Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 59/16 - Kommunereformen - oppløsning av Innherred samkommune - videreføring av oppgaver

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene 
Arkivref. 2014/5366 - /034
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.16 112/16
Kommunestyret 23.11.16 59/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmannen har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmannen har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Fylkesmannens oppsummering og tilråding PDF

2

Rapport om konsekvenser av oppløsning av samkommunen PDF

3

Referat fra drøftingsmøte mellom arbeidstakerorganisasjone og kommunene PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Våren 2015 vedtok Stortinget å endre kommuneloven, slik at det ikke ble mulig å opprette nye samkommuner. Samtidig fikk etablerte samkommuner anledning til å drive fram til 1. januar 2020, som er en dato sett opp mot kommunereformen. Lovendringen trådte i kraft 25. april i år. 

Selv om det fortsatt er en teoretisk mulighet for at Stortinget våren 2017 vedtar en sammenslåing av Levanger og Verdal er det mest sannsynlig at kommuner blir egne kommuner etter kommunereformarbeidet. Fokus må derfor bli å avvikle samkommunen samtidig som grunnlag for videre samarbeid etableres og iverksettes. Samtidig må de to deltakerkommunene bygge hhv. «nye Levanger kommune» og «nye Verdal kommune».

Hvordan oppgaver og myndighet i samkommunen skal innlemmes i de «nye» kommunene er en viktig premiss for utviklingen. Derfor er det viktig å gjennomføre denne prosessen så raskt vi kan innenfor god forsvarlighet, både for avviklingen og nyorganiseringen av deltakerkommunene. Det samme perspektivet gjelder også for ansatte i samkommunen og samkommunens oppgaveløsning i avviklingsperioden. En så kort prosess som mulig bidrar til å redusere både usikkerhet og sannsynligheten for både kompetansetap og produksjonstap.

Kommunestyret i Levanger gjorde følgende vedtak 22. juni 2016 (PS 38/16):

 1. Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune basert på vedlagte intensjonsavtale
 2. I tilfelle Verdal kommune ikke fatter tilsvarende vedtak, bes rådmannen legge fram sak om oppløsning av Innherred samkommune høsten 2016. I saken må det framgå hvilke av samkommunens oppgaveportefølje en fortsatt kan samarbeide om, hvilken samarbeidsform som i så fall anbefales og hvilke oppgaver Levanger kommune må ta hand om selv ut fra hensynet til demokratisk styring og tydelig administrativ ledelse.


Kommunestyret i Verdal gjorde følgende vedtak 20. juni 2016 (PS 50/16):

 1. Verdal kommune har møtt kommunereformens utfordringer med et bredt perspektiv og grundige prosesser. Flere sammenslåingsalternativer er belyst i utredningsprosesser sammen med andre kommuner. Hvilke alternativer som til slutt er mulige er også betinget av andre kommuners holdning til utredning og sammenslåing. 
  Verdal kommune er med sine nesten 15.000 innbyggere en relativt stor kommune i norsk målestokk. Vurderingene i arbeidet med kommunereformen tilsier at kommunen fortsatt vil kunne levere godt på alle roller: Tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokal demokratisk arena. Krav og forventninger til kommunene er så store at uansett kommunestørrelse må kommunene samarbeide med hverandre i nettverksløsninger over større geografiske avstander. 
  Verdal kommunestyres konklusjon er at Verdal kommune fortsatt skal være egen kommune.
   
 2. Verdal kommune ser stor verdi av tett samarbeid med andre kommuner for fortsatt effektiv drift og framtidsrettet samfunnsutvikling. Det er beklagelig at instrumentet samkommune har blitt fjernet som mulighet fra kommuneloven. Det gir kommunen dyrere drift ved å velge fortsatt egen kommune. Rådmannen bes legge fram sak om avvikling av Innherred samkommune høsten 2016. Saken må være avstemt med Levanger kommune og ta opp i seg at nytt samarbeid skal erstatte dagens samkommune. Avviklingsprosessen må derfor kombineres med utviklingsprosess for samarbeid mellom kommunene. Samarbeid kan utvikles for også nye fagområder og med nye kommuner.


