Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16 - sak 38/16 - Kommunereformen - vedtak etter rådgivende folkeavstemning

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/5472 - /034
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.16 59/16
Kommunestyret 22.06.16 38/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune basert på vedlagte intensjonsavtale

I tilfelle Verdal kommune ikke fatter tilsvarende vedtak, bes rådmannen legge fram sak om oppløsning av Innherred samkommune høsten 2016. I saken må det framgå hvilke av samkommunens oppgaveportefølje en fortsatt kan samarbeide om, hvilken samarbeidsform som i så fall anbefales og hvilke oppgaver Levanger kommune må ta hand om selv ut fra hensynet til demokratisk styring og tydelig administrativ ledelse.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune basert på vedlagte intensjonsavtale
 2. I tilfelle Verdal kommune ikke fatter tilsvarende vedtak, bes rådmannen legge fram sak om oppløsning av Innherred samkommune høsten 2016. I saken må det framgå hvilke av samkommunens oppgaveportefølje en fortsatt kan samarbeide om, hvilken samarbeidsform som i så fall anbefales og hvilke oppgaver Levanger kommune må ta hand om selv ut fra hensynet til demokratisk styring og tydelig administrativ ledelse. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I forbindelse med kommuneproposisjonen for 2015 i mai 2014 lanserte regjeringen Solberg en omfattende kommunereform inneværende stortingsperiode. Stortinget sluttet seg til planene i juni 2014. Regjeringens beskrivelse av det kommunale oppdraget i forbindelse med kommunereformen ble beskrevet slik i kommuneproposisjonen:

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati


Målet er å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur.

Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik, bl.a. på www.kommunereformen.no:

Klikk for større grafikk

Regjeringen oppnevnte et utvalg (ekspertutvalget) som blant annet rammet inn temaene i kommunereformen på følgende måte.  

Klikk for større tabell


Kommunene er anmodet om å vurdere mulige sammenslåinger eller ikke opp mot disse kriteriene.

Levanger kommune tok raskt tak i kommunereformen. Allerede i formannskapet 21.mai 2014 ble formannskapet orientert om saken da rådmannen presenterte kommuneproposisjonen. Den 25. juni 2014 hadde formannskapet et foreløpig drøfting om prosess og rådmannen ble bedt om å forberede en startskisse for det videre arbeid til formannskapets møte 13. august 2014. Saksframlegget finnes her. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet slutter seg til den skisserte framdriften for arbeidet med kommunereformen.

 • Faktagrunnlaget som presenteres må inneholde en klar presisering/definisjon på begrepet lokaldemokrati.
  • Hva er et lokaldemokrati?
  • Hva kjennetegner et velfungerende lokaldemokrati?
  • Hva menes med et styrket lokaldemokrati?
  • Faktagrunnlaget må inneholde/vise klare eksempler og konkrete forslag på hvordan reformen med tiltakene som følger, vil styrke lokaldemokratiet.

I samsvar med denne skissen ble det den 17.9.14 avholdt temamøte i kommunestyret om kommunereformen. Rådmannens innledning er lenket opp her.

Det pågikk en prosess i formannskapet høsten 2014 som endte opp i sak til kommunestyret 17.12.14 hvor følende vedtak ble fattet:

1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:

 • Levanger-Verdal, evt også med Frosta og Inderøy
 • Levanger-Frosta, evt også med Verdal
 • Levanger-Stjørdal, evt også med Frosta og Verdal

I tillegg bør konsekvensene av å bestå som egen kommune utredes. 

2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger.

3. Ungdom skal være med i utredningsprosessen.

Den 11.3.15 fikk formannskapet en rapport om arbeidet med reformen så langt og vedtok følgende:

 1. Beskrivelse av status for arbeidet med kommunereformen tas til orientering
 2. Utredningsarbeidet organiseres som foreslått med rådmannen som prosjektansvarlig.
 3. Som lokal styringsgruppe for prosjektet oppnevnes:
  - Administrasjonsutvalgets medlemmer
  - Representant for de grupperingene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet/administrasjonsutvalget
  - 2 representanter fra ungdomsrådet.


