Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16 - sak 32/16 - Barnehagebruksplan 2016 - 2019

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet
Arkivref. 2016/2113
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.05.16 14/16
Driftskomiteen 15.06.16 24/16
Kommunestyret 22.06.16 32/16

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Barnehagebruksplanen for Levanger kommune 2016-2019 vedtas med følgende endringer: 

Tittel på planen endres til «Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-19.»

Faktaopplysninger, s. 26: endres til:

Purktrøa: Planlegger å bygge ny barnehage med spesialavdeling. Har 40 plasser i dag.

Hompetitten barnehage: De skal utbedre uteområde sitt.

Skogn menighets barnehage: De har 64 plasser derav 8 dispensasjoner

Mølnå barnehage: De har 17 plasser i dag.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Barnehagebruksplanen for Levanger kommune 2016-2019 vedtas med følgende endringer:

Tittel på planen endres til «Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-19.»

Faktaopplysninger, s. 26: endres til:

Purktrøa: Planlegger å bygge ny barnehage med spesialavdeling. Har 40 plasser i dag.

Hompetitten barnehage: De skal utbedre uteområde sitt.

Skogn menighets barnehage: De har 64 plasser derav 8 dispensasjoner

Mølnå barnehage: De har 17 plasser i dag. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Saken ble behandlet av Driftskomitéen den 11.05.2016, og ble sendt ut på høring. Det har kommet inn 7 høringsuttalelser.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nedenfor følger et utdrag av høringsuttalelsene. Disse bør leses i sin helhet for å få med flere nyanser. 

Utdanningsforbundet: Barnehagebruksplanen 2016-2019 er en god og grundig plan som gir et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Det er positivt at planen løfter og setter standarden for både uteareal, innvendige løsninger og en framtidsrettet og moderne barnehagedrift. Dagens finansieringsordning mener vi er grunnleggende «usunn» med tanke på at det ligger sterke insentiv for kommunen å drifte så billig som mulig, og for ikke-kommunale sterke insentiv til å ettergå tallgrunnlaget. På sikt er dette lite konstruktivt, og kan stå i fare for å svekke det unikt gode samarbeidet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager. Vi støtter strategien med å planlegge barnehager og struktur/antall plasser etter skolekretsene. Det vil gi kommunestyret bedre kontroll på myndighetsutøvelsen og koordinering av planlegging. 

Klubbene ved Frol barnehage (Utdanningsforbundet og Fagforbundet)

Når det gjelder Frol barnehage er det skissert 2 alternativer. Klubben går inne for alternativ 2

- ny 6 avdelings. Frol bhg har passert 20 år. I løpet av disse årene har det skjedd mye i barnehagefronten. Frol barnehage er nedslitt og må totalrenoveres. Både isolasjon, vinduer, el/varme, opp-pussing av tak, vegger, gulv osv. Når det gjelder alternativ 1 ser klubben for seg store utfordringer når det gjelder rom  til andre funksjoner - s 10 i planen.

Samarbeidsutvalget ved Frol barnehage: Det er positivt at kommunen er offensiv og vil øke den kommunale andelen med til 40 %. Ved å gjøre de kommunale barnehagene større gir mer fleksibilitet, stabil økonomi og forutsigbarhet for foresatte med barn, ansatte og kommunen som barnehagetilbyder. Plan har to forslag til utvidelser ved Frol: Alternativ 1 – dagens barnehage utvides med en avdeling til å bli 5 avdelings. Alternativ 2 – det bygges ny 6 avdelings. Samarbeidsutvalget går for alternativ 2. Nybygging ved Frol vil kunne gi en barnehage som blir så fleksibel at akutte plasser eks. til flyktningetjenesten, barnevern kan tilbys. Det kan tas høyde et framtidig behov for kvelds/nattåpent tilbud. Nybygg gir helt andre muligheter med sambruk/flerbruk av rom enn renovering av gamle bygg.

Samarbeidsutvalget ved Åsen barnehage: Åsen barnehage har pr.i dag ingen ledig kapasitet, i forhold til at vi er godkjent med kun 2 avdelinger; 36 plasser. De 2 andre barnehagene i bygda har også full dekning. Dette indikerer at det er behov for Åsen kommunale barnehage. Det er gjort et vedtak i kommunestyret om at det skal være 40 % kommunal andel barnehageplasser. Det er i dag om lag 23 % andel. Den ideelle størrelsen på en ny kommunal barnehage er etter vårt syn 4 avdelinger. Åsen er ei bygd i vekst som opplever tilflytting, og slik vi ser det vil det også i fremtiden være minst like stort behov for barnehageplasser som i dag.