I tråd med begge kommuners punkt 2 i vedtak legges det fram sak om avvikling. Siden det er et fellesskap som skal avvikles lager rådmenn likelydende saker til folkevalgt behandling. 

Etter beslutning i kommunestyrene om samarbeidsområder starter arbeidet med å finne organisasjonsformer for samarbeid. Rådmenn vil lage ny sak om dette relativt tidlig i 2017. Men det er allerede avklart med vår pensjonssamarbeidspart, KLP, at løsninger innenfor kommunelovens bestemmelser gjør at den enkelte vil kunne få med seg rettigheter og medlemskap i nye organisasjonsformer.

Framdriftsplanen for første fase er slik:

 

Levanger

Verdal

Enhetsledermøte ISK

31.08.

Enhetsledermøte ISK

06.10

SLG

24.10

Sak ferdig fra rådmennene

25.10

25.10

Samhandlingsutvalg ISK

27.10

Drøftingsmøte tillitsvalgte ISK

01.11

Felles Forum for tillitsvalgte

01.11

Felles AMU

02.11

Formannskap

09.11

15.11

Samkommunestyret

17.11 (Orienteringssak)

Kommunestyre

23.11

28.11


Dette ivaretar god medvirkning med ansattes organisasjoner, i tråd med lover og avtaleverk. Det ligger også til grunn for prosessen at den som var ansatt i samkommunen før 1. juli 2010 har blitt innrømmet en rettighet om å få tilbud om arbeid i den kommunen vedkommende kom fra. Av dagens ansatte i samkommunen, unntatt i Brann og redning som utredes for seg selv, har om lag 40 medarbeidere slik rettighet til Levanger og om lag 20 til Verdal. Forholdene vedrørende ansattes rettigheter og bestemmelser omkring avviklingen utredes sammen av ansattes organisasjoner og samkommunens administrative ledelse. Rådmenn har allerede fått gjort avklaringer med hensyn til rettigheter i KLP. Disse beregnes på individnivå og vil følge den enkelte ansatt. 

Administrasjonssjefen presenterte en rapport med ulike scenarier ved avvikling av samkommunen for samkommunestyret 5. februar 2016.

Rapporten bygger på en scenariotenking hvor konsekvenser av følgende 5 ulike scenarier blir drøftet:

Scenario 1

Levanger og Verdal slår seg sammen til én kommune.

Scenario 2

Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.
Det besluttes at man ikke skal samarbeide om myndighet og/eller tjenester.

Scenario 3

Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.
Det besluttes at man samarbeider om driftsorienterte oppgaver med lav mulighet for skjønnsutøvelse og uten behov for politisk og strategisk styring og/eller beslutning.

Scenario 4

Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.
Det besluttes at man skal samarbeide om oppgaver og myndighet som er nødvendig og hensiktsmessig for rådmennenes strategiske ledelse og kontroll.

Scenario 5

Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.
Det besluttes at man skal samarbeide om oppgaver og myndighet som har rom for politisk skjønn og som etter lov krever politisk myndighet.

 

 • Scenario 1 (sammenslåing) gir besparelse i forhold til i dag, med ryddige ansvarsforhold.
 • Scenario 2 (intet samarbeid) gir størst merkostnader, med ryddige ansvarsforhold.
 • Scenario 3 (samarbeid om rene driftsoppgaver) gir besparelser i forhold til 2, men krever mer ressurser enn dagens ISK-løsning.
 • Scenario 4 (som 3, men også samarbeid/felles ressurs på strategisk nivå) vil innebære lavere merkostnader enn 3, men vil gi uklare myndighetsforhold og potensiale for manglende styring og ledelse.
 • Scenario 5 er interessant om en er villig til å gi myndighet over areal- og landbrukspolitikken til en vertskommune med felles politisk nemnd og rådmannen i vertskommunen.


