutepunkt for Frosta kommune.
  Vann kan føres til og fra Verdal på kommunegrensen i en gitt situasjon. Utsatt knutepunkt infrastruktur ved E6 og jernbane i Vuddudalen. Kommunen har også 10 områder definert som naturreservat herunder Forra.           
   
 • Naturgitte forhold 
  Flom, havnivåstigning, kvikkleire, skogbrannfare/tørke, aktivt landbruk der 20 % av kommunen består av dyrket mark. Ytterøy er uten naturlig drikkevannskilde.
   
 • Samfunnsmessige forhold 
  Stor student- og hyttekommune. Sykehus med psykiatrisk avdeling. Kommunen har asylmottak og betydelig mottak av flyktninger. Levanger er en kommune i vekst. Rusutfordringer i ungdomsgruppen. Stadig flere eldre mennesker. Ikke stedlig politi. Turistkommune med campingplass i sentrumsområdet. Blokkleiligheter på Moan området med dispensasjon hva angår bestemmelsene om rømningsveier.
   
 • Samferdsel 
  Lang E 6 strekning. Jernbanespor gjennom byen og rett ved sykehus med psykiatrisk avdeling. Luftfart med landingsplass for helikopter ved sykehuset. Havn i byen og ved anlegg tilhørende Norske Skogindustrier.
  Ferjerute til Ytterøy fra ferjeleie sentrum. Nærhet til Verdal havn og hovedgate gjennom bykjernen, Kirkegata, er avlastningsvei for E6.                
 • Næringsvirksomhet/industri 
  Biokrafts anlegg på Skogn og Orica (Dyno) som begge er omfattet av Storulykkesforskriften, DSB. Norske Skog og Biokraft på Fiborgtangen, Magneten Kjøpesenter, Normilk AS og Tommen Gram i Levanger sentrum og Duun Industrier i Åsen. Gjenvinningsstasjon på Mule (Innherred Renovasjon), Betydelig jordbruksaktivitet. Sykehuset Levanger, Nord Universitet, mange kulturarrangement, festivaler og religiøse møter.
   
 • Kulturelle verder, natur og miljø
  Fredet trehusbebyggelse, naturreservat, Falstadsenteret, Rinnleiret, gårdsdrift av kommersiell karakter, retningslinjer/prosedyrer gjenbruk havbruksanlegg.

 
Den 23.04.2019 i heldagsmøte i utvidet ledergruppe ble saken gjennomgått. Fagledere internt som konkret har ROS innenfor sine arbeids – og ansvarsområde deltok på denne gjennomgang og kom med mange faglige vurderinger og konstruktive innspill forøvrig. Det ble her konkludert på hvilke uønskede hendelser som skulle analyseres nærmere på bakgrunn av gjeldende ROS analyse og med utgangspunkt i DSB`s  reviderte veileder til helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse i kommunen utgitt i oktober 2014. 

I alt 30 hendelser i kategoriene tilsiktede hendelser, naturhendelser og store hendelser ble gjennomgått og vurdert. Bokstav rangering ABCDE for klassifisering av sannsynlighet for at hendelser kan oppstå (estimert hyppighet) ble erstattet med tallkodene 12345. De nevnte koder ble så ganget opp med konsekvens (hvor alvorlig?) med siffer fra 1 til 5 hvorav 5 den høyeste kategori når det gjelder alvorsgrad.

Analysen bygger på sannsynlighet x konsekvens med følgende definisjoner :

Sannsynlighet

1. Svært lav (1000 år)

2. Lav (100 – 1000 år)

3. Middels (50 – 100 år)

4. Høy (10-50 år)

5. Svært høy (oftere enn 1 gang i løpet av 10 år) 

Konsekvens

1. Svært små.

2. Små.

3. Middels.

4. Stor.

5. Svært stor.

Havner en hendelse i rød sone og derved er vurdert til å være en uakseptabel risiko, skal det gjennomføres risikoreduserende tiltak før eventuell iverksettelse/bruk, alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS analyser for eventuelt å avkrefte risikonivået. Rød sone er definert til å være en hendelse med siffer fra 17 og høyere. 

Havner en hendelse i gul sone medfører at risikoen er vurdert som middels. Her vil oppfølging og tiltak bli vurdert for å redusere risikoen så langt som det er mulig.

