Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.08.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 20.25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 49/19 Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi i felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020 utredning vedtak video
PS 50/19 Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 51/19 Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse) utredning vedtak video
PS 52/19 Endring av leiepriser Festiviteten utredning vedtak video
PS 53/19 Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK utredning vedtak video
PS 54/19 Økonomirapportering 2. kvartal 2019 utredning vedtak video
FO 30/19 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Levanger kommune som vertskommune for campus Røstad tekst behandl. video
FO 31/19 Spørsmål fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Kompetansetiltak og livslang læring i Levanger tekst behandl. video
FO 32/19 Interpellasjon fra Nina Elisabeth Berget (AP) - Destinasjon Levanger tekst behandl. video
FO 33/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - fylkesmannens kritikk mot Levanger ungdomsskole tekst behandl. video
FO 34/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fritak for eiendomsskatt tekst behandl. video
FO 35/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fv 61 mellom Fiborgtangen og Ekne tekst behandl. video
FO 36/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - trafikksikkerhet for myke trafikanter i Staupslia tekst behandl. video
FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 32 + 2 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem - Forfall 
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem - Forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Lars Forberg  sp  vara  Eva Høyem Anderssen
Ivar Haarstad  vara  Per Olav Gilstad
Ingen vara  sp    Bjørg Annie Pedersen Boneng  

 

Kl. 16.50: Kulturelt innslag v/Kulturskolen (dans) - video

Merknader

Lars Forberg  (SP), Asbjørn Brustad (SP) og Kari Johanne Kjerkol (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.45, etter behandling av FO 32/33.

Merknader:

Astrid Juberg Vordal (AP) bemerket: Sak 50/19 og 52/19 burde vært lagt for uttalelse til driftskomiteen.

        Til toppen av siden

 

 

PS 49/19 Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi i felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre planarbeidet.
Til toppen av siden

 

PS 50/19 Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at drift av levanger Fritidspark AS og Trønderhallen blir en del av den kommunale drifta. Dette samordnes med drift av andre kommunale anlegg av samme karakter. Administrativ plassering utredes videre.

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Sak om fremtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune utsettes frem til en avklaring av roller og ansvarsfordeling mellom de kommunale enhetene gir grunnlag for at også modell 2 rent faktisk kan tas i betraktning som et alternativ til modell 1.

Avstemning:

Sands utsettelsesforslag avvist med 19 mot 15 stemmer.

Alternativ votering: Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret ønsker at det arbeides videre med sikte på å slå sammen Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF til et nytt kommunalt foretak.
 2. Styret i Levanger Fritidspark Moan AS anmodes om å forberede sak til generalforsamlingen for selskapet og styret i Trønderhallen KF anmodes om å forberede sak for kommunestyret som øverste organ for foretaket.
 3. Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i vedtektene.
  Til toppen av siden

  

PS 51/19 Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse)

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.
Til toppen av siden

 

PS 52/19 Endring av leiepriser Festiviteten

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til priser for leie og andre tilleggstjenester på Festiviteten vedtas og legges til grunn for leieavtaler fra 1.1.2020. 
Til toppen av siden

 

PS 53/19 Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger fotballklubb
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
  Til toppen av siden


 

PS 54/19 Økonomirapportering 2. kvartal 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Forslag i møte:

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Til neste kommunestyremøte skal rådmannen legge fram et oppdatert budsjett. Dette skal vise økte inntekter og hvor eventuelle innsparinger skal tas for at kommunen skal oppnå et resultat for 2019 som ikke går i underskudd.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om at ledige senger ved Staup helsehus åpnes så raskt det er praktisk mulig. Merkostnad i forhold til kostnader ved alternative pleie/omsorgstjenester og for forlenga sykehusopphold, dekkes av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Hjelmstads tilleggsforslag vedtatt med 21 mot 13 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 27 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

 1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
  -      Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
  -      Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
  -      Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
  -      Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
  -      Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
 3. Til neste kommunestyremøte skal rådmannen legge fram et oppdatert budsjett. Dette skal vise økte inntekter og hvor eventuelle innsparinger skal tas for at kommunen skal oppnå et resultat for 2019 som ikke går i underskudd.
  Til toppen av siden

 

 

FO 30/19 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Levanger kommune som vertskommune for campus Røstad

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Styret for Nord universitet gjorde i juni i år viktige vedtak om strukturendringer med positive virkninger for campus Røstad og Levanger kommune. Levanger og Bodø blir de to campus’ene i Nord universitet, og der alle FSV (Fakultet for samfunnsvitenskap) sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger. I tillegg vil det skje en samlokalisering i Levanger av multimediefagene fra Steinkjer og teaterutdanningen fra Verdal med de andre estetiske og kunstneriske fagmiljøene på Røstad.

Dette innebærer en økt studenttilgang på vår campus. En kan regne med at det etter hvert totalt vil være bortimot 3000 studenter som har campus Røstad som sitt studiested. 150 studentboliger er nå under bygging på Røstad. Samtidig vil også lærerstaben utvides, og aktiviteten totalt sett øke.

