Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - sak 6/18 - Fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/5621 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.02.18 12/18
Kommunestyret 28.02.18 6/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Innherred renovasjon Representantskapet: Per Olav Gilstad

Eiermøte til NTE: Knut Sigurd Hjelmstad

Varamedlem til prostistyret: Anne Kathrine Solberg

Varamedlem til valgstyret: Knut Sigurd Hjelmstad

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Andreas Jenssen Hjelmstad innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Per Olav Gilstad rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Utsending til Eiermøte NTE: Knut Sigurd Hjelmstad

Medlem Innherred renovasjon representantskap: Per Olav Gilstad

Varamedlem til prostistyret for Søndre Innherred: Anne Kathrine Solberg

Vara til valgstyret: Knut Sigurd Hjelmstad

     Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Andreas Jenssen Hjelmstad innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.  

Per Olav Gilstad rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Utsending til Eiermøte NTE: ______________

Medlem Innherred renovasjon representantskap: _______________

Varamedlem til prostistyret for Søndre Innherred: _______________

Vara til valgstyret: ____________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Andreas Jenssen Hjelmstad søker om fritak fra sine kommunale verv. Dette grunnet flytting til Trondheim. 

Hjelmstad har følgende verv:

  • Kommunestyret – medlem
  • Utsending til Eiermøte NTE (i tillegg til ordfører og rådmann)
  • Innherred renovasjon representantskap – medlem 
  • Prostistyret for søndre Innherred – varamedlem
  • Valgstyret – vara for Anne K. N. Solberg


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum." 

Vurdering:

Andreas Jenssen Hjelmstad flytter fra kommunen og kan da, etter kommuneloven pgr. 15, ikke inneha kommunale verv i Levanger. Rådmannen tilrår at søknaden om fritak innvilges.

Per Olav Gilstad rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Det må velges ny utsending til Eiermøte NTE (i tillegg til ordfører og rådmann).

Det må velges nytt medlem til Innherred renovasjon representantskap.

Det må også velges nytt varamedlem til prostistyret og nytt varamedlem til valgstyret.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051