Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 55/16 - Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2016/5297
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.10.16 101/16
Kommunestyret 23.11.16 55/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Følgende retningslinjer vedtas for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler:

1)      Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

2)      Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.

3)      Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.

4)      Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

5)      Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

6)      Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.

7)      Søker skal dokumentere egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 

8)      Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

9)      Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 

10)  Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.

11)  Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
     Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Følgende retningslinjer vedtas for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler: 

1)      Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

2)      Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.

3)      Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.

4)      Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

5)      Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

6)      Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.

7)      Søker skal dokumentere egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 

8)      Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

9)      Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 

10)  Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.

11)  Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler på grunn av det store etterslepet på spillemidler til ordinære anlegg.

Vedlegg:

1

Notat retninglinjer forskuttering av spillemidler PDF

2

Høringsuttalelse Levanger idrettsråd PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I Nord-Trøndelag er etterslepet på spillemidler til ordinære idrettsanlegg 3-5 år, og utviklingen går mot at stadig flere må vente i 5 år. Fylkeskommunen jobber for at ingen skal vente lenger enn 5 år og det samme tilstrebes ved kommunal prioritering av spillemidler.

For nærmiljøanlegg er det ikke det samme etterslepet da dette er anlegg som prioriteres. Tilskuddssatsen på spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000, og søknadssum kan variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000. For nærmiljøanlegg er det også mulig for andre lag og organisasjoner å søke, eksempelvis velforeninger.

Ventetid på utbetaling av spillemidler (antall år)

Kilde: Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè.  

Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel etter forskuttering av spillemidler. Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) vurderes dette særskilt i hvert enkelt tilfellet. Anlegg som svarer godt til vedtatte mål og strategier prioriteres.

Levanger kommune har ved noen tilfeller forskuttert spillemidler, som gjør at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler. Dette oppfattes som svært positivt både fra søkere og fylkeskommunen, og er en av «løsningene» på det store etterslepet på spillemidler.

Forskudd på spillemidler er et lån som mellomfinansiering i påvente av spillemidler, og rentebetingelsene som lagene får ved denne ordningen er god.  

Det har ikke vært noen tydelig praksis ved behandling av disse sakene, men i de siste sakene har det vært viktig å gi de som innvilges forskudd på spillemidler de samme betingelsene.

På bakgrunn av det store etterslepet og økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler, er det behov for retningslinjer for hvilke anlegg det forskutteres til og ikke.

Det er nå utarbeidet 11 retningslinjer for ei slik ordning. Levanger idrettsråd har vært høringsinstans i dette arbeidet. Når idrettsrådet fikk retningslinjene til høring, var det 13 retningslinjer. Bakgrunnen for at to av retningslinjene nå er tatt ut, er at dette var retningslinjer som omhandlet kommunal garanti av spillemidler, samt kommunal garanti for private banklån til lag og foreninger. Selv om dette er aktuelle saker, holdes de utenfor denne saken som omhandler retningslinjer for forskuttering av spillemidler. I vedlagt notat kommenteres alle retningslinjene i sin opprinnelige form på bakgrunn av høringsuttalelsen fra idrettsrådet. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Reviderte retningslinjer fremgår i saken.

Tidligere saker:

Søknad fra IL Sverre om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane og 2 x 5er kunstgressbaner på Elberg stadion ble innvilget med et lån på kr. 1 543 500 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane (sak 30/16 - Levanger kommune - 22.06.16).

Søknad fra IL Aasguten om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til kunstgressbane på Åsen stadion, ble innvilget med et lån på kr. 1 965 951 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente som forskudd på spillemidler (sak 56/15 - Levanger kommune - 14.10.15).

Søknad fra IL Sverre om kommunalt lån som forskutt til spillemidler til kunstgressbane på Fabritius, ble innvilget med et lån på 712 000 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler (sak 24/14 - Levanger kommune - 28.05.2014).

Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet skisenter, ble innvilget med et lån på inntil kr. 1 500 000 til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente (Sak 5/13 - Levanger kommunestyre - 20.03.2013). Rentesatsen ble senere justert tilsvarende de betingelsene IL Sverre fikk, jfr. sak 58/14 - Levanger kommune - 25.06.2014.

Søknad fra Skogn IL om kommunal støtte til realisering av kunstgressbane på Reemyra, ble innvilget med et lån på kr. 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler (Sak 74/11 - Levanger kommunestyre - 14.12.11).  

Søknad fra Innherred motorsportsklubb om forhåndsutbetaling av spillemidler, ble innvilget med et lån på kr. 700.000,- til 3% rente (Sak 41/09 - Levanger kommunestyre - 24.06.09).

Utbetaling av kommunalt forskudd på spillemidler:

Hvis et anlegg har fått tildelt spillemidler kan det søkes om delutbetaling når arbeidet med anlegget har kommet godt i gang. De siste 15 % av godkjent tilskuddsbeløp skal ikke utbetales før revidert sluttregnskap fra KomRev Trøndelag IKS foreligger. Dersom revidert regnskap viser at anlegget er blitt rimeligere enn det godkjente kostnadsoverslaget ved søknad skal tilskuddet av spillemidler endres og restbeløpet inndras (avkorting).

Jfr. sak 41/09 - Levanger kommunestyre - 24.06.2009 ble hele tilskuddsbeløpet på kr. 700 000 forskuttert til Innherred Motorsportsklubb (IMSK). IMSKs sluttregnskap viser imidlertid et revidert anleggsregnskap på kr. 682 000, og gir et restbeløp som må kreves tilbake. På bakgrunn av dette ble det vedtatt et prinsipp når det gjelder forskuttering av spillemidler (sak 55/15 - Levanger kommune -14.10.15). I de tilfellene Levanger kommune forskutterer spillemidler innføres det prinsipp om at det forskutteres 90 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

Lånet (forskuddet) betales tilbake i sin helhet når spillemidlene utbetales.