Dette gir naturlig nok Levanger kommune som vertskommune noen nye utfordringer. Vi må være vårt ansvar bevisst, og vi må planlegge og legge til rette for at både studenter og ansatte får møte et levende, sosialt inkluderende og kulturelt bymiljø som er en universitetsby verdig. Her har jeg i tankene ikke minst behovet for hotellfasiliteter og kulturtilbud i form av kino, bibliotek og andre kunst- og kulturarenaer. Jeg vet at det planlegges for hotell på havna, mens planene for nytt bibliotek og kino for eksempel ble nedstemt i kommunestyret 05.09.2018. Men nå er altså situasjonen en annen, både økonomisk og statusmessig.

Hvordan tenker ordføreren at vi som vertskommune på beste måte kan møte disse utfordringene? Hvilke konkrete tiltak bør kommuneadministrasjonen iverksette, eventuelt i samarbeid med lokalt næringsliv og andre aktuelle aktører?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takker for spørsmålet

Som Kai Lennert Johansen påpeker; Nord universitets vedtak om å satse på Bodø og Levanger som hovedcampus gir store muligheter for Levanger. De mulighetene må vi forvalte rett. Jeg tror den måten vi kan forvalte det på beste måte på er å lytte til hva universitet mener skal til for å skape en god universitetsby og prøve å følge opp det.

Formannskapet behandlet i forrige uke en sak om nettopp dette temaet som Johansen tar opp. Både universitetet og kommunen er inne i omfattende revideringer av strategiske planer. For oss handler det om hvordan Levanger skal være en god by å bosette seg i, både for studenter og andre. For universitet handler det om hvordan de skal posisjonere seg i universitets-Norge. De blir blant annet målt på hvor mange studenter som søker seg til Nord universitet. Da må vi hjelpe dem slik at vi sammen framstår som et godt sted å studere og bo.

Levanger kommune har allerede gjort mye på Røstad. Vi har sammen med grunneier Statsbygg utviklet kulturlandskapet på campus, bygd bystrand der, ungdomsskole, stor idretts- og svømmehall og Filmfabrikken.   

Våre bidrag videre framover har så langt vært at flere av oss politikere har foreslått å legge forskjellige funksjoner opp mot campus på Røstad. Jeg tror vi må lage et mer helhetlig perspektiv på utviklingen. Et levende bymiljø med gode kultur- og aktivitetstilbud vil selvfølgelig også være viktig for å skape en attraktiv universitetsby for både studenter og ansatte ved NORD og i den forbindelse er det ingen tvil om at vi har mye å gå på. Levanger må bli et spennende sted å flytte til. Det er en slik helhetlig plan vi klarer å skape gjennom revideringen av kommuneplanene og kommunedelplanene våre.

Der inviterer vi alle våre innbyggere og samarbeidspartnere til å finne vegen videre sammen.

Arbeidet har allerede startet. Sammen med administrasjonen hos oss skal jeg møte Nord universitet og grunneier på Røstad, Statsbygg, allerede neste uke for å starte arbeidet med en helhetlig campusutvikling. Der vil vi se på hvordan vi kan hjelpe Nord med å løse deres plassproblemer på kort og lang sikt, men også hvordan vi sammen med sykehuset, NTNU, biobanken og andre partnere i samarbeid kan gjøre kunnskapsbedriftene i kommunen bedre. Administrasjonen skal ha et forberedende møte om akkurat den prosessen allerede nå på fredag.

Det kan også nevnes at verditakseringen av hotelltomta på havna forventes ferdig 15 September.

Vi vil helt klart bli utfordret på å bidra også videre. Det må vi svare opp, men det er viktig at det skjer i en helhet og ikke stykkevis og delt.
Til toppen av siden

 

 

FO 31/19 Spørsmål fra Ina H Kollerud Pedersen (AP) - Kompetansetiltak og livslang læring i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende spørsmål:

Endringer på arbeidsmarkedet, blant annet som følge av hurtig teknologisk utvikling, stiller økte krav til både arbeidstakere og arbeidsgivere. En konsekvens av den raskeutviklingen er at samfunnet vil være tjent med å bruke mer ressurser på livslang læring. For å sikre at samfunnet møter det økte behovet for livslang læring, er det viktig med et system for etter- og videreutdanning med tilstrekkelig og bærekraft ig finansiering.

I Hovedavtalen kan vi blant annet lese:

Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen og samfunnet. For å sikre og ut vikle kommunes generelle og spesiell e kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal - og realkompetanse, stimulere til faglig refleksjon og tilrettelegge for kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak.

Det er viktig at arbeidstakerne motiveres t il å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunen legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må leggestil rett e for arbeidsplassbasert opplæring.

Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Spørsmål til ordføreren:

 1. Har det i løpet av de siste årene blitt gjennomført kartlegging av ansatt es kompetanse og analyser av kommunens kompetansebehov?
 2. Har Levanger kommune oppdaterte planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak for ansatt e innenfor de ulike enhetene i kommunen?

