Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.02.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 28.02.18
Tid: kl. 15.00 - 17.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 6/18 Fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad utredning vedtak video
PS 7/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak video
PS 8/18 Innherred renovasjon - endring av selskapsavtale utredning vedtak video
PS 9/18 Nye vedtekter, vertskommuneavtale og budsjett for SMISO 2018 utredning vedtak video
PS 10/18 Kostnader for re-etablering og moderniseringer ved Breidablikktunet utredning vedtak video
PS 11/18 Detaljregulering Åsvegen 15 - 17 utredning vedtak video
PS 12/18 Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 13/18 Ny 2. gangs behandling - Detaljregulering Purktrøa utredning vedtak  video
FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Innfør samboergaranti i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 4/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Økt stillingsprosenten for fagarbeidere i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 5/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Skårstadsaken tekst trukket trukket
FO 6/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem - Forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall 
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - Forfall 
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - Forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall 
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - forfall 
Tove Irene Løvås ap vara x Ingrid Olga Hallan
Arild Børseth ap vara x Kristin Aas
Silje Augdal Friberg
sp vara x Eva Høyem Anderssen 
Ole Jørstad sp vara x Anita Ravlo Sand
Lars Forberg sp vara x Asbjørn Brustad
Per Olav Gilstad h vara x Andreas Jenssen Hjelmstad 
May-Jorunn Barlien  mdg  vara  Olaug Julie Aasan 
Ingen vara h vara - Anne Kathrine N. Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-M. Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

 

PS 6/18 Fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Andreas Jenssen Hjelmstad innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.  

Per Olav Gilstad rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Utsending til Eiermøte NTE: Knut Sigurd Hjelmstad

Medlem Innherred renovasjon representantskap: Per Olav Gilstad

Varamedlem til prostistyret for Søndre Innherred: Anne Kathrine N. Solberg

Vara til valgstyret: Knut Sigurd Hjelmstad
        Til toppen av siden

 

 

PS 7/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Olav Strid velges som fast medlem i styret i Levanger fritidspark.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.7.18. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien

Olav Strid velges som fast medlem i styret i Levanger fritidspark.
        Til toppen av siden

 

 

PS 8/18 Innherred renovasjon - endring av selskapsavtale

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS oppdateres med presisering om at Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
            Til toppen av siden

 

 

PS 9/18 Nye vedtekter, vertskommuneavtale og budsjett for SMISO 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal (AP) ba om vurdering av sin habilitet, og hun fratrådte møtet. Vordal ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vertskommuneavtalen med nye vedtekter og budsjett for SMISO 2018 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 10/18 Kostnader for re-etablering og moderniseringer ved Breidablikktunet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert budsjett og låneopptak for re-etablering av Breidablikktunet vedtas med en ramme på 38,6 mill. Lånerammen økes fra 12 til 18 mill kr.
        Til toppen av siden

 

 

PS 11/18 Detaljregulering Åsvegen 15 - 17

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Åsvegen 15-17 vedtas og oversendes til Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen anmodes om å benytte sin mulighet til å oppheve innsigelsen i saken.
        Til toppen av siden

 

 

PS 12/18 Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde - sluttbehandling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag til endring av gesimshøyde på 4 meter og mønehøyde på 5,8 meter tas ut av reguleringsplan for Djupvika hytteområde. Det opprinnelige forslaget i planen på 3,5 meter for gesimshøyde og en mønehøyde på 5 meter opprettholdes.

Begrunnelse:

I det opprinnelige planforslaget var intensjonen at bebyggelsen skulle ligge lavest mulig i terrenget med maksimal gesimshøyde på 3,5 meter. I den samme planen vedtok PUK at hovedmøneretningen skulle ligge langs terrengkotene med en maksimal mønehøyde på 5 meter. Videre vedtok PUK at kledning av vegger og tak skal fortrinnsvis utføres i naturmaterialer. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Skarpe og lyse farger, store kontraster og blanke materialer skal unngås.

I dagens forslag søkes det om endring av blant annet gesimshøyde til 4 meter og mønehøyde på 5,8 meter. Forslagstiller mener at dersom vi vedtar endringen det søkes om vil intensjonen om at bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget falle bort. Forslagstiller foreslår derfor å ta ut endringene som omfatter gesimshøyde og mønehøyde som ble vedtatt i Plan- og utviklingskomiteen og la de opprinnelige gjelde. Det vil si 3,5 meter gesimshøyde og 5 meter mønehøyde.

Avstemning:

Løvås sitt endringsforslag avvist med 21 mot 13 stemmer.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde, sist rev. 30.01.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 13/18 Ny 2. gangs behandling - Detaljregulering Purktrøa

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Purktrøa vedtas ikke i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Begrunnelse:

Det er stadig press på å bygge ned matjord i vår kommune. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringa på landsbasis skal ned til maks 4000 da i året innen 2020. Dette må vi ta hensyn til også i Levanger. Et annet moment er at utbygger har opplyst at det er planen å selge barnehagen etter at utbygging er gjort. Driften av barnehagen vil derfor ikke i framtida styrke driftsgrunnlaget på gården. Et annet moment som taler mot barnehage i dette området er usikkerhet knyttet til bruk av sprøytemidler. Viser her til forskrift om plantevernmidler §21 Forbud mot spredning av plantevernmidler på areal som er åpne for allmenn ferdsel. Spredning av plantevernmidler med farebetegnelsen «Giftig» eller «Meget giftig». Plantevernmidler merket som «Akutt giftig» og plantevernmidler merket med «Kronisk helsefare» sammen med varselordet «Fare», er forbudt på beplantninger, som grenser mot offentlige veier eller private hager og i parker eller andre offentlige tilgjengelige områder. Videre kommer det fram i saken at fartsgrensen som i dag er 80 km/t i området ikke vil endres. Fortsatt høy fartsgrense bidrar ikke til å øke trafikksikkerheten. Med bakgrunn i samlet vurdering, går kommunestyret mot forslag til detaljregulering av Purktrøa.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Løvås sitt forslag til vedtak.

VEDTAK:

Detaljregulering for Purktrøa vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Innfør samboergaranti i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold. Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.
  2. Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.
  3. Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av nye sykehjem.

 
Ordføreren besvarte interpellasjonen. 

Forslag til vedtak ble avvist med 30 mot 4 stemmer.
        Til toppen av siden

 

 

FO 4/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Økt stillingsprosenten for fagarbeidere i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Har ordfører satt i gang et arbeid i kommunen for å tilby flere fagarbeidere høyere stillinger?
  2. Har ordfører sett på kostnadene/besparelsene ved eventuelt å innføre høyere stillingsprosenter?
  3. Når kan kommunestyre forvente å få framlagt en plan for innføring av høyere stillinger i kommunen?

 
Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 5/18 Interpellasjon fra Janne K Jørstad (FRP) - Skårstadsaken

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018

Interpellasjonen ble trukket i møtet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 6/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2018 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1.juli 2018 

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1. juli 2018 
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 01.03.2018 14:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051