Styringsgruppa er brukt løpende i arbeidet siden. Referat fra styringsgruppas møter finnes her. På samme nettside er for øvrig alle møtereferat og sentrale dokumenter i saken å finne.

Som det framgår av saket til formannskapet 11.3.2015 hadde rådmennene i søndre del av fylket møte i Verdal den 30.01.15. I dette møtet ble organisering og tidsakser forsøkt avstemt, slik at kommunene arbeider mest mulig parallelt. Likedan ble det besluttet å utarbeide faktagrunnlag i fellesskap, med ressurser på tvers av kommunegrensene, og det ble enighet om at en mest mulig lik organisering var å foretrekke. Følgende prosessplan (med mindre justeringer underveis) ble utarbeidet på dette møtet: 

Klikk for større grafikk


En felles innbyggerundersøkelse ble gjennomført for kommunene i Nord-Trøndelag i februar/mars 2015. Denne ble presentert for kommunene 9. april 2015. Rådmannen presenterte resultatet av undersøkelsen i formannskapet 14.april 2015. Undersøkelsen viste at innbyggerne i Levanger var blant de mest positive til kommunereformen. Som en av de få kommunene i fylket var det allerede da flertall blant innbyggerne i Levanger som ønsket sammenslåing:

Grafikk

Presentasjonen av undersøkelsen finner du her.

Rådmenn i Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta møttes jevnlig gjennom vår og sommer 2015 for å bruke hverandres kompetanse og samstemme prosesser. Rådmennene utgjorde en styringsgruppe for arbeidet med felles utredning. En arbeidsgruppe med to deltakere fra utviklingsstaben vår, en fra Verran og en fra Steinkjer utarbeidet en felles utredning.

Utredningen ble ferdigstilt og offentliggjort 14. september. I rapporten synligjøres fakta og momenter for 13 ulike mulige konstellasjoner for kommunesammenslåing.

Det var et spesielt fokus på involvering av ungdom i prosessen høsten 2015. Ungt Entreprenørskap ble brukt som samarbeidspart og prosessdriver med et verktøy utviklet i samspill med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Distriktssenteret, KS i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Utover høsten 2015 ble det klart at Stjørdal kommune ikke ønsket noen sammenslåing med Levanger/Verdal. Vår kommune hadde da muligheter for å forsøke å få til en samling med Frosta, Verdal og Inderøy.

Følgende vedtak ble fattet av kommunestyret 16.12.2015:

 1. Levanger kommune ønsker å forhandle med Frosta, Verdal og Inderøy kommuner med sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutninger. Alternativt kan forhandles med Verdal og Frosta sammen eller hver for seg, alt avhengig av vedtak i de øvrige kommunene. Forhandlingsresultatet skal legges ut til en rådgivende folkeavstemning.
 2. Forhandlingsprosessen kan starte opp med felles formannskapsmøte mellom de aktuelle kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 3. Som et ledd i arbeidet med å utrede konsekvensene av eventuelt å bestå som egen kommune ferdigstilles utredning om konsekvensene av avvikling av samkommunen parallelt med forhandlingene.
 4. Som Levanger kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges:
  - Ordfører
  - Varaordfører
  - Ina Helen Kollerud Pedersen
  - Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.


Forhandlingsprosessen startet med et felles formannskapsmøte på Inderøy 13. januar 2016. På møtet deltok også fylkesmannen ved kommunaldirektør Hans Brattås. Han holdt et innlegg om prosessen og videre forventninger. Innlegget finnes her.

I etterkant av dette møtet besluttet Inderøy kommune at de ikke ville ta del i forhandlinger, mens Frosta kommune besluttet å gå i forhandlinger med Levanger og Verdal kommuner.

De tre kommunene møttes til første forhandlingsmøte 2. februar 2016. Hver kommune hadde tre politikere i sine forhandlingsutvalg, og hovedtillitsvalgt fra hver kommune fikk status som observatør med talerett. Sekretariatet ble etablert med de tre rådmenn i kommunen og Anne Grete Wold fra utviklingsstaben i Innherred samkommune.

