Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 23/18 - Økonomirapportering 1. kvartal 2018

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/8737
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 40/18
Kommunestyre 25.04.18 23/18

 

Nytt vedlegg:

Vedlegg til Økonomrapport for 1. kvartal 2018: Tiltaksoversikt helse PDF (utlagt 23.04.18)

        Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2018 endres slik:
  - Anslaget for rammetilskudd og inntektsutjevning nedjusteres med 10,0 millioner kroner, skatteanslaget justeres tilsvarende opp.
  - Avsetning til avdrag økes med 3,35 millioner kroner, finansieres med tilsvarende reduksjon av renteutgifter.
  - Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser i forbindelse med avvikling av Innherred samkommune og kr. 300.000,- til prosjektet «Klimanettverk». Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
 3. Budsjettskjemaer for Levanger kommune for 2018 vedtas jfr. vedlegg 2 og 3.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2018 endres slik:
  - Anslaget for rammetilskudd og inntektsutjevning nedjusteres med 10,0 millioner kroner, skatteanslaget justeres tilsvarende opp.
  - Avsetning til avdrag økes med 3,35 millioner kroner, finansieres med tilsvarende reduksjon av renteutgifter.
  - Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser i forbindelse med avvikling av Innherred samkommune og kr. 300.000,- til prosjektet «Klimanettverk». Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
 3. Budsjettskjemaer for Levanger kommune for 2018 vedtas jfr. vedlegg 2 og 3.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Økonomirapportering 1. kvartal 2018 PDF

2

Budsjettskjema 1A og 1B PDF

3

Budsjettskjema 2A og 2B PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Økonomisk var 2017 var ikke noe godt år for Levanger kommune. Fra et rekordstort mindreforbruk i 2016 var det bare så vidt en kom på riktig side av 0-punktet i 2017. Kommunen fikk et vært stort negativt økonomiske avvik innen alle helse og velferdsområdene med unntak av NAV, mens også mange av skolene og de fleste kommunaltekniske områdene også hadde store negative avvik. Økonomisk ble året reddet av store fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd og gode regnskapstall fra Innvandrertjenesten. Dette som følge av store integreringstilskudd, etter flere år med høy bosetting av flykninger i kombinasjon med nøktern drift.  

En ser ved avleggelse av rapport etter 1. kvartal 2018 at det ligger an til store negative avvik også i 2018 om ikke tiltak iverksettes umiddelbart. Bildet er at det er de samme områdene som har økonomiske utfordringer også i 2018. I år kan vi imidlertid ikke forvente at Innvandrertjenesten vil bidra i like stor grad til fellesskapets økonomi som de to foregående årene. Dette skyldes at bosettingstallene nå er lavere, og at inntektsgrunnlaget for enheten da også naturlig ligger på et lavere nivå.

Rådmannen har iverksatt et arbeid for å justere aktiviteten (og/eller øke inntektene) i størrelsesorden 30 – 40 millioner kroner på årsbasis. I denne prosessen vil alle enheter være involvert, og både små og store tiltak vurderes. Med dette som bakgrunn forberedes en sak som skal opp til behandling i Kommunestyret 30. mai 2018 hvor en komplett tiltakspakke med sikte på å bringe kommunens økonomi i balanse legges frem til behandling.

Ved behandling av budsjett 2018 ble ikke de obligatoriske budsjettskjemaene (1A, 1B, 2A og 2B) vedtatt av kommunestyret. Formelt er det riktig at disse skal vedtas, de legges derfor fram for vedtak i denne saken.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051