Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19 - FO 31/19 - Spørsmål fra Ina H Kollerud Pedersen (AP) - Kompetansetiltak og livslang læring i Levanger

Endringer på arbeidsmarkedet, blant annet som følge av hurtig teknologisk utvikling, stiller økte krav til både arbeidstakere og arbeidsgivere. En konsekvens av den raskeutviklingen er at samfunnet vil være tjent med å bruke mer ressurser på livslang læring. For å sikre at samfunnet møter det økte behovet for livslang læring, er det viktig med et system for etter- og videreutdanning med tilstrekkelig og bærekraft ig finansiering.

I Hovedavtalen kan vi blant annet lese:

Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen og samfunnet. For å sikre og ut vikle kommunes generelle og spesiell e kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal - og realkompetanse, stimulere til faglig refleksjon og tilrettelegge for kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak.

Det er viktig at arbeidstakerne motiveres t il å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunen legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må leggestil rett e for arbeidsplassbasert opplæring.

Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.


Spørsmål til ordføreren:

 1. Har det i løpet av de siste årene blitt gjennomført kartlegging av ansatt es kompetanse og analyser av kommunens kompetansebehov?
 2. Har Levanger kommune oppdaterte planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak for ansatt e innenfor de ulike enhetene i kommunen?

 
Levanger fagskole har tilrettelagte studietilbud for fagarbeidere som ønsker en høyere yrkesrettet utdanning innenfor flere studieretninger. Dette er studietilbud som bør være relevant for Levanger kommune; 

 • Veiledning
 • Rehabilitering
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kreft omsorg og lindrende pleie

 
Spørsmål til ordføreren:

 1. Er det kartlagt behov og ønsker for videreutdanning blant fagarbeidere i Levanger kommune?
 2. På hvilken måte legger Levanger kommune til rett e for at fagarbeidere skal kunne ta videreutdanning på Levanger fagskole?
  Tilrettelegging kan for eksempel være å:
 • Gjøre tilbud kjent for ansatte
 • Tilpasse arbeidstidsavtaler/ turnuser til studier
 • Gi fri med lønn for å kunne ta relevant videreutdanning
 • Tilby praksisplass ved egen arbeidsplass


Ina Helen Kollerud Pedersen - klikk for personkort
Ina Helen Kollerud Pedersen
, AP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.10.2019 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051