Levanger fagskole har tilrettelagte studietilbud for fagarbeidere som ønsker en høyere yrkesrettet utdanning innenfor flere studieretninger. Dette er studietilbud som bør være relevant for Levanger kommune; 

 • Veiledning
 • Rehabilitering
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kreft omsorg og lindrende pleie


Spørsmål til ordføreren:

 1. Er det kartlagt behov og ønsker for videreutdanning blant fagarbeidere i Levanger kommune?
 2. På hvilken måte legger Levanger kommune til rett e for at fagarbeidere skal kunne ta videreutdanning på Levanger fagskole?
  Tilrettelegging kan for eksempel være å:
 • Gjøre tilbud kjent for ansatte
 • Tilpasse arbeidstidsavtaler/ turnuser til studier
 • Gi fri med lønn for å kunne ta relevant videreutdanning
 • Tilby praksisplass ved egen arbeidsplass

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Har det i løpet av de siste årene blitt gjennomført kartlegging av kompetanse og analyser av kommunens kompetansebehov? 

Svar: 

For å sikre gode kommunale tjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer, er kompetanse en viktig nøkkel til kvalitet. Kompetanseutviklingen bør i størst mulig grad skje på en systematisk og målrettet måte, og svare på framtidige behov og eventuelle «kompetansehull» i organisasjonen. Å kartlegge status er en god start. 

Det er enhetene og enhetslederne som har hovedansvaret for at kompetansekartlegging og analyser av kompetanse skjer på egen enhet, og flere enheter i Levanger kartlegger kompetansebehov i sine tjenester. Dette skjer som oftest i dialog med ansatte, eks. i medarbeidersamtaler, der kompetansebehov og kompetanseutvikling sett opp mot tjenestenes framtidige utfordringer og behov ofte er tema.  

Formalkompetansen til de ansatte er registrert i en CV i personalsystemet Visma. Det gir muligheter for å ta ut samla rapporter for analyse både på enhetsnivå og organisasjonsnivå. Det er de ansatte selv som har ansvar for å holde sin egen CV oppdatert. Vi erfarer imidlertid at dette er et verktøy som blir lite brukt, og at det er for store hull i de registreringene som er gjort. 

Enhetene, og Levanger kommune samlet, har enda mye å gjøre for å analysere framtidig kompetansebehov på en mer systematisk måte. De omfattende planprosessene som er i gang nå, vil bl.a. gi et godt grunnlag for denne analysen.  

 

2. Har Levanger kommune oppdaterte planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak for ansatte innenfor de ulike enhetene i kommunen? 

Svar: 

Som for spørsmål 1, er det tjenestene og enhetene selv som først og fremst har ansvar for å utforme og oppdatere kompetanseplaner på grunnlag av behovsanalysene. Noen enheter har utarbeidet egne planer, og enhetene innenfor helse og velferd er i sluttfasen med å utarbeide en felles temaplan for kompetanse og rekruttering. Denne skal til politisk behandling i høst. Den beskriver områdets overordnede behov, mål, strategier og tiltak. Behovene for kompetanse i avdelingene vil være ulike, og hver avdeling må ha sin lokale kompetanseplan. Denne skal baseres på kartlegging av kompetanse, analyse med påfølgende plan for intern kompetanseheving og/eller rekruttering. Ut fra de ulike behovene, benyttes ulike utdanningstilbud og kompetansehevingstiltak. Aktuelle utdanningsinstitusjoner er høgskole/universitet med studiepoenggivende utdanning, videregående skole med fagutdanning, fagskoler og ulike kurs og opplæringstiltak.  

I høst skal det gjennomføres en medarbeiderundersøkelse kalt «10-faktor». Her stilles det spørsmål til alle ansatte om hvordan de opplever mulighetene til relevant kompetanseutvikling og mulighetene til å bruke egen kompetanse. Dette vil gi verdifull kunnskap omkring status, og må tas inn i utvikling av en ny arbeidsgiverstrategi der kompetanseutvikling – sammen med rekruttering - bør være et prioritert innsatsområde. 

Når det gjelder gjennomføring av kompetanseplanene, er dette noe som styres av i hvor stor grad man har mulighet for å avsette ressurser til kompetansehevende tiltak. De siste to årene har vært preget av et betydelig «sparefokus», noe som har gått ut over gjennomføringsevnen i flere tjenester. Innenfor helsetjenestene er imidlertid e-læringsplattformen til NHI tatt i bruk, noe som har gitt et betydelig løft i kompetanse innenfor sentrale områder.  

Forøvrig har Levanger kommune en tydelig ambisjon om å få løftet kompetansen innenfor flere fagområder gjennom å innføre og legge til rette for flere digitale plattformer og e-læringssystemer som f.eks. KS Læring. Igangsetting av KS-læring fra i høst vil gi mer systematisk opplæring og bedre dokumentasjon på opplæringen. E-læring gir bedre fleksibilitet og er mer kostnadseffektivt i motsetning til klasseromsundervisning. 

 

Spørsmål til ordføreren:  

1. Er det kartlagt behov og ønsker for videreutdanning blant fagarbeidere i Levanger kommune?  

Svar: 

Som spørsmål 1 over. 

2. På hvilken måte legger Levanger kommune til rette for at fagarbeidere skal kunne ta videreutdanning på Levanger fagskole?  