Denne er senere behandlet i formannskapet i Levanger (PS 53/16) 1. juni 2016 og i kommunestyret i Verdal (PS 45/16) 30. mai 2016.  Ved begge behandlingene ble følgende vedtak gjort:

Utredning om økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen som samarbeidsform tas til orientering. 

PS 45/16 (Verdal)/ PS 53/16 (Levanger) drøfter ikke videre samarbeidsformer, men beskriver konsekvenser av ulike avviklingskonsekvenser basert på mulige prinsipper om videre samarbeid ut fra tre perspektiver.

 • Fag, oppgaver og myndighet som har rom for politisk skjønn (er politisk interessante).
 • Fag, oppgaver og myndighet som er nødvendig for rådmannens strategiske ledelse og kontroll (kan være politisk interessante).
 • Fag og oppgaver som er produksjonsorientert, med lav mulighet for skjønnsutøvelse.


Disse prinsippene har ligget til grunn for rådmennenes gjennomgang og sortering av samkommunes innhold. Ytterligere har et grunnleggende prinsipp vært at vi søker å samarbeid om så mye som mulig av dagens innhold. 

Vurdering:

I samråd med enhetslederne i samkommunen og utviklingsstaben er de ulike funksjoner/hovedoppgaver sortert, med et forsøk på å visualisere ut fra de tre perspektivene:

 • Fag, oppgaver og myndighet som har rom for politisk skjønn (er politisk interessante).
 • Fag, oppgaver og myndighet som er nødvendig for rådmannens og kommunestyrets strategiske ledelse og kontroll (kan være politisk interessante).
 • Fag og oppgaver som er produksjonsorientert, med lav mulighet for skjønnsutøvelse.


Rød bakgrunn illustrerer Myndighetsutøvelse med rom for politisk skjønn

Blå bakgrunn illustrerer Strategisk styring og ledelse

Grønn bakgrunn illustrerer Tjenesteyting uten mye skjønnsutøvelse 

Myndighetsutøvelse

Strategisk styring og ledelse

Tjenesteyting


Der det er betydelige elementer av flere oppgavetyper er det forsøkt illustrert ved flere farger.

I oversikten nedenfor er det ikke gjort vurderinger av behov for stillinger i 2017. VI har holdt oss til samme oversikt som ble brukt i rapporten av 5.2.2016, da dette er et forsøk på en prinsipiell tenking om hva slags type oppgave det er for å kunne gi en anbefaling om oppgaven fortsatt kan løses i kommunesamarbeid, eller om det er en oppgave kommunene selv bør løse i egen organisasjon.

Oppgavene er sortert etter dagens organisering i Innherred samkommune 


Brann og redning

Brann/redning

 årsverk 2015

Brannsjef

1

 

Leder forebyggende

1

Leder beredskap

1

Foreb. Personell

2

Feiervesen

7

Daglag

5

Sum utenom deltidsmannskaper

17

De videre perspektivene for Brann og redning er under utredning, med mandat gitt av administrasjonssjefen i samkommunen. Samkommunestyret ga sin tilslutning til perspektivene for utredningen i møte 2. juni 2016 (PS 20/16). Perspektivet er at oppgavene fortsatt skal løses i fellesskap, spørsmålet er hvilket fellesskap. Spennet er fra dagens samarbeidsvolum til volumet en egen nasjonal brannstudie primært legger opp til, som er ett brannvesen for hvert fylke.

Enhetsleder Brann og redning ferdigstiller arbeidet med rapportering til administrasjonssjef før jul, og etter det vil det utarbeides beslutningssak for folkevalgt behandling tidlig på nyåret. Med det fases denne utredningen inn sammen med det videre arbeidet med å organisere samarbeidsløsninger for Levanger og Verdal.

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret

 årsverk 2015

Arkiv team

6

Merkantilt team (Levanger)

2,25 *)

Info team

3

 

Leder/arkivansvarlig

1

 

Sum

12,25

 
*) Tjenester levert rett til Levanger kommune og betalt direkte av Levanger kommune, går tilbake til Levanger kommune.

