Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.01.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 24.01.18
Tid: kl. 17:00 - 19:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/18 Temaplan trafikksikkerhet utredning vedtak video
PS 2/18 Utbyggingsavtale for Eidslunden utredning vedtak video
PS 3/18 Bosetting av flyktninger i 2018 utredning vedtak video
PS 4/18 Budsjett 2018 - justering og rapportering utredning vedtak video
PS 5/18 Midt-Trøndelag regionråd - reviderte vedtekter og valg av utsending utredning vedtak video
FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål tekst behandl. video
FO 2/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pleie og omsorg i kommunebarometeret 2017 tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 5 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem - Forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - fofall
Ingrid Olga Hallan ap medlem - fofall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - fofall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - fofall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - meldt flytting
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem  x Kristin Aas
Inger Lise Utler Hemb ap  varamedlem  x Linn Beate Tromsdal 
Torbjørn Andre Moe ap varamedlem x Ingrid Olga Hallan
Silje Augdal Friberg sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
Per Olav Gilstad varamedlem  Andreas Jenssen Hjelmstad
Ingen vara sp   - Asbjørn Brustad

 

 

Før møtet ble satt ble det gjennomført «Åpen spørretime»:

 
Ordføreren besvarte spørsmålet.


Orienteringer:

         Til toppen av siden

 

PS 1/18 Temaplan trafikksikkerhet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Temaplan trafikksikkerhet vedtas, og danner grunnlag for prioriteringer innenfor trafikksikkerhetsområdet i økonomiplanen.
 Til toppen av siden

 

 

PS 2/18 Utbyggingsavtale for Eidslunden

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Utbyggingsavtale for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
 Til toppen av siden

 

 

PS 3/18 Bosetting av flyktninger i 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 23 flyktninger i 2018, herav 1 enslig mindreårig over 15 år og 1 under 15 år.
   Til toppen av siden 

PS 4/18 Budsjett 2018 - justering og rapportering

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 2:

Det avsettes 7.900.000 til ombygging av næringsbygget på Røstad, som finansieres med bruk av lån. Dette betinges av at leieinntekter skal dekke både avdrag og økte kapitalkostnader som følge av låneopptaket, dette i tillegg av vedlikehold og andre faste og variable kostnader knyttet til bygget.

Svein Erik Veie (AV) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 1 og 5:

Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene flyttes fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet og legges inn under kulturenheten som søkbare midler. Inndekningen tas innenfor rammen av det vedtatte budsjett.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – pkt 1:

Prosjekt «Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» . kr 500.000,- flyttes fra investeringsbudsjettet til kulturenhetens driftsbudsjett.

Avstemning:

Veies endringsforslag, pkt. 1 og 5, avvist med 22 mot 12 stemmer.

Lunds endringsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommunes budsjett for 2018 endres slik:

 • Prosjekt «Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene». kr 500.000,- flyttes fra investeringsbudsjettet til kulturenhetens driftsbudsjett.
 • Det avsettes 7.900.000,- til ombygging av næringsbygget på Røstad. Det forutsettes at leieinntekter dekker utgifter knyttet til låneopptak.
 • Momskompensasjon reduseres med kr. 100.000,-
 • Bruk av lån justeres opp med kr. 7.500.000,-.
 • Kulturenhetens ramme økes med kr. 550.000,-. Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 500.000,- og Fellesområder reduseres med kr. 50.000,-.

 
Det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte første uke i september hvor både kvartalsrapport og ev. andre saker kan behandles.
 Til toppen av siden

 

 

PS 5/18 Midt-Trøndelag regionråd - reviderte vedtekter og valg av utsending

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Forslag i møte:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Som representant fra kommunen til Midt-Trøndelag regionråd i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann velges: Knut Sigurd Hjelmstad Vara: Jostein Trøite.
 2. Vedlagte reviderte vedtekter godkjennes.


Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Solbergs forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Som representant fra kommunen til Midt-Trøndelag regionråd i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann velges: Janne Kathrine Jørstad Larsen. Vara: Jostein Trøite
 2. Vedlagte reviderte vedtekter godkjennes.
   Til toppen av siden

 

 

FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Vil ordføreren ta initiativ til en endring av reglementet for interpellasjoner og spørsmål slik at også svaret gis skriftlig og gjengis i referatet?

2. Vil ordføreren ta initiativ til en endring av reglementet for interpellasjon for å få en kortere frist for innlevering?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet.

Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes.

Avstemning:

Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

OVERSENDELSESFORSLAG:

Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet.

Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes.
 Til toppen av siden

 

 

FO 2/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pleie og omsorg i kommunebarometeret 2017

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.01.2018 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

I Kommunebarometeret for 2017, klarte Levanger kommune å forbedre nøkkeltallene med 54% fra 2016. Under kategorien «Pleie og omsorg» scorer Levanger kommune meget lavt, og havner i bunnsjiktet sammenlignet med de andre kommunene i Norge.

1. Hvordan forklarer ordføreren den dårlige scoren?

2. Hva blir gjort for å forbedre dette?

Ordføreren har også hatt et besøk på LBAS siden sist kommunestyremøte:

3. Hvilket inntrykk fikk ordføreren på besøket, både om hvordan det er for beboerne å bo der, og hvordan det er for ansatte å jobbe der?

4. Hvilke forbedringer mener ordføreren eventuelt bør gjøres?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
 Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 12.03.2018 11:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051