Tilrettelegging kan for eksempel være å: 

 • Gjøre tilbud kjent for ansatte  
 • Tilpasse arbeidstidsavtaler/turnuser til studier 
 • Gi fri med lønn for å kunne ta relevant videreutdanning 
 • Tilby praksisplass ved egen arbeidsplass 

 
Svar: 

Så langt det lar seg gjøre, legges det til rette for kompetanseheving gjennom tilpassing av turnus og fri med lønn iht. gjeldende permisjonsreglement. Aktuelle opplæringstiltak gjøres kjent via ulike kanaler; oppslag, e-post, personalmøter m.v., samt i medarbeidersamtaler.  

Så vidt jeg kjenner til, er det ikke noe systematisert samarbeid med Levanger fagskole om tilbud og tilrettelegging. Administrasjonen melder imidlertid at det vil være mye å hente med å formalisere samarbeidet med fagskolen, og er innstilt på å gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune om dette. Det vil være en fin anledning å få i gang et slikt samarbeid nå, da fylkeskommunens sju fagskoler samles under en paraply fra 1.1.2020.  Den nye skolen får navnet «Trøndelag høyere yrkesfagskole», og skal i større grad synliggjøre hvilket nivå skolen/skolene er på, og bidra til å forankre skoleslaget i den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen i Levanger blir en av sju avdelinger i denne skolen. 

Bakgrunnen for strukturendringa er at Stortinget ønsker å styrke fagskolene og er opptatt av at fagtilbudene utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet. Høyere yrkesfaglige utdanninger skal møte arbeidslivets kompetansebehov. Stortinget vil at utviklingen av disse utdanningene skal bygge på det formelle trepartssamarbeidet innen norsk fag- og yrkesopplæring. Dette er et samarbeid som Levanger kommune både vil, skal og må ta et ansvar for. 
Til toppen av siden

 

 

FO 32/19 Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Nina Elisabeth Berget (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Levanger kommune har hatt en positiv utvikling i sysselsettinga, og kommunens næringspolitikk må sies å ha vært vellykket. Vi er en kommune som stadig flere velger å bo i, og vi er, som det ble diskutert i forrige kommunestyremøte, en stor kommune for hytter og fritidseiendommer.

Levanger har mange unike kvaliteter, og folk er glad i byen vår. Mye av det skyldes nok at vi har vært flinke til å tilrettelegge for bolyst og trivsel i hele kommunen.

Levanger har mange tilbud, som både turister og fastboende har glede av. Både martna og marsimartna trekker mange folk, og Falstadsentret er blitt både populært og nødvendig møteplass for mange av oss. I tillegg er byen blitt  mer tilgjengeliggjort gjennom bla egen Bystrand, Skateparken, Kjærlighetsstien, Trehusbyen og Elvepromenaden. Vi har etablert bysykkelordning og utstyrsbua.  Det har også blitt til en fin tur å komme seg frem mellom Røstad og Moan, både til fots og med sykkel.  Nesten midt i dette smørøyet ligger Levanger Fritidspark som er blitt en meget populær campingplass, og som får veldig gode tilbakemeldinger fra de som bor og oppholder seg der.

Så har det i sommer vært en diskusjon om hvorfor ikke enda flere velger Levanger som sin turistdestinasjon. Det påpekes forhold som dårlig markedsføring, litt for få kafeer som er åpne på dagtid, parkeringsproblemer med mer. Mye av dette er kjente utfordringer. Utfordringer skal som kjent utfordres og løses til det beste for både byen befolkning, men også alle de som kommer på besøk.

 Det har som en del av dette svaret vært lansert «destinasjon Levanger». Jeg vil derfor be om at det fremmes en egen sak der vi får frem hva som skal til for å øke turistkvalitetene i byen vår.

Forslag til vedtak:

Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for interpellasjonen 

Reiseliv er en viktig næring der Innherred for mange ennå oppleves som upløyd mark. Jeg er enig i interpellantens beskrivelse av Levanger som reiselivsmål. Vi har gjort mye rundt omkring i kommunen for å øke bolysten for våre innbyggere. At turister ser gleden av å bruke de samme mulighetene skal vi være glade for. Det er langt unna spanske og italienske tilstander der lokalbefolkningen mener turismen har tatt overhånd og sliter ut lokalsamfunnene. FNs turismeorganisasjon anslår en vekst i internasjonal turisme på 50 prosent fram mot 2030. For Trøndelag er det norske markedet det aller viktigste i dag for å skape trygge arbeidsplasser. Det jobbes i tillegg koordinert med Nederland, Tyskland og Storbritannia for gjøre oss bedre kjent. Markedene er valgt fordi det er et marked som er jobbet opp over mange år og mulighet for lett ankomst via Trondheim Lufthavn Værnes.

Levanger har sammen med andre kommuner på Innherred en avtale med Visit Innherred. De skal ta seg av markedsføring i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Årsaken til at vi har valgt regionperspektivet i organiseringen er for å profesjonalisere markedsarbeidet og i erkjennelsen av at Levanger alene ikke er et reisemål. Vi må gå sammen med naboene for å gjøre Innherredsferien spennende for flere ulike målgrupper. Vi ser også at markedsarbeid krever ny kunnskap både på det digitale og i kontaktskapende arbeid. Slike oppgaver har vi ikke ressurser til å løse alene.