Gul sone er definert til å være en hendelse fra siffer 9 og opp til siffer 17.

Havner en hendelse i grønn sone, vurderes risikoen å være akseptabel, men risikoreduserende tiltak skal likevel gjennomføres om dette er mulig innenfor økonomiske og praktiske rammer.

Grønn sone er definert til å være en hendelse fra siffer 0 og opp til siffer 9.

Ledergruppen til rådmannen behandlet saken på nytt den 07.05.2019 med bakgrunn i heldagsmøte avholdt den 23.04.2019 der prosedyrer, metodikk og utvalgte hendelser ble drøftet og vurdert. I møtet den 07.05.2019 ble det i all hovedsak rettet fokus mot risikoreduserende tiltak. Disse fremkommer i tabell nedenfor og da i den siste rubrikken.

Medlemmer av kommunens Beredskapsråd fikk i forkant av møte avholdt den 06.06.2019 oversendt risikomatrisen for vurdering på bakgrunn av de funn og rangeringer som forelå på dette tidspunkt i prosessen. Stedlig mattilsyn har kommet med en tilrådning om at en evt. langvarig svikt i vannforsyningen , jfr. punkt 3 i analysen, bør gis en høyere rating enn opprinnelig vurdert. Risiko for vannverk er tilrådet gitt samme risikovurdering som for svikt i telekommunikasjon/IKT, jfr. punkt 1 i analysen, og datainnbrudd/hacking, jfr. punkt 2 i analysen. Beredskapsrådet ga sin tilslutning til disse synspunkter vedr. vannforsyningen.

Enhet for kommunalteknikk ble deretter forelagt disse betraktninger og bedt om å komme faglige vurderinger. Her fremkom det at svikt i vannforsyningen bør oppgraderes. Levanger kommune er knyttet sammen med Verdal vannverk ved Rinnelva, men kapasiteten på ledningsnettet gir begrensninger på hvor mye som kan overføres. Det blir ikke produsert nok drikkevann i Verdal til å kunne forsyne både Verdal og Levanger over lang tid. Med tilgjengelig bassengkapasitet og ledningsnett kan Levanger forsynes med ca. 60 % av behovet i 1-2 døgn fra Verdal. På bakgrunn av disse betraktninger tilrås en middels sannsynlighet for en langvarig svikt i vannforsyningen. Konsekvensen vil videre være avhengig av hva årsaken til svikten er.

Svikt i produksjon på renseanlegg ved brann og/eller feil i datastyringssystemer tilsier ikke betydelig konsekvens, da kloret råvann kan sendes inn på nettet. Kokepåbud for drikkevann kan også innføres som en sikkerhetsforanstaltning. Drikkevann kan i mindre omfang også rekvireres fra andre kilder i et gitt tilfelle. 

Dersom svikt i vannforsyningen skyldes brudd på ledning pga et kvikkleireskred mellom Lello og Skogn, vil konsekvensen bli svært alvorlig. Vann kan i et slikt tilfelle leveres fra flere mindre kilder, men det vil ikke være nok vann til å kunne dekke alle behov.

Det jobbes med hovedplan for vann der sikkerhet i vannforsyningen er et vesentlig tema. For øvrig er vannsikkerhet et kontinuerlig arbeid. En dublering av hovedledningen fra Lello til Levanger er et viktig tiltak. Bygging av nytt høydebasseng i Verdal, økt ledningskapasitet mellom Mule og Levanger, samt økt kapasitet på renseanlegget i Verdal kommune, vil være viktig opp mot vannforsyningen.

Forurensning/forgiftning av drikkevann er ikke så veldig vanskelig, men det er ikke så vanlig at dette skjer. Sannsynligheten på analysen punkt 4 antas å være den samme som for punkt 3 i matrisen. Konsekvensen vil kunne være langvarig svikt i vannforsyningen og da blir konsekvensen svært høy.

En har på bakgrunn av ovennevnte betraktninger og tilbakemeldinger justert vedlagte risikomatrise. Videre er tatt inn betraktninger vedr. avhjelp/tiltak.

Klikk for tabell i PDF

Tabell som PDF

Vurdering:

Rådmannen vil på bakgrunn av de betraktninger som fremgår overfor tilrå at den reviderte Hovedplan ROS vedtas og at en kommer tilbake til økonomi når det gjelder påkrevde utbedringer og tiltak i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051