Det ble gjennomført 5 forhandlingsmøter. På møtet 16. mars viste det seg at det ikke var mulig for de 3 kommunene å få til enighet om en felles intensjonsavtale som alle kunne anbefale. Forhandlingsdelegasjonen fra Verdal forlot møtet og Frosta og Levanger fortsatte forhandlingene. Det ble gjennomført ytterligere et forhandlingsmøte mellom Levanger og Frosta før en kom fram til en intensjonsavtale som ble undertegnet av forhandlingsdelegasjonene den 29.mars etter at kommunestyret på Frosta hadde valg denne avtalen framfor en tilsvarende avtale med Stjørdal kommune.

Det ble framsatt krav om lovlighetskontroll på vedtaket i Frosta kommunestyre 29.3. På nytt møte den 14.4 ble vedtaket opphevet og grunnlaget for intensjonsavtalen mellom Levanger og Frosta var borte.

Etter at det ikke lenger var en undertegnet intensjonsavtale mellom Levanger og Frosta tok Ordfører Svarva initiativ til nye forhandlinger med Verdal kommune med sikte på en avtale mellom disse to kommunene. Verdal takket ja til dette og forhandlinger startet opp 27. april. Til sammen ble det avholdt tre forhandlingsmøter mellom Levanger og Verdal før en den 3. mai fikk til en intensjonsavtale som forhandlingsdelegasjonen fra Levanger undertegnet sammen med to av tre fra forhandlingsdelegasjonen fra Verdal.

Dokumenter og møtereferater er samlet på denne nettsiden.

Det ble avholdt informasjonsmøte med ansatte i rådhuset den 4. mai. Rådmannen gjennomgikk her hovedtrekkene i intensjonsavtalen. Ordfører og varaordfører var også til stede på informasjonsmøtet og svarte på spørsmål.

En felles informasjonsavis ble distribuert innbyggerne i Levanger og Verdal 23. mai, med hensikt å informere om intensjonsavtalen og bidra til at innbyggerne skulle kunne gjøre seg opp sin egen mening før rådgivende folkeavstemning.

Det ble avholdt 4 folkemøter:

 • 19. mai 2016, kl. 18-20, Ytterøy samfunnshus
 • 23. mai 2016, kl. 18-20, Skogn barne- og ungdomsskole
 • 24. mai 2016, kl. 18-20, Åsen samfunnshus
 • 25. mai 2016, kl. 18-20, Levanger rådhus


Møtene ble ledet av ordføreren og rådmannen orienterte om intensjonsavtalen. Rådmannen selv hadde anledning til å delta på møtet på Skogn og Levanger, mens Anne Grete Wold presenterte den på Ytterøy og Åsen. Møtet i Levanger rådhus ble streamet og orienteringen er tilgjengelig her.

Kommunen har brukt internett og sosiale medier som Facebook og Twitter aktivt i hele perioden mens forhandlinger pågikk og fram til rådgivende folkeavstemning.

Levanger og Verdal og har en tilleggsdimensjon med kommunereformen, avvikling av samkommunen. Det er ikke tillatt å etablere nye samkommuner, mens de to eksisterende må avvikles innen 1. januar 2020. Samkommunen har vært en effektiv samarbeidsform som har gitt effektiv drift samtidig som aktiviteten har vært under folkevalgt styring. Ettersom det slett ikke har vært åpenbart at kommunene ville følge departementets råd om å slå seg sammen har det blitt gjennomført en parallell utredning, hvor ulike scenario for oppløsningen er skissert. Administrasjonssjefen presenterte utredningen på samkommunestyrets møte 4. februar 2016. Orientering om arbeidet med kommunereformen har for øvrig stått som fast orienteringspost på samkommunestyrets møter fra sommeren 2015.

Formannskapet behandlet rapporten «Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen» i sitt møte 1. juni. Rådmannen anser at dette svarer ut spørsmålet om hva som skjer om en ikke slår seg sammen. I saken drøftes ikke videre samarbeidsformer, men konsekvenser av ulike avviklingskonsekvenser basert på mulige prinsipper om videre samarbeid ut fra tre perspektiver beskrives.

 • Fag, oppgaver og myndighet som har rom for politisk skjønn
 • Fag, oppgaver og myndighet som er nødvendig for rådmannens strategiske ledelse og kontroll.
 • Fag og oppgaver som er produksjonsorientert, med lav mulighet for skjønnsutøvelse.