Mat og reiseliv er et eksempel der samarbeid med andre vil ha potensiale for Levanger og Trehusbyen. For å utvikle aktørene slik at de gir innhold av høy kvalitet må vi være med på å utvikle dem sammen med andre i regionen. Her har Levanger muligheten til å få egne spissa matreiser som også vil bygge omdømmet for landbruket i kommunen.

Vi må tenke reiseliv hele året for å skape varige arbeidsplasser. Her blir Levanger alene for lite. Vi må jobbe på aksen fra Namsos til Trondheim. Et eksempel på hvordan mindre enkeltbedrifter sammen kan lage et produkt med større verdi er pilegrimsleden. Bedriftene samarbeider om markedsføring og produktutvikling og vet de er avhengig av hverandre for å skape et godt og unikt produkt. Denne formen for turisme har også et stort potensiale i årene framover. 

Falstadsenteret som en viktig motor i Levanger, i Trøndelag og internasjonalt. Det bør jobbes med å skape felles historier mellom Trehusbyen og Falstadsenteret og dets historie som gjør det viktig å besøke begge steder. På den måten kan vi få turistene til å bli i regionen en ekstra dag. Sammen med flere aktører vil det på sikt gi positive resultater. Det har vært dialog etter et initiativ fra Falstadsenteret denne uka. Vi er enige om å arrangere en workshop der vi inviterer aktører fra reiselivet, fra andre organisasjoner som kan være med å utvikle en mer samordnet profil på Levanger som reiselivsdestinasjon. En slik samling vil gå av stabelen i oktober.

Levanger næringsforum har opprettet et fagråd for reiselivet. Det har vært i funksjon i et drøyt år og har ennå ikke helt funnet formen. Der er Visit Innherred sekretariat. Samarbeidet mellom reiselivsaktørene i dag bærer preg av for dårlig kontinuitet. Aktørene som er med i dette reiselivsrådet ser på muligheten for å legge noe av arbeidet i dette rådet inn i den nye organisasjonen som næringslivet skal etablere. Visit Levanger er arbeidsnavnet på prosjektet for tettere samarbeid mellom bedriftene. På den måten kan de kjenne andre reiselivsprodukter i kommunen og markedsføre dem til turister de møter. Med en tettere kobling til et næringsforum tror vi Visit Levanger kan få mer styrke sammen med Visit innherred. Her kreves en nøye rolleavklaring.

Trehusbyen er et unikt produkt som ennå ikke er utviklet. VI må bli flinkere til å kjenne og framsnakke tilbud som bymuseet og andre små perler som finnes i byen. Hva med å få faste guidede turer hver dag i høysesongen på sommeren. Felles åpningstider og profilering er viktig for å nå gjennom i markedsføringen på sosiale medier. Det tar fra fem til ti år å jobbe fram gode opplevelsesprodukt i ulike markeder i dag. Da er det viktig at alle er med på å framsnakke Trehusbyen og ikke det motsatte.

Oppsummert så mener jeg kommunens viktigste rolle er å støtte opp under det arbeidet som gjøres i regionen. Så får aktørene koordinere gjennom bransjerådet i samråd med Visit Innherred. Selvsagt vil kommunen hjelpe til der vi har mulighet og der det er behov.

Jeg synes i likhet med interpellanten at det er viktig å løfte fram potensialet for hele Levanger kommune og støtter forslaget til vedtak og oppfordrer kommunestyret til å gjøre det samme. 

Avstemning:

Berget sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.
Til toppen av siden

 

 

FO 33/19 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - fylkesmannens kritikk mot Levanger ungdomsskole

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Levanger FrP har flere ganger denne perioden stilt spørsmål rundt mobbesituasjonen på kommunens skoler. Ordføreren har flere ganger sagt at mobbing forekommer, men at situasjonen og systemet fungerer. Levanger kommune og dens skoler har nulltoleranse mot mobbing og annen krenkende adferd.

I klagesakene som er omtalt i Trønder-Avisa 27. juni kommer det frem at Levanger Ungdomsskole som system har krenket elever. Samarbeidet mellom skolen og andre hjelpeinstanser har vært dårlig, noe som har gått utover elevene.  Skolen har brukt straffetiltak som reaksjonsform mot eleven, selv om hjelpetjenestene med PPT i spissen var sterkt imot – og mente dette ikke ville hjelpe.

I konklusjonen etter gjennomgangen av den ene saken var fylkesmannen utvetydig i sin kritikk:

«Vi ser også en skole som har valgt en noe autoritær tilnærming hvor de dokumenterer at det er eleven som må endre adferd for at eleven skal være en fullverdig elev ved skolen».

Spørsmål til ordføreren:

 1. Hva er gjort og hva skal gjøre for å imøtekomme kritikken fra fylkesmannen?
 2. Hva gjøres for å styrke samarbeidet mellom instanser som PPT og skolen?
 3. Hva gjør kommunen og skolen for å endre den «noe autoritære tilnærmingen» som er omtalt i rapporten?