Disse oppgavene er, som tabellen viser, i all hovedsak tjenesteyting uten skjønnsutøvelse, og egnet for samarbeidsløsning. Det bør vurderes nærmere om info teamets oppgaver bør føres tilbake til kommunene. Dette avhenger i en viss grad av konklusjon når det gjelder andre oppgaver i samkommunen, og hvordan ulike miljøer blir etablert i de «nye» kommunene. Det samme gjelder også arkivteamet, som ivaretar dokumentflyt og arkivfunksjonen. Dette kan være formålstjenlig å vurdere sammen med andre funksjoner i kommunene, som for eksempel informasjonsarbeid og servicekontorets oppgaver. Hvilken organisasjonsform som bør velges ved fortsatt samarbeidsløsning utredes etter beslutning.


IKT

IKT

 årsverk 2015

IT leder

1

 

Brukerstøtte | Helpdesk

3

Verksted, rådgivere, spesialister

Nettverksansvarlig

1

Sum

10


Oppgavene er svært godt egnet for samarbeidsløsning, for i tillegg til oppgavenes kategorisering er det etablert en meget tett teknisk plattform. Denne er svært kostnadskrevende å løse opp. Hvilken organisasjonsform som bør velges utredes etter kommunestyrevedtak om samarbeidsområder.

Som følge av økte krav til kvalitet, tilgjengelighet og sikkerhet er det vurdert å være behov for økt bemanning i disse tjenestene framover også om en fortsetter å samarbeide om oppgavene.


Kemner

Kemner

 årsverk 2015

Kemner

1

Regnskap

1,2

Innfordring

2,7

Kontroll

2,6

Sum

7,5


Kemnerens faglige virksomhet er mer eller mindre i sin helhet styrt fra Skatteetaten, med marginal påvirkningsmulighet fra kommunen. Kommunen er egentlig kun arbeidsgiver. Med denne bakgrunn kommer også derfor jevnlig oppspill om at virksomheten bør overtas av staten. Kemnervirksomheten er generelt i stor grad organisert i kommunesamarbeid, spesielt i Nord-Trøndelag og svært godt egnet for videre samarbeidsløsninger. Hvilken organisasjonsform som bør velges utredes etter kommunestyrevedtak om samarbeidsområder.


Personal- og organisasjonsenheten

Personal - og organisasjonenheten

 årsverk 2015

Personal- og organisasjonssjef

1

Lønn

5

Personal

4

HMS- og kvalitetskoord.

1

 

Sum

11


Enheten har, som oversikten viser spenn i sine oppgaver/funksjoner fra overordnet styring og ledelse, og tjenesteyting uten vesentlig skjønnsutøvelse. Etter rådmannens vurdering er det nødvendig for den strategiske ledelse av kommunen, inkludert arbeidsgiverpolitikken, å selv besitte kapasitet og kompetanse for dette, som del av den strategiske ledelsen i kommunen. Lønnsarbeid er derimot godt egnet for samarbeidsløsning mellom kommuner, og det samme gjelder de operative og tekniske oppgaver innen HMS og kvalitetsarbeid. Hvilken organisasjonsform som bør velges for oppgaver egnet for samarbeid løsning utredes etter kommunestyrevedtak om samarbeidsområder.


Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

 årsverk 2015

Eiendomsskatt

2

Oppmåling

7

 

Byggsak

8,5

Landbruk

7

Enhetsleder

1

 

Plan og Miljø

5

Sum

30,5


Denne enheten har ansvar for store politikkområder i kommunene og selv om det utvilsomt er store faglige og økonomiske gevinster med å ha disse tjenestene sammen er det vanskelig å se for seg en organisasjonsform som gjør dette mulig når samkommunen forsvinner. Dette basert på relativt tydelige politiske signaler fra begge kommunene om selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk spesielt. En vertskommuneløsning vil ikke ivareta dette perspektivet, og den initiale vurderingen rådmennene gjør er at det er så store element av myndighetsutøvelse i disse funksjonene at IKS eller samarbeid etter kommuneloven §27 er uegnet.

