Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.06.16 - sak 29/16 - Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2017-2020

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/3812
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 22.06.16 29/16

 

Forslag til vedtak:

Valgnemndas forslag legges fram i møtet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for ny periode 01.01.2017– 31.12.2020. Medlemmer velges av kommunestyret innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar påfølgende år. 

Sammensetningen av forliksrådets medlemmer følger av domsstolloven § 27. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til leder. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Jfr. domsstolloven § 53 må forliksrådsmedlemmer være norske statsborgere, som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg stiller domstolloven §§ 56 og 70 nr. 1, vilkår om at forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år, og være under 70 år ved valgperiodens start. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Utelukket fra valg på grunn av stilling, jfr. domsstolloven § 71, er:

  1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
  2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
  3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
  4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
  5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
  6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
  7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
  8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
  9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.


I tillegg gjelder domsstolloven § 72 tilsvarende i forhold til personer som er utelukket fra valg på grunn av vandel. Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.

Justis- og politidepartementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre at det er viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret oppfordres til å være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 

Valget skal foregå enten som et flertallsvalg eller et forholdsvalg, jfr. kommuneloven kap. 6, med de avvik som følger av domsstolloven §§ 27 og 57. I Levanger kommune har det vært tradisjon for å foreta valget av forliksråd som flertallsvalg.

Forliksrådet i Levanger har i inneværende periode disse medlemmer:

Johan Fossan, leder 
Kristin Aas
Martin Granås

Varamedlemmer:
Gerd T. Heggdal
Kai Lennert Johansen
Odd-Einar Langø

Valg av medlemmer og varamedlemmer innberettes til fylkesmannen (domsstolloven § 58) som utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet.

Vurdering:

Det bes om at valgnemnda legger frem forslag på valg av medlemmer, varamedlemmer  og leder til forliksrådet for perioden 2017-2020.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2016 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051