Etter sortering må det videre vurderes hvordan disse skal løses videre, og dette vil åpne for ulike mulighetsrom. Noen må med stor sannsynlighet løses i kommunen selv, for eksempel for utøvelse av politisk skjønn eller nødvendig for strategisk ledelse. Andre kan løses i andre interkommunale samarbeidsløsninger, for eksempel i vertskommuneløsninger eller i interkommunale selskaper. Dette kan favne også flere andre kommuner og andre funksjoner.

Vurdering:

Levanger kommune har nesten 20 000 innbyggere og er i jevn vekst. Det er ingen tvil om at kommunen har kraft til å løse oppgavene den er pålagt som selvstendig kommune også framover. Når rådmannen relativt tidlig i prosessen konkluderte med at det ville være bedre å slå seg sammen med andre hadde det særlig følgende fire dimensjoner:

 • Kommunens foretrukne samarbeidsmodell samkommune forsvinner.
 • Økonomiske insitament i reformen
 • Felles bo- og arbeidsmarked
 • Mulighet for å bli den nest største kommunen i den nye region Trøndelag med de muligheter dette gir bl.a i samspill med Trondheim.


Konsekvensene av å avvikle samkommunen vil gi merkostnader, jfr utredning, avhengig av hvilke nye samarbeidsformer som kan etableres.

Det er brukt store ressurser på arbeidet med kommunereformen. Regjering og storting har lagt opp til at det skal være en frivillig prosess. Og mange kommunestyrer har besluttet at saken skal avgjøres ved folkeavstemning. Når denne saken skrives ser det ut til at det blir svært få av intensjonsavtalene som er framforhandlet som blir realisert. Etter rådmannens vurdering er dette svært synd og bidrar til å svekke kommunesektoren. Neste gang stortinget bestemmer seg for å gjennomføre en intensjonsavtale går jeg ut fra at de heller starter arbeidet med en samlet gjennomgang der kartet tegnes ut fra nasjonale mål. Det kan virke som om det er nødvendig om en skal lykkes med å få til en stor endring slik det nasjonalt er rimelig bred enighet om.

Den framforhandlede intensjonsavtalen er utarbeidet i tråd med kommunenes, og kommunereformens, fire hovedroller: Tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokal demokratisk arena. Med det svarer intensjonsavtalen på kommunereformens vurderingspunkter.

Etter rådmannens vurdering er det en god intensjonsavtale som foreligger og jeg har ingen betenkeligheter med å anbefale at kommunen slår deg sammen med Verdal basert på denne. Rådgivende folkeavstemning 6. juni viste også at det blant innbyggerne var bred oppslutning om den. Til sammen 68.7% av de avgitte stemmene var for, 28,8 mot, mens 2,5% stemte blankt.

Det ble derimot et klart nei-flertall i Verdal under tilsvarende folkeavstemning.  Det endelige resultatet viser at 71,3% stemte nei, 27,4% ja og 1,3% blank.

Sannsynligheten for at det blir noe av sammenslåingen i denne omgangen er derfor liten.

For rådmannen er det et tankekors at den kommunen som er minst sårbar og minst avhengig av sammenslåinger er mest positiv, og at de som er mindre og mer sårbare går i mot. Det er vel slik at konklusjonene i en slik sak er mer bygget på følelser enn fakta.

Arbeidet med kommunereformen har vist at Levanger kommune har folkevalgte og innbyggere som er endringsvillige. Det kommer godt med i arbeidet videre som selvstendig kommune.

I innstillingen er det tatt med et punkt om avviklingen av samkommunen. Det er viktig at dette arbeidet starter raskt særlig med tanke på å ikke miste sentrale fagfolk i perioden fram mot avvikling. Det er viktig at kommunene raskest mulig finner ut hva vi fortsatt kan samarbeide om og hvilke samarbeidsformer som skal anvendes. Og så blir det en spennende organisasjonsutviklingsprosess både i samarbeidsområder og ikke minst i kommunen selv når en skal «ta heim» funksjoner som har vært løst i samkommunen de siste årene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2016 08:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051