Egenkapital:

Pkt. 2.3.6 i Bestemmelsene sier følgende om tilbakebetaling av spillemidler:

«Dersom departementet fastsetter vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, jf. pkt. 2.3.3, skal beløpet fastsettes slik:

- Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalt tilskudd.

- Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet nedskrives lineært med 1/20-del per år som er gått fra og med år 11 til og med år 30.

I helt spesielle tilfeller kan departementet fastsette annet beløp eller frafalle vilkår om tilbakebetaling».

Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om 10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, viser lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt. Mindre andel egenkapital kan vurderes i anleggstyper med gode muligheter for driftsinntekter.

(Godkjent spillemiddelsøknad krever dokumentasjon på finansiering av hele anlegget, men det er ikke krav om 10 % egenkapital. Lagene kan derfor uavhengig av forskuttering realisere sine anlegg).

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2016:

Ordningen for kompensasjon av merverdiavgift er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Bevilgningen skal i tillegg dekke kostnadene ved å forvalte ordningen. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet i senere søknadsrunder.

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift.

Verdal kommune opplever den samme økte etterspørselen etter lån som forskudd på spillemidler, og ser det samme behovet for å få på plass retningslinjer for dette. Levanger og Verdal kommune har felles del angående anlegg av regional betydning i Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018, og det er bør være samme retningslinjer for lån som forskudd på spillemidler i både Levanger og Verdal.

Det har vært felles møter for å komme frem til retningslinjene, og idrettsrådene i både Levanger og Verdal har sendt inn høringsuttalelse på de foreslåtte retningslinjene. Vedlagt notat kommenterer og begrunner hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Revidert tekst på retningslinjene fremgår i saken.

Vurdering:

Idrettslag representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Lån som forskudd på spillemidler vil derfor bidra til at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler. 

Levanger kommune ønsker å fortsatt kunne gi lån som forskudd på spillemidler til aktuelle anlegg, men ordningen er ikke ment for å forskuttere alle spillemidler.

Erfaring fra andre kommuner som tidligere har forskuttert alle spillemidler, viser at det er viktig å ha klare retningslinjer og føringer for hva det forskutteres til og ikke. Retningslinjene må derfor være så klare at ikke «alle» kan søke på denne ordningen. Hvis retningslinjene ikke er forutsigbare både for kommunen og søkerne, risikerer man at ordningen ikke kan fortsette.

Ved å ikke gi forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000, vil ordningen fortrinnsvis gjelde kostnadskrevende anlegg. Alle anleggene det tidligere er gitt forskudd til har vært kostnadskrevende anlegg med godkjent kostnadsoverslag på over kr. 2 000 000. Se vedlagt notat for detaljer her. Det er også først og fremst de kostnadskrevende anleggene som rammes av det store etterslepet. Her kan prosjektet vurderes i sin helhet der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader.

Spillemidlene er sikkerheten kommunen har i lånet/forskuddet. Så lenge spillemiddelordningen består og det er klare retningslinjer for dette, vil lånet betales tilbake i løpet av 3-5 år. Spillemidler til ordinære anlegg dekker 1/3 av kostnadene begrenset oppad til særskilte beløp. Kommunen bør derfor ikke forskuttere beløp utover spillemidlene

Ved å forskuttere inntil 85 % av godkjent søknadssum, vil det være lik praksis med utbetaling for alle søkere.

Godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet må være på plass. Ved å forutsette at spillemiddelsøknaden fornyes og nærmer seg tildeling av spillemidler, vil man sikre at anlegget er godt planlagt og har realistisk og gjennomarbeidet kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan. Erfaring viser at mange endringer skjer de første 1-2 årene.

Rentebetingelsene blir lik i alle tilfeller og ved 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente er det gode betingelser for idrettslagene slik det har vært i de siste sakene.

Det er viktig at anleggene det gis forskudd på spillemidler til er forankret i Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2017, og er i tråd med vedtatte mål og strategier. Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til er en del av en kommunalt vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet. Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2017 er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov. 

Ved å kreve årsmøtevedtak fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger, er investeringen lagene planlegger godt forankret. Dette blir også i tråd med NIFs lovnorm.

Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, synliggjør lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt. Mindre andel egenkapital kan vurderes i de tilfellene det er snakk om anleggstyper med bra driftspotensiale.

Det åpnes ikke opp for forskuttering av spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er ikke det samme store etterslepet for nærmiljøanlegg og det vil ikke være det samme økonomiske løftet som ved bygging av ordinære anlegg. Hvis det åpnes for å forskuttere til nærmiljøanlegg vil det være vanskelig å avslå søknader fra andre senere, både når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Ettersom ordningen for mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er ei rammestyrt bevilgning fra Stortinget, og som resulterer i prosentvis avkortning for alle godkjente søkere dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, åpnes det ikke opp for forskuttering av mva.-kompensasjon. Det er heller ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift, så dette vil lagene kunne få tilbake ganske raskt etter at anlegget er ferdigstilt. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. 

Rådmannen vurderer det derfor slik at følgende retningslinjer vedtas for fremtidig behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler:

1)     Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

2)     Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.

3)     Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.

4)     Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

5)     Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

6)     Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.

7)     Søker skal dokumentere som egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 

8)     Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

9)     Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 

10)  Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.

11)  Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Disse retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft for de anleggene det allerede er forskuttert til.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051