Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18 - sak 10/18 - Kostnader for re-etablering og moderniseringer ved Breidablikktunet

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/7455
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.02.18 21/18
Kommunestyret 28.02.18 10/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Revidert budsjett og låneopptak for re-etablering av Breidablikktunet vedtas med en ramme på 38,6 mill. Lånerammen økes fra 12 til 18 mill kr.
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Revidert budsjett og låneopptak for re-etablering av Breidablikktunet vedtas med en ramme på 38,6 mill. Lånerammen økes fra 12 til 18 mill kr.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I økonomiplanen 2018-20221 var det satt av 12 mill kr til ombygginger og oppgraderinger av eksisterende anlegg i den tidligere sykeheimsdelen av Breidablikktunet. Prosjektet var forventet ferdigstilt ved nyttårsskiftet 2017-2018. 

Som en del av planen å bygge opp nødvendig kapasitet i heldøgns omsorgstjeneste for innbyggerne i Levanger ble Breidablikktunet sykehjem fra 1975 tømt våren 2017. Bakgrunnen for dette var at det var nødvendig med en opprusting av bygget i f.h.t. å kunne effektivisere tjenestene med tanke på innføring av teknologiske løsninger for varsling, sporing og adgangskontroll.

I tillegg ble det vedtatt en plan om å omhjemle institusjonen til status som omsorgsbolig med heldøgns tjenester på linje med resten av bygget fra 2003 har 40 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Totalt vil et opprustet anlegg få 62 plasser. Den gamle institusjonen hadde 26 sykehjemsplasser og vil altså gjenoppstå med 22 heldøgns plasser hvor fire rom er endret for å gi mer plass til fellesrom og spiserom i tråd med føringer.

Planleggingen av arbeidet har avdekket større behov for investering enn de avsatte 12 mill kr. Samtidig er det klargjort at vi får tilgang til betydelige tilskuddsmidler fra Husbanken for tilrettelegging for bruk av ny teknologi.

Etter anbudsrunde er det satt opp følgende budsjett for endringene med en oversikt over kostnader og finansiering:

Post

Beskrivelse post

Kr

Delsummer

1.

Tilstandsvurdering, beskrivelse, anbud, iark, Lark

kr

1 500 000

2.

Prosjektadm, egen og ekstern

kr

600 000

3.

Bygg

kr

5 200 000

4.

Teknisk

kr

9 600 000

5.

IKT

kr

600 000

6.

Utomhus

kr

4 460 000

7.

Inventar og utstyr

kr

3 600 000

8.

3. partskontroll

kr

250 000

9.

Marginer/reserver

kr

4 740 000

10.

MVA 25%

kr

7 640 000

11.

Offentlige gebyrer

kr

150 000

12.

Byggelånsrenter

kr

260 000

 

Budsjettsum

kr

38 600 000

 
Finansiering. 

Budsjettramme

38 600 000

Påsøkt støtte fra Husbanken

-15 500 000

Gave gitt til Sansehage

-500 000

Moms

-7 640 000

Lånebehov

14 960 000

Tilskuddet fra Husbanken vil kunne bli noe avkortet på grunn av at det ikke er gått 20 år siden det ble gitt tilskudd til rehabilitering forrige gang, i 2003. Dette beløpet kan bli mellom 2 og 3 millioner kroner. Dette betyr at lånebehovet vil være 18 mill. kroner

Vurdering:

Når Breidablikktunet nå oppgraderes så betyr dette at vi får et helhetlig tilbud som vil gi en etterlengtet kapasitetsøkning i kommunen. Vi vil da ha 183 plasser i kommunen som yter tjenester døgnet rundt (sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester)

Dette vil gjøre det mulig å gi tilbud til de som i dag venter på et slikt tilbud og har en rettighet til et heldøgns tilbud. Dette gjelder ca. 16 mennesker som pr. dato får sine tjenester ved Staup Helsehus. Ved å frigi disse plassene kan vi ta i mot langt flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og vil derfor lettere finne hva som må til for at vi skal kunne gi tilbud til alle som trenger det i dag og beregne nødvendige nye etableringer for å møte nye utfordringer og endringer i alderssammensetningen i befolkningen.

En endring av de velferdsteknologiske løsningene vil både på kort og lang sikt bety mye for driftskostnadene gjennom den økte tryggheten dette vil bety for pasienter og ansatte. En endring på antallet nattevakter vil bety store innsparinger. I tillegg vil enkle endringer gjøre det langt lettere å ha oversikt over hele bygget og alle pasientene fra en base i huset. Når så mye avhenger av teknologi så ligger det også inne i prosjektet en reservestrømsløsning som vil øke sikkerheten ytterligere.

Det er også nødvendig å gjøre noen endringer utomhus, bl.a. ved å oppgradere Sansehagen. Her er det gitt 500.000 i gave til opprustingen. I forbindelse med relokalisering av avfallshåndtering og tilgjengelighet for transport av mennesker og varer/avfall er det nødvendig å gjøre noen endringer utomhus. 

Byggeprosjektet er allerede behandlet i AMU. Saksframlegget dit viser de tekniske løsningene for bygget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.02.2018 18:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051