Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.18 - sak 16/18 - Barne- og avlastningsbolig - Frol

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivref. 2018/7672
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.03.18 25/18
Kommunestyre 21.03.18 14/18
Kommunestyre 25.04.18 16/18

 

Nytt vedlegg  (utlagt 19.04.18)


Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Habilitet:

Representanten Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Nydal fratrådte møtet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Representanten Per Olav Gilstad (H) ba om vurdering av sin habilitet. Gilstad fratrådte møtet. Gilstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Vi ønsker en nærmere detaljbeskrivelse i når det gjelder kostnader.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak vedtatt med 19 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Vi ønsker en nærmere detaljbeskrivelse i når det gjelder kostnader.

        Til toppen av siden

Nytt vedlegg (utlagt 19.03.18)


Saksprotokoll i Formannskap - 07.03.2018

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Bygging av ny Barne- og avlastningsbolig gjennomføres innenfor en ramme på 50 mill.

Investeringen finansieres med statlige tilskudd, mva-refusjon og 20 mill lånemidler.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Bygging av ny Barne- og avlastningsbolig gjennomføres innenfor en ramme på 50 mill.

Investeringen finansieres med statlige tilskudd, mva-refusjon og 20 mill lånemidler. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Fasadetegninger PDF
   
 2. Plantegning PDF
   
 3. Landskapsplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. AMU sak 45/17
   
 2. Rammetillatelse sak 52/18


Saksopplysninger:

Levanger kommune tilbyr i dag tjenester til barn og unge med spesielle behov i avlastningsbolig i Okkenhaugvegen 20B. Dagens tilbud ivaretar 7 brukere på et areal på ca 500 m2. 

Lokalene har ikke kapasitet til å ta imot alle brukerne med behov for tiltak. I økonomiplanen for 2014-2017 ble det derfor satt av 6 mill kr til bygging av barnebolig i tilknytning til avlastningsboligen i Okkenhaugvegen. Tiltaket var tenkt gjennomført i 2015. Under påfølgende planarbeid ble det klart at det ikke var hensiktsmessig å bygge ut på nåværende tomt. Det ble derfor vurdert å bygge barneboligen på kommunal tomt ved Frol barnehage og barneskole hvor en også har et spesialtilbud til elever med spesielle behov. Å etablere en ny tjeneste på et annet sted ville påføre store ekstradriftskostnader. Det ble derfor vurdert et nybygg som både kunne dekke dagens tilbud i Okkenhaugvegen og den planlagte barneboligen. I forbindelse med økonomiplanen 2016-2019 ble det satt av 21,5 mill til et slikt prosjekt i 2017-2018. Dette er videreført i senere økonomiplaner parallelt med at planlegging har pågått.

Det er nå planlagt bygging av en ny barne- og avlastningsbolig med 8 boenheter (avlastning) og 2 leiligheter (barneboliger, for mer fast opphold) ved Frol barneskole. Tiltaket omfatter også fellesareal, areal for administrasjon, garasje for tjenestebil inkl. lager, sykkelparkering og komplett uteområde.

Brukerne av tjenester er i hovedsakelig barn- og unge med utviklingshemming og andre kognitive funksjonsnedsettelser, multifunksjonshemmede og personer med autisme/adferdsavvik. Det er behov for å dele barnegruppen på grunn av alderssprik på barna, samt ulike behov for stimulering og skjerming. Hver boenhet for avlastning brukes av flere barn.

Det har vært arbeidet med prosjektet siden høsten 2016. Det har vært en prosjektgruppe og en helsefaglig gruppe med i planleggingen.

I kommunestyremøtet den 21.06.2017 ble følgende vedtatt i forbindelse med sak FO17/17: Solceller på kommunale bygg:

Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.

Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet. 

En har tatt med seg dette inn i planleggingen av ny barne- og avlastningsbolig, og har hatt stort fokus på bruk av tre og energiøkonomi i dette prosjektet. Med utgangspunkt i dette, så er det planlagt et bygg med utstrakt bruk av massivtre og med solceller på tak.

I økonomiplanen for 2018-2021 er regnet med netto 2 mill pr år i økte driftskostnader for det nye tilbudet. Tjenestene vil i stor grad utløse statlige tilskudd som kommer i tillegg til dette. 