Elementer av oppgavene som løses av oppmålingsseksjonen er av produksjonsmessig natur og kan tenkes løst i fellesskap fortsatt. Dette bør utredes nærmere. Vi vil også undersøke nærmere om det er kommunesamarbeider som har funnet alternative gode løsninger som ivaretar myndighetslinjene og produksjonseffektivtet og faglig miljø/størrelse.


Servicekontoret

Servicekontoret

 årsverk 2015

Kundebehandlere Servicekontor

10,5

Husbankens virkemidler

1,5

Enhetsleder

1

Sum

13


Selv om oppgavenes art kunne tilsi at de fortsatt kunne løses sammen er det vurdert til at nytten av en samorganisering er liten da det fortsatt skal være to geografisk egne servicekontorer. Oppgavene til det enkelte servicekontoret er i det alt vesentlige rettet mot innbyggere i egen kommune, både m.h.t. telefoni og fysisk oppmøte.

Ved tilbakeføring vil det være naturlig å se på en organisering i den enkelte kommune sammen med andre publikumstjenester. Samtidig er det et fellesskap i historikken som gjør at det er godt egnet å lage back-upløsninger for hverandre (på tvers av kommuneorganiseringen), for eksempel for sentralbordfunksjonen.


Utviklingsstaben

Utviklingsstaben

 årsverk 2015

Kommuneoverlege

1

 

Rådgivere/koordinatorer

4

 

SLT-koordinator

1

Kommuneadvokat

2

Sum

8


Utviklingsstaben ble etablert 1.1.2011 for å få mer kraft i utviklingsarbeidet i de to kommunene. Det ligger både drifts- og utviklingsoppgaver i utviklingsstaben i dag, men oppgavene er i hovedsak av strategisk art og vurderes til å kunne løses best i samhandling med rådmenn og kommunalsjefer og også i samhandling med det folkevalgte nivået. Rådmennene har derfor konkludert med å foreslå at oppgavene, med unntak av kommuneadvokatene, løses av den enkelte kommune framover. Det er imidlertid viktig at de nye utviklingsmiljøene som etableres i den enkelte kommune samarbeider. Dette for å utnytte hverandres kompetanse og sørge for at regionen vår framstår med en tydelig felles stemme i det nye Trøndelag. Kommunene har store felles interesser innen mange politikkområder. Det må etableres ordning for å samordne aktiviteter og perspektiver.

Hvilken organisasjonsform som bør velges for videre samarbeid for kommuneadvokater utredes etter kommunestyrevedtak om samarbeidsområder.


Økonomienheten

Økonomienheten

 årsverk 2015

Innfordring/regnskap

11,3

Innkjøp

1,5

 

Budsjett/analyse

2,5

Øk.sjef

1

Sum

16,3


Enheten har, som oversikten viser spenn i sine oppgaver/funksjoner fra overordnet styring og ledelse, og tjenesteyting uten vesentlig skjønnsutøvelse. Det vurderes som nødvendig for den strategiske ledelse av kommunen å selv besitte kapasitet og kompetanse for økonomistyring (herunder budsjett og analyse) og ledelsesstøtte. Innkjøpskompetanse, innfordring og regnskap vurderes derimot som svært godt egnet å ha som samarbeidsløsning mellom kommuner.

Hvilken organisasjonsform som bør velges for oppgaver egnet for samarbeid løsning utredes etter kommunestyrevedtak om samarbeidsområder.


Videre prosess

Når kommunestyrene har vedtatt videre samarbeidsområder starter neste fase, som vil ta opp i seg hvordan nye løsninger skal organiseres, samt de personalmessige forhold knyttet til avviklingen.

Aktiviteten i fellesskapet Innherred samkommune er som hovedregel (unntatt brann og redning) finansiert etter innbyggertall. Rådmennene ser det som naturlig at dette prinsippet gjøres gjeldende for utvikling av nye samarbeidsløsninger også. Dette legges til grunn for det videre arbeidet. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051