Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 21/18 - Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/8729
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 38/18
Kommunestyre 25.04.18 21/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 3.000.000,- for Markabygda vassverk SA
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
  3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
            Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 3.000.000,- for Markabygda vassverk SA
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
  3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Markabygda vassverk SA har søkt om utvidet kommunal garanti i samband med utbedring og utvidelse av vannverket. Søknaden gjelder en utvidelse av garanti gitt av Levanger kommunestyre i sak 60/15. 

Vurdering:

Kommunen har ikke anledning til å gi garanti for næringsvirksomhet. Markabygda vassverk SA har ikke et økonomisk formål med sin virksomhet, og utfører en offentlig oppgave. Rådmannen mener derfor at dette ikke er næringsvirksomhet.

Rådmannen ser det som fordelaktig at Markabygda vassverk SA gjennomfører et arbeid med sikte på å bedre og utvide vanntilførselen til Markabygda. I Levanger kommunes langtidsplaner ligger det en intensjon om å bygge ut det samme området med kommunalt vann, uten at dette ennå er inne i gjeldende økonomiplan. Om vassverket gjennomfører utbyggingen vil dette gjøre at utbyggingen vil kunne gjennomføres tidligere enn om Levanger kommune skulle stå for utbyggingen. Det anses hensiktsmessig at dette arbeidet utføres så raskt som mulig, og at det tas sikte på kommunal overtakelse i fremtiden. Samtidig er det rasjonelt for vassverket å foreta denne utbedringen nå ettersom Øvre Skogn Vasslag samtidig fornyer sitt vannledningsnett.

Bakgrunn og forutsetninger for saken fremkommer i vedlagt søknad fra vasslaget. 

En kommunal garanti vil gi vassverket bedre betingelser på et lån enn om de ikke har denne garantien.  Risikoen for kommunen henger sammen med vassverkets betalingsevne. Det er ingen signaler på at vassverket ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser. 

Rådmannen vil med bakgrunn i dette tilrå at Markabygda vassverk SA innvilges en utvidet kommunal garanti på inntil 3,0 millioner kroner.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051