Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 18/18 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/6617
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 29/18
Kommunestyret 25.04.18 18/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Reglement for kommunestyre endres slik:

Pkt. 19 c): «Frist for interpellasjoner må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 12 samme ukedag (som møtet avholdes) en uke før møtet»

Pkt. 19 d) – Følgende setning tas inn: «Svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i protokoll fra møtet» 

Likelydende endringer tas inn i reglement for formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Reglement for kommunestyre endres slik:

Pkt. 19 c): «Frist for interpellasjoner må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 12 samme ukedag (som møtet avholdes) en uke før møtet»

Pkt. 19 d) – Følgende setning tas inn: «Svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i protokoll fra møtet» 

Likelydende endringer tas inn i reglement for formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I Kommunestyrets møte 24. januar 2018, sak FO 1/18, ble følgende oversendelsesforslag fremmet:

Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet.

Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes.

Forslaget ble vedtatt oversendt uten realitetsvotering.  

I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Rådmannen legger opp til behandlingsmåte A i denne saken.  

Reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og administrasjonsutvalget ble vedtatt av kommunestyret i sak 53/16.

Etter at oversendelsesforslaget ble vedtatt har kommunestyret også diskutert temaet i eget dialogseminar i mars i år. Der var konklusjonen i forsamlingen at reglementet bør endres til at skriftlige svar må gis på innsendte spørsmål og interpellasjoner. Det var også enighet i forsamlingen om at fristen for innsending av interpellasjon bør settes lik frist for innsending av spørsmål (onsdag kl. 12.00 uka før møtet).

Vurdering:

Rådmannen har ingen innvendinger til at reglementet blir endret i henhold til Trøites oversendelsesforslag, og vil innstille på at reglementet justeres.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051