Det nye tilbudet vil også medfører økte driftskostnader for bygg og eiendom, samt finanskostnader. Som motposter til dette kommer mulighet for å gi tilbud til økt antall brukere som kvalifiserer for støtte fra staten, og en mer effektiv bygningsmasse for helsepersonellet. Eksisterende bygningsmasse kan leies ut eller selges, og det forutsettes at dagens driftskostnader på ca 500.000,- dekkes inn gjennom slike tiltak.

Vurdering:

Funksjonsnivået til de som mottar avlastning har endret seg og hjelpemidlene har blitt mer plasskrevende. Dagens barne- og avlastningsbolig i Okkenhaugvegen har små og lite funksjonelle rom og bad som ikke er tilpasset dette. Bygningen har dårlig med plass for lagring av plasskrevende hjelpemidler og mangler personalrom og kontorarbeidsplasser.

Bygget er ikke tilrettelagt for velferdsteknologi og den «kronglete» planløsningen gjør det vanskelig å utnytte personalressursene. Det er ingen utvidelsesmuligheter på tomta i dag og dagens uteområde er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Ved å få en bedre og mere funksjonell planløsning samt tilrettelagt velferdsteknologi, slik at barna skal kunne utføre flere funksjoner selv, ser en for seg å kunne greie seg med omtrent samme bemanning selv med en utvidelse på 3 plasser. Det nye bygget vil slik det er planlagt få et areal på 1023 m2 BYA, herav 921 m2 innvendig bruksareal.

Barnebolig har vært i investeringsbudsjettet siden økonomiplanen for 2014-2017, men det er først nå en har gode nok kostnadstall til at en kan ta standpunkt til om prosjektet kan realiseres.

For første gang har Levanger kommune valgt å beskrive et bygg med utstrakt bruk av massivtre som byggemateriale. Et massivtre-hus består av kompakte, stødige elementer av massivt krysslaminat tømmer. Bruk av massivtre er et godt miljøalternativ. Tre er en fornybar ressurs som er lite ressurskrevende ved bearbeiding til elementer, i tillegg til at det binder CO2. Tre kan også resirkuleres og gjenbrukes i mye større grad enn andre mindre miljøvennlige byggematerialer.

Varmekilde vil være elkjel med strøm levert fra solcelleanlegg. Årlig energiproduksjon for solcelleanlegget er beregnet til 59.000KWh. Med et normalt forbruk på 60.000 KWh vil årlig energiproduksjon og årlig forbruk være omtrent likt (nullhus). I perioder vil energiproduksjonen være større enn forbruket, mens det er motsatt i andre perioder. Varmtvann oppbevares på beholdere (2x400 liter). Når solcelleanlegget leverer nok strøm til å dekke behovet er temperaturen i anlegget på 90 grader, mens når solcelleanlegget ikke dekker behovet senkes temperaturen gradvis ned til et minimumsnivå på 50 grader.

Dette gjør at vi kan nyttiggjøre oss av egenprodusert strøm i større grad, noe som er gunstig økonomisk. Overskuddsstrøm vil bli solgt til NTE. Barne- og avlastningsboligen har gode solforhold og den er bygd i en etasje med stor takflate, noe som gjør den godt egnet for solceller. Solcelleanlegget vil bidra til reduserte driftskostnader for strøm.

Økonomi:

Prosjektet har vært annonsert på Doffin i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Det kom inn fire tilbud, endelig valg av entreprenør vil bli foretatt med det første dersom kommunestyret gir klarsignal.

Kostadsoverslag viser en investeringsramme på 50 mill kr, inkl mva. Det er da satt av 2,5 mill uforutsett og 250 000 kr i byggelånsrenter.

Husbanken har gitt tilsagn om 17.3 mill. i tilskudd til prosjektet. Det er også søkt om støtte fra Miljødirektoratets «Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene». Her gis det støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det kan gis støtte på inntil 3 mill. Søknaden vil først bli behandlet i juni 2018.

Med statlige tilskudd og mva-refusjonen vil kommunalt lånebehov være 20 mill kr.

Flyktningetjenesten ser for seg at de kan leie eksisterende barne- og avlastningsbolig, som erstatning for privat leie. Her vil det være snakk om utleie av 7 hybler med egne bad med felles kjøkken/ oppholdsrom.

Det er bygd få bygninger i massivtre og med solceller på Innherred. Dette gjør nok at m2 prisen er noe høyere enn ved tradisjonelle bygg. Prosjektet vil imidlertid være med på å heve kompetansen både hos oss selv og i byggebransjen på Innherred om en bærekraftig, fremtidsrettet og miljøvennlig byggemetode.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.04.2018 23:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051