Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - sak 49/19 - Felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020 - Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2018/12708
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 86/19
Kommunestyret 28.08.19 49/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre planarbeidet.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre planarbeidet.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok i sak 9/2019 felles planprogram for flg. planprosesser som skal gjennomføres i 2019 og 2020:

 • Planstrategi, ny
 • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
 • Kommuneplanens arealdel, revidering
 • Kommunedelplan oppvekst, revidering
 • Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
 • Kommunedelplan kultur, revidering
 • Kommunedelplan næring, revidering
 • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
 • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø, ny


Som følge av benkeforslag vedtok kommunestyret i samme sak å revidere Kommunedelplan Klima, miljø og energi samtidig med de øvrige planprosessene.

Ved utarbeidelse og revidering av kommuneplaner skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram som sikrer offentligheten mulighet til å påvirke planarbeidet i en tidlig fase. Fordi Kommunedelplan Klima, miljø og energi ikke inngikk i høringsforslaget til felles planprogram som ble vedtatt i k.sak 9/2019, måtte planprogrammer revideres og legges ut på ny høring.

Formannskapet gjorde i sak 57/19 flg. vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Vedlegg

1

Høringsforslag til revidert planprogram vedtatt i f.sak 57/19 PDF

2

Høringsuttalelser til revidert planprogram PDF

Saksopplysninger og vurdering:

Flg. uttalelser til høringsforslaget til revidert planprogram er mottatt innen fristen, som var 30. juli 2019:

 • Kystverket Midt-Norge, dat. 24.06.19
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet, dat. 25.06.19
 • Fylkesmannen i Trøndelag, dat. 02.07.19
 • Mattilsynet, dat. 08.07.19
 • Bane Nor, dat. 10.07.19
 • Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 17.07.19
 • Sametinget, dat. 17.07.19

 
Uttalelsene og vurderingene av dem er vist i vedlegg til saken. 

Uttalelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag, Mattilsynet, Bane Nor og Direktoratet for mineralforvaltning vurderes ikke å innebære behov for endringer i høringsforslaget til revidert planprogram, men tilfører ny kunnskap som må hensyntas i det videre planarbeidet. 

Kystverket Midt-Norge, Direktoratet for samfunnssikkerhet og Sametinget har ingen merknader til høringsforslaget.

Til toppen av siden

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051