Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - sak 9/18 - Nye vedtekter, vertskommuneavtale og budsjett for SMISO 2018

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/7272
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.02.18 19/18
Kommunestyret 28.02.18 9/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal ba om vurdering av sin habilitet. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken. Vordal ble erklært inhabil av et enstemmig formannskap.

Orientering i møte:

Orientering v/kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven:

SMISO NT har tidlig i 2017, startet prosessen med avklaring, knyttet til de endringer som fylkessammenslåingen pr 01.01.2018 ville gi, blant annet med navn, kommunesammenslåing, og hvilket antall kommuner som skulle tilhøre hvilket senter ihht dagens finansielle modell for drift, videre sammen med SMISO ST. SMISO NT inngikk derfor en samarbeidsavtale med SMSIO ST pr 17.06.2017, hvor vi avklarte følgende;

  1. Navnene på begge senter består, dette av både praktiske årsaker knyttet til både org,nummer, registrering i stiftelsestilsynet i Br.reg, gjeldende avtaler med vertskommune og eierkommuner og for å skille sentrene som før. På sikt var vi enige om at vi skulle se på evt tilpasninger.
  2. Kommunene som sokner til SMISO NT og ST fordeles økonomisk som tidligere, etter 01.01.2018, brukere kan oppsøke begge sentre, der hvor de selv finner dette enklest, bruker i sentrum.


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vertskommuneavtalen med nye vedtekter og budsjett for SMISO 2018 vedtas.
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Vertskommuneavtalen med nye vedtekter og budsjett for SMISO 2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Rundskriv 10/2017 fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.


Vedlegg:

1

Vertskommuneavtale PDF

2

Budsjett for SMISO 2018 PDF

3

Nye vedtekter  for SMISO 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regelverket for statlig tilskudd legger til grunn at vertskommunen har et særskilt ansvar for å føre tilsyn med drift og økonomi gjennom å vedta budsjett og regnskap og søke om tilskudd innen fristen som er satt av BUFDIR.  

I denne saken er budsjettet for 2018 vedlagt. I tillegg så er det utarbeidet nye vedtekter i samarbeid med SMISO Sør-Trøndelag. Vertskommuneavtalen er også vedlagt. Både vedtektene og vertskommuneavtalen utgår fra bestemmelsene i Rundskriv 10/2017.

I vedtektene, som igjen blir grunnlag for en avtale med medlemskommunene i nye Trøndelag er kronebeløpet pr. innbygger justert. Dette fordi senteret ønsker å imøtekomme en økende etterspørsel og trenger å knytte til seg en ekstra fagperson.

Forebyggende arbeid mot barn og unge, må starte tidlig med undervisning om temaet kropp og seksuelle overgrep. Man må gi barn ord som verktøy til å sette grenser og fortelle. I dag underviser vi 9.klassetrinn og russen og har så stor etterspørsel at det ikke lar seg gjøre å lage et nytt undervisningsprogram for grunnskole og barnehage. Dessuten er kronebeløpet som vi og SMISO Sør-Trøndelag har blitt enige om og som vi vil tilby til alle kommuner i Trøndelag, det samme som mange lignende senter i Norge opererer med. Sentrene i Norge prøver å arbeide mot det mål å bli mest mulig like med tanke på både tilbud, veiledning og undervisning.  

Vurdering:

I 2018 vil Levanger kommune, som en del av det å etterleve vertskapsavtalen legge opp til faste møtepunkter hvert kvartal. Vertkommunens økonomiske forpliktelser ligger bl.a. i det å forskuttere medlemskommunene sine andeler og sende ut krav på vegne av SMISO.    

Det er ikke tvil om at et lavterskeltilbud som dette representerer et viktig tilbud til en gruppe mennesker som enten har blitt utsatt for overgrep eller befinner seg i en alder og utvikling hvor risikoen er større for å bli utsatt for overgrep.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051