Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.09.17 - sak 44/17 - Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2018


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2017/6529
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.09.17 44/17

 

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

Budsjett 2018 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6,736 MNOK i kommuneregnskapet 2018 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Trønderhallen Levanger KF har følgende formål:

 • Forvalte og drive svømme- og flerbrukshallen. Drive med utleie av arealer i Trønderhallen. I tillegg til varesalg fra Cafe, kiosk og badebutikk.
 • Ut ifra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett. Trønderhallen skal være en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede og legge til rette for økt kunnskap og kompetanse i denne forbindelse. Kulturarrangement, messer, utstillinger og konserter er viktige, men skal ikke gå på bekostning av idretten.
 • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drifts- og finanskostnader. 

Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2018 basert på erfaringstall i regnskapet siden starten i 2011. Dette i tillegg til særtrekk i dagens bilde og nær framtid. Vi erfarer økte kostnader på service, drifts og vedlikeholdskostnader. Dette har vært et særtrekk de siste tre årene, og vi har nå for 2018 lagt inn en margin på 3% i forhold til 2017. Generelt har andre driftskostnader økt med 1,7% i forhold til 2017. Kostnadsbildet ellers preges av forutsigbarhet og trygge rammer, og det er beregnet mye av det samme aktivitetsnivået som siste år.

Vi forventer en vekst på billettinntekter på ca 2,8% i forhold til budsjett 2017. I cafe/kiosk/badebutikk har vi beregnet en vekst på 4%. Inntektene er ellers stabile og forutsigbare på grunn av langsiktige avtaler.

Totalbudsjettet økes med 0,65% i forhold til revidert budsjett 2017, og må karakteriseres som nøkternt.

Aktiviteten generelt utover 2017 har vært høyere enn 2016. Det er grunn til å tro at vi fortsetter en god utvikling i 2018.

I budsjettet generelt er følgende lagt til grunn:

 • Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen.
 • Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra17.mai.
 • Bassenget i Trønderhallen vil være åpent hele året, fra 09-21 på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og 11-18 i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent 08-23 på hverdager (21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement.
 • Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk i bassenget 92.000 i 2018.
 • Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør.
 • Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig. Alle badevakter skal ha gjennomført livredderprøve minst to ganger pr. år.
 • Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i bassenget, drift av billettsalg/cafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold.
   

Budsjett Trønderhallen Levanger KF 2018

Leieinntekter svømmehall, inkludert skolesvømming

kr 7 748 000

Leieinntekter flerbrukshall, inkludert klatrevegg

kr 4 283 000

Andre leieinntekter

kr 858 000

Salgsinntekter

kr 1 620 000

Tilskudd fra Levanger kommune, inkl. subsidiering lag

kr 6 736 000

Sum driftsinntekter

kr 21 245 000

Personalkostnader

kr 8 385 000

Andre driftskostnader

kr 5 680 000

Finanskostnader/husleie

kr 7 180 000

Sum driftskostnad, inkl husleie

kr 21 245 000


Vurdering:

Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 6,736 mill NOK. Av dette beløpet er 2,8 mill NOK direkte subsidiering av leiepriser og billettpriser som gjør at lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å bruke fasilitetene. Finanskostnader/husleie tilbake til Levanger kommune utgjør kr 7,18 mill NOK.

Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som, både i dag og årene framover, vil redusere andre poster i kommuneregnskapet.

Med nesten 300.000 besøkende hvert år, omlag 100.000 av dem i bassenget, og en flerbrukshall med høyt belegg og stor aktivitet, er Trønderhallen en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede.

Dette må vektlegges mye når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall.

Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha lagt fram et realistisk budsjett, som gjør at hallen kan drives forsvarlig, og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune, og regionen generelt.

Rådmannens uttalelse:

I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Forslaget til overføring er i samsvar med forslag til kommunebudsjett for 2018 og er satt opp i samarbeid med kommunens økonomienhet. Overføringen brukes i hovedsak til å betale husleie til kommunen for å dekke renter og avdrag på de lån kommunen har tatt opp i forbindelse med bygging av Trønderhallen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.09.2017 22:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051