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Vedr saken som er omtalt i media: Skoleeier ved kommunalsjef oppvekst og utdanning og Hjelpetjenestene har i tett samarbeid med Levanger ungdomsskole svart ut fylkesmannens pålegg og har inngått et nært samarbeid for å sikre et godt skoletilbud til eleven. (Levanger kommune har ikke mottatt svar fra Fylkesmannen ennå. )

Vedr. Styrke samarbeidet:

Det er igangsatt en omfattende prosess med gjennomgang og kvalitetssikring av samarbeidsavtaler mellom Lusk og hjelpetjenestene. Dette vil videreføres til alle skoler for å sikre tidlig bistand for alle skoler som trenger veiledning,  og for elever som trenger hjelp på ulike måter. Det vil bli utarbeidet nye og oppdaterte handlingsveiledere for alle skoler vedr samarbeid med hjelpetjenester for å sørge for tidlig innsats mår det oppstår bekymringer rundt et barn/ en elev. Barnehagene er allerede godt i gang med dette arbeidet.

Hjelpetjenestene er på skolene til daglig, og det jobbes med å forbedre tverrfaglige møter for å sikre tidlig hjelp. Alle som jobber med barn og unge i Levanger svarer i disse dager på en questback som kartlegger kunnskap om hjelpetjenester og « hva gjør jeg når jeg er bekymret for et barn». Svarene på dette vil danne grunnlag for en kompetanseplan for hele oppvekstområdet.

Vedr endre autoritær tilnærming:

Jeg forventer at rådmannen sørger for at Fylkesmannens merknad angående autoritær tilnærming tas på alvor og at skolens tilnærming til elever nå blir i tråd med Fylkesmannens retningslinjer og tilråding

Alle skolene skal i årene som kommer jobbe seg inn i K20- nye læreplaner. Her er overordnet del- «skolens ideologiske samfunnsoppdrag» en viktig del for alle som jobber i skolen, -så også hos «oss». Denne delen handler blant annet om elev syn, om demokrati og medborgerskap,- som eksempelvis betyr å alltid lytte til elevens stemme.  Levangerskolen setter eleven i sentrum, og skal sørge for at alle elever skal oppleve vekst, trivsel og mestring i en skole som er inkluderende, raus og menneskevarm. Dette forutsetter at den enkelte elev blir sett og møtt som den han/ hun er, og at skolehverdagen tilpasses så langt råd er ut fra behov og potensiale. Dette krever tett, tverrfaglig samarbeid med tjenester innenfor og utenfor skolen.
Til toppen av siden

 

 

FO 34/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fritak for eiendomsskatt

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Eiendomsskatten er en usosial beskatning som FrP ønsker å fjerne. Den rammer blindt uavhengig av inntekt.

Som en start ønsker Levanger FrP å gi fritak for eiendomsskatt for alle under fattigdomsgrensa. På grunn av pensjonsreformen i 2011, som et samlet storting unntatt FrP stemte for, har pensjonister blitt underregulert. Dette har ført til at minstepensjonister lever under fattigdomsgrensa.

Forslag til vedtak:

Rådmannen forbedrer en sak for kommunestyret som legges frem før budsjettmøtet, der man går inn for å fjerne eiendomsskatten for mennesker og husstander som lever under fattigdomsgrensen. Dette skal også inkludere minstepensjonister.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

«Fritak eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er en usosial beskatning som FrP ønsker å fjerne. Den rammer blindt uavhengig av inntekt. Som en start ønsker Levanger FrP å gi fritak for eiendomsskatt for alle under fattigdomsgrensa. På grunn av pensjonsreformen i 2011, som et samlet storting unntatt FrP stemte for, har pensjonister blitt underregulert. Dette har ført til at minstepensjonister lever under fattigdomsgrensa.

Forslag til vedtak:

Rådmannen forbedrer en sak for kommunestyret som legges frem før budsjettmøtet, der man går inn for å fjerne eiendomsskatten for mennesker og husstander som lever under fattigdomsgrensen. Dette skal også inkludere minstepensjonister.»

Det er mange som har synspunkt på eiendomsskatt, men det er denne inntekten Stortinget har gitt kommunene mulighet for å bestemme selv, og 371 av landets 422 kommuner har innført eiendomsskatt. Til sammen utgjorde einendomsskatten 14,2 mldr kr for norske kommuner i 2018. Levanger har hatt eiendomsskatt siden 2001 og hadde 45,8 mill i inntekt i 2018. Eiendomsskatten finansierer dermed store og viktige deler av den kommunale tjenesteproduksjonen som jeg i likhet med representanten Persøy kunne tenkt meg var finansiert på annet vis, men i Norge har ikke kommunene anledning til å bestemme nivået på inntekts og formuesskatt som har en bedre sosial profil enn eiendomsskatten.

Persøy foreslår at Levanger kommune fjerner eiendomsskatten for mennesker og husstander som lever under fattigdomsgrensen. Rådmannen har undersøkt om det er mulig og tatt spørsmålet opp med KS Eiedomsskatteforum som er kommunenes kompetansesenter på spørsmål om eiendomsskatt. Det viser seg at spørsmål om differeniering av eiendomsskatten etter inntekt er tatt opp tidligere og finansdepartementet har ved flere anledninger er at det ikke er anledning til å ta hensyn til inntektsforhold når eiendomsskatten utmåles og innkreves. Det er en ren objektskatt.