Når det gjelder plassering av en ny kommunal barnehage er det viktig at de ansatte og foreldrene ved barnehagen blir hørt og tatt med på råd. Det er et veldig sterkt ønske/anmodning om at den plasseres ved Torhaugen. En ny barnehage ved siden av Grilstad, skolen og Bruse barnehage er en dårlig løsning. Det er mye tungtrafikk like utenfor barnehagen der barna leker. Støy fra tungtransport, busser og trafikk ned til Bruse barnehage vil også være en utfordring. Torhaugen er et veldig rolig og skjermet område. Det er fritt for støy, forurensing og gjennomgangstrafikk.

Bruse barnehage-høringssvar fra styret: Her står følgende: «Barn med nedsatt funksjonsevne har samme rettigheter som andre barn til barnehageplass i sitt nærmiljø. Det kan være utfordrende for kommunen å oppfylle behov for tilrettelegging og relevant kompetanse, og en privat barnehage kan ikke pålegges dette» Private barnehager har samme plikt som de kommunale til å gi barnehageplass til barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Barnehageloven §13, og har i alle år bidratt godt på dette feltet. I oversikten over tilskudd til kommunale og private barnehager, er dette satt opp slik at det kan se ut til at private barnehager får mer enn de kommunale barnehagene.

Administrasjonskostnadene til de kommunale er holdt utenfor, men er i realiteten en del av kostnadene i de kommunale barnehagene, selv om disse kostnadene ligger i funksjoner i Rådhuset. Bruse barnehage mener at satser for kommunale og private barnehager bør settes opp på samme måte, slik at bildet av tilskudd blir riktig. Det står: I dag er det Bruse barnehage som har tilskudd for flere plasser enn det som benyttes. Åsen barnehage er godkjent for 36 plasser» Dette er ikke riktig. Bruse barnehage har godkjenning for flere plasser enn det som benyttes, men har selvsagt ikke tilskudd for flere plasser enn det som til enhver tid benyttes.

Bruse barnehage har signalisert at vi ønsker utvidelse av dagens bygg, for å kunne ta i bruk alle godkjente plasser på en bedre måte.

Private barnehager:

Siden dette er en kommunal barnehagebruksplan, bør det tydeliggjøres bedre både på framsiden og i innledningen. Barnehagebruksplan er gjeldende bare for kommunale barnehager.

Kommunen har planer om å bygge barnehage med spesialavdeling på Skogn. De nye barnehagene på Skogn er godt tilrettelagt for barn med spesielle behov og eksisterende barnehager har mye kompetanse med tilrettelegging for alle barn. Flere av barnehagene har i mange år tilrettelagt for barn med spesielle behov. Både kommunale og private barnehager har bidratt i alle år for at barn med prioritet, har fått tildelt barnehageplass (S. 6)

Private barnehager har samme normer og krav som kommunale, det gjelder både gamle og nye bygg. Når det ikke står noe om det kan uvitende misforstå det.

Barnehagene på Skogn har til sammen 25 dispensasjon og har i 2017 hatt dispensasjon i 4 år. De ekstra plassene har ført til ansettelser og dispensasjonsplassene er blitt en del av den totale virksomheten og styrker på den måten virksomhetenes eksistens. Samtidig som de også bidrar til mer effektiv drift i de private barnehagene.

Ruffen- Kanvas barnehage:

Kanvas mener det er et riktig valg å øke andelen offentlige barnehager til minst 40%. Det vil gi både kommunen og de private barnehagene en større økonomisk forutsigbarhet. For at andelen private barnehager skal øke, foreslås det at private barnehager legges ned eller overtas av kommunen. Dette mener vi er en uheldig måte å øke den kommunale andelen på. Ruffen Kanvas har en attraktiv og sentral beliggenhet. Den er vesentlig oppgradert[…]og har kapasitet til å ta inn flere barn enn hva dagens godkjenning tilsier. Derfor forutsetter vi at kommunens ønske om å øke andelen kommunale barnehager ikke må stå i veien for utvikling og drift av allerede veldrevne eksisterende barnehager.

Det vises for øvrig til saksopplysninger ved 1. gangs behandling.

Vurdering:

Generelt er uttalelsene fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, samt styret for de kommunale barnehagene Åsen og Frol positive til planen. Åsen og Frol har spesifikke ønsker mht utvikling av egen barnehage.

Generelt er uttalelsene fra de private styrene kritiske til planen, og viser til at de private barnehagene har kapasitet til utvidelse, at de er godt tilrettelagt, og at de utfyller det kommunale tilbudet, og har en viktig funksjon for kommunen. Noen av uttalelsene går i retning av at planen er noe tendensiøs i måten private barnehager blir framstilt på, og ønsker at planen skulle hatt en mer fyldig beskrivelse av det private tilbudet.

