Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - sak 7/18 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/5668 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.02.18 13/18
Kommunestyret 28.02.18 7/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.7.18. 

Tove Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien

     Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.7.18. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: ____________________

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: ___________

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: _____________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • E-post fra Kristin Aas, datert 2.1.18 


Saksopplysninger:

Kristin Aas søker om permisjon fra sine politiske verv fram til 1. juli 2018. Begrunnelsen er av private/helsemessige årsaker.  

Aas har følgende verv:

  • Kommunestyret – medlem
  • Driftskomiteen – medlem
  • Heimevernsnemnd – varamedlem
  • Samarbeidsutvalg Skogn BU – medlem
  • Samarbeidsutvalg Åsen barnehage – medlem

 
Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Kristin Aas vilkårene for å få innvilget permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU.

Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051