Eiendomsskatteloven har imidlertid en bestemmelse (§28) om at kommunen kan sette ned eller frafalle eiendomsskatten dersom det vil «være særs urimelig om heile eigedomsskatten vart innkravd». Finansdepartementet er tydelig på at en slik reduksjon eller frafall må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle og at en inntektsgrense vil være lovstridig. Her vises til et brev fra 20.11.2007 fra Finansministeren til Stortingets president med følgende konklusjon:

«Departementet har blant annet lagt til grunn i fortolkningsuttalelser at bestemmelsen ikke åpner for at kommunene skal kunne foreta en generell nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister, eventuelt minstepensjonister. Spørsmålet om nedsettelse eller frafallelse ev eiendomsskatt må derfor avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle»

Levanger kommune har lagt til rette for at de som ikke klarer å betale eiendomsskatten kan søke om nedsettelse/ettergivelse. Det ligger skjema for dette på kommunens nettsider. Saker behandles av skatteutvalget. Kemneren er sekretær for Skatteutvalget og opplyser om at det er behandlet til sammen 4 saker de siste 2. Så langt har det kommet inn 2 søknader/henvendelser inneværende år.

Ettersom det ikke er anledning til å fjerne eiendomsskatt for enkelte grupper må jeg avvise forslaget til vedtak. 

Persøy trakk sitt forslag til vedtak.
Til toppen av siden

 

FO 35/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fv 61 mellom Fiborgtangen og Ekne

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Fylkesveg 61 mellom Fiborgtangen og Ekne er dårlig, og kunne sårt trengt en utbedring. Dette er viktig for Eknessamfunnet, spesielt med tanke på Falstadsenteret som er blitt et naturlig stoppunkt for mange turister. FrP ønsker å få utbedret denne vegen så raskt som mulig.

Spørsmål til ordføreren:

 1. Foreligger det noen plan for denne vegen?
 2. Vil kommunen jobbe opp mot fylket for å få utbedret fylkesveg 61?

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

1.

Kommunen har innhentet følgende informasjon fra Statens vegvesen:

Det er jobbes fortløpende med vegen mellom Fiborgtangen & Ekne (Fv 6818, gamle fv 61)

I 2019 er det planlagt forberedende arbeider; utskifting av stikkrenner og kummer samt grøfterens.

I 2020 er det planlagt asfaltering av ca 2 km veg.

Den gamle veien vil dermed bli oppgradert/rehabilitert på hele strekningen.

2.

Kommunen har en god dialog med fylket / Vegvesenet.

Kommunen kan komme med forslag på prioritering vedrørende utbedring av fylkesveger, men kan ikke stille krav på rekkefølgen av arbeidene.
Til toppen av siden

 

FO 36/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - trafikksikkerhet for myke trafikanter i Staupslia

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Staupslia er en høyt trafikkert strekning, der det også har vært flere ulykker de siste årene. FrP har fått henvendelser fra flere beboere i området som føler seg utrygge når de ferdes på fortauene i Staupslia i «rushtiden». Syklister kommer i full fart ned Staupslia, samtidig som små barn er på vei til skolen opp Staupslia.

FrP ønsker å iverksette trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i Staupslia. En mulighet er deling av fortauet (selv om fortauet muligens er noe smalt i dag). I tillegg bør det vurderes fartsreduserende tiltak ved Coop Prix. Slike tiltak trenger ikke å være så dyre, men det kan redde liv.

Spørsmål til ordføreren:

 1. Har kommunen vurdert sikkerhetstiltak for myke trafikanter som ferdes på fortauene i Staupslia?
 2. Vil kommunen ta beboernes bekymringer på alvor og vurdere sikkerhetstiltak på fortauet?Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Har kommunen vurdert sikkerhetstiltak for myke trafikanter som ferdes på fortauene i Staupslia?

Kommunen har hatt dette til behandling i Trafikksikkerhetsutvalget, desember 2018. Det er i etterkant av møtet tatt kontakt med vegeier, Trøndelag fylkeskommune v/Statens vegvesen.

Vi har belyst problemet og avventer forslag på løsning.

2. Vil kommunen ta beboernes bekymringer på alvor og vurdere sikkerhetstiltak på fortauet?

Kommunen er ikke veieier på strekningen men tar alle bekymringer gjeldende trafikksikkerhet på største alvor.

Vi har en god dialog med Statens vegvesen og fylket, vi vil gjøre det som står i vår makt for å få sikret myke trafikanter. Et eksempel kan for eksempel være deling av syklende og gående på hver sin side over Sundbrua, eventuelt dele hvert hvert fortau imellom gående og syklende, dette er utprøvd andre steder.
Til toppen av siden

  

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.08.2019 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende interpellasjon:

Miljøpartiet De Grønne foreslår at Levanger kommunestyre skal gjøre som mange andre kommuner i Norge har gjort, å erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold.

Vi har nå kun 11 år på oss om vi skal nå målene i Paris-avtalen.