Kommunens tidligere vedtak om å øke kommunal andel til 40% utløser interessemotsetninger i et omskiftelig og krevende «marked». Barnetallsutviklingen er usikker, men kommunen ønsker å ha en proaktiv tilnærming, både for å unngå kapasitetsproblemer og for å sikre barnehageplass i nærmiljøet nært skole.

Det vises for øvrig til vurdering ved første gangs behandling

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Barnehagebruksplanen 2016 -19 sendes ut på høring til kommunale og private barnehager og fagforeninger med en høringsfrist på 3 uker.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Barnehagebruksplanen 2016 -19 sendes ut på høring til kommunale og private barnehager og fagforeninger med en høringsfrist på 3 uker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Barnehagebruksplanen er en temaplan som inngår i kommunens plan- og styringssystem og som omtaler den kommunale barnehagedriften spesielt. Barnehagebruksplanen er redskap for å sikre at mål og strategiske føringer for samfunnsutviklingen i Kommuneplanens samfunnsdel og i kommunedelplanene legges til grunn ved prioritering av innsats.  Planen skal samtidig sikre at kunnskap knyttet til barnehager inngår i beslutningsgrunnlaget for revidering av det strategiske planverket og for økonomiplanen, hvor kommunestyret tar de endelige beslutningene om hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Den foreliggende planen er en revisjon av Barnehagebruksplan 2012-15, som ble vedtatt av  Kommunestyret  21.03.12, sak 13/12.

Vedlegg:

1

Barnehagebruksplan 2016-2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rammene for temaplanen er gitt i nasjonale, regionale og lokale føringer. De lokale føringene fremgår i kommunens planverk, regionale føringer fremgår i regionalt planverk og nasjonale føringer finnes i lovverk, stortingsmeldinger, veiledere og rundskriv. Krav til barnehagens lokaler og drift er beskrevet i Plan og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Arbeidsmiljøloven, Brann- og eksplosjonsloven, Forskrift om brannforebygging og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Alle relevante dokumenter kan ses gjennom lenker i kapittel 7. 

I tillegg har kommunestyret gjort vedtak som er førende for barnehagebruksplanen: 

Kommunestyret 12.12.12: «Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for dem som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplasser økt opp til 40 % i løpet av 5-10 år.»

Kommunestyret 16.10.13: «Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling i Skogn fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17.»

I henhold til lov og forskrifter om barnehager har kommunen ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen og for å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov, og barnehagetilbudet skal utvikles i tråd med lokale forhold og prioriteringer, samtidig som det tas hensyn til sentrale føringer.  Barnehagebruksplanen legger opp til at kommunen skal kunne ha kommunale barnehager i alle skolekretser, og at flere av disse skal være tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnehagebruksplanen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe av fagfolk innen barnehage, bygg og anlegg, samt representanter for fagforeninger. Gruppen har konsultert andre fagmiljø undervegs i prosessen. Alle styrere og eiere har uttalt seg i forhold til drift av egen barnehage, og det er innhentet informasjon fra alle private barnehager vedrørende eventuelle framtidsplaner.

Vurdering:

I Levanger kommune er det i dag 7 kommunale og 25 private barnehager. Samlet sett oppfyller disse barnehagene målet om full barnehagedekning, men noen områder har i dag underkapasitet i forhold til ønske om plass. Dette er nærmere beskrevet i planen.

Kommunen plikter å tilby barnehageplass, jfr. barnehagelovens § 12a, og ved nedlegging av en privat barnehage, vil det være kommunen sitt ansvar å skaffe nye barnehageplasser. Dette krever kommunal beredskap for å kunne tilby barnehageplasser på kort tid. Av den grunn foreslås det at alle kommunale barnehager bygges med muligheter for utvidelse. Planen gir oversikt over hvor kapasiteten kan utnyttes ytterligere ved eventuell avvikling av privat drift.

Planen gir en detaljert oversikt over behov for utbygginger og utbedringer, og gjør rede for barnehagefaglige vurderinger som bør ligge som viktige premisser for disse.

Forventet befolkningsvekst jf prognoser vil føre til et generelt økt behov for barnehageplasser, og vil også øke presset på områder med underdekning. De foreslåtte nyetableringene i barnehagebruksplanen vil føre til at den kommunale kapasiteten øker, og vil samtidig redusere den sårbarheten som følger av det ansvaret som kommunen har for å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2016 08:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051