Klimasituasjonen eskalerer raskere enn de fleste antok for få år siden. Vi har nå kun 11 år på oss om vi skal nå målene i Paris-avtalen.

Også ferske rapporter om at insekter, pattedyr og mange andre arter forsvinner raskere enn vi har visst er uttrykk for en dramatikk som kan slå hardt inn på våre og våre barns muligheter for trygghet og velferd fremover. Klimakrisen forsterker disse andre krisene og kan ikke sees uavhengig av dem. Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men endringer som har skjedd over tid. Nå er vi kommet dit at de menneskeskapte klimagassutslippene må reduseres veldig raskt om vi skal unngå katastrofale følger. Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene.

Norge har ingen tilstrekkelig plan for hvordan landet skal kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene for å nå målene som er satt. Samtidig forteller FNs naturpanel av 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utryddet. Dette krever handling.

Vi i Levanger kommune må gjøre vår del og ta ansvar.

Forslag til vedtak:

1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.

2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima og miljøkrise


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for interpellasjonen. 

Jeg er enig i at vi opplever en klimakrise. Dette erkjente kommunestyret da vi ba om å få utarbeidet en egen kommunedelplan for klima, miljø og energi. Klima vil være et sentralt tema i kommuneplanprosessen i er i gang med. Jeg forventer at kommuneplanarbeidet bidrar til å forsterke kommunens klimaarbeid, styrker kommunens samarbeid med sentrale kunnskapsmiljø, nettverk med andre kommuner og næringslivet slik at vi sammen kan ta de nødvendige stegene for å nå klimamålene satt i Parisavtalen.

Jeg vil påpeke at det å erklære klimakrise ikke medfører noen endring i klimaet. Vi må jobbe målrettet for å skape et klimanøytralt samfunn uten å undergrave norsk økonomi. Målet må være at vi fram til 2050 gjør opp et klimaregnskap hvor vi er klimanøytrale. Vi må oppnå det ved å kutte klimagassutslipp, men samtidig opprettholde verdiskapingen ved å skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Kommunen kan bruke innkjøpsmakten til å fremme klimanøytrale løsninger innenfor f.eks. bygg og transport.

Ifølge Transportøkonomisk institutt vil nullutslippsbilene utgjøre 36 prosent av personbilparken i 2025 og 62 prosent i 2030 (gitt samsvar med måltallene i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029). CO2-utslippene fra personbilparken anslås å være 59 prosent lavere i 2030 enn i 2015, til tross for at personbiltrafikken vil ha vokst med 22 prosent siden 2015. Kommunen har investert i elbiler, ladepunkter og bysykler for å bidra til mer klimavennlig transport, men her har vi mer å gå på.

En mer samordnet bolig, areal- og transportplanlegging vil være et viktig bidrag i klimaarbeidet. Her samarbeider kommunene på Innherred med Trøndelag fylkeskommune for å finne gode langsiktige løsninger for våre lokalsamfunn.

Skog er en viktig del av det grønne skiftet. FNs klimapanel peker på nyplanting av skog som et viktig klimatiltak. Bærekraftig skogsbruk har en positiv klimaeffekt. Det er anslag på at vi kan doble mengden virke i skogen gjennom et aktivt og godt skogbruk. Bruker vi tømmeret til varige treprodukter, vil vi både få en substitusjonseffekt og et lager av karbon i hele treproduktets levetid. Barne- og avlastningsboligen, et passivhusprosjekt, er et spennende eksempel på en slik satsing. Nå ser det ut til at etterspørsel etter massivtre i Norge har skapt grunnlag for norsk industriell produksjon av massivtreelementer.

Det er stort fokus på landbrukets negative bidrag til klimaet gjennom ku-rap. Her forskes det på fôrblandinger som kan bidra til lavere produksjon av metangass. Landbruket kan imidlertid bidra positivt på andre måter. Hvis vi øker moldinnholdet i all norsk kornjord med én prosent, vil det binde 17,9 millioner tonn CO2 – det er like mye karbon som hele den norske personbilparken slipper ut på ca. 3,5 år. Her er det muligheter i Levanger. Biogassen fra fabrikkene på Verdal og Skogn bruker både husholdningsavfall og avfall fra lakse- og skogindustrien. Gassen kan brukes innen transportsektoren og reststoffene kan brukes for å øke moldinnholdet i kornjorda vår.

Kommunen og lokalt næringsliv skal gi sitt bidrag til et klimanøytralt samfunn, men det viktigste bidraget vil være at regjeringen legger nasjonale føringer for klimaomstillingen og for hvordan vi skal omstille en oljeavhengig økonomi til en bærekraftig grønn økonomi. Kommunestyrets vedtak i denne saken kan bidra til å legge press på regjeringen slik at de styrker den nasjonale klimainnsatsen.

Ordføreren oppfordrer kommunestyret til å støtte interpellantens forslag til vedtak.

Avstemning:

Aasan sitt forslag, pkt. 1, vedtatt med 27 mot 4 stemmer.

Aasan sitt forslag, pkt. 2, vedtatt med 24 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.

2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise

        Til toppen av siden 

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 28.08.2019 21:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051