Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 43/17 - Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen 
Arkivref. 2017/3892
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.06.17 66/17
Kommunestyre 21.06.17 43/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 1. tertial 2017 tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer drift vedtas slik:
  a.      Avdragsutgifter økes med 2,7 millioner kroner og renteutgifter med 1,3 millioner kroner. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  b.      Rammen til Kommunalteknikk økes med 425.000 til dekning av allmennyttige tiltak på Skogn, Ekne og flytebrygge på Hammervatnet. Dekkes ved å øke eiendomsskatteanslaget med tilsvarende beløp.
  c.      Rammen til Institusjonstjenester økes med kr. 350.000 pga. økte utgifter til legevakt. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  d.      Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  e.      Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.
  f.       For å samle alle utgifter vedrørende kontrollutvalg og revisjon overføres kr 1.365.000 fra gruppeansvar 130 Felleskostnader til gruppeansvar 100 Politikk.
  g.      Barne- og familietjenesten styrkes med kr. 700.000,- til styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten. Dekkes ved å redusere rammen til Oppvekst felles tilsvarende.
  h.      Vann- og avløpsgebyr for 2017 reduseres til hhv. kr. 8,00 pr. m3 og kr. 14,92 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettjusteringer investeringer vedtas i samsvar med rapportens pkt. 4.3. Levanger kommunes låneopptak for 2017 økes med 13.365.000,- kroner.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapport for 1. tertial 2017 tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer drift vedtas slik:
  a.      Avdragsutgifter økes med 2,7 millioner kroner og renteutgifter med 1,3 millioner kroner. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  b.      Rammen til Kommunalteknikk økes med 425.000 til dekning av allmennyttige tiltak på Skogn, Ekne og flytebrygge på Hammervatnet. Dekkes ved å øke eiendomsskatteanslaget med tilsvarende beløp.
  c.      Rammen til Institusjonstjenester økes med kr. 350.000 pga. økte utgifter til legevakt. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  d.      Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  e.      Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.
  f.       For å samle alle utgifter vedrørende kontrollutvalg og revisjon overføres kr 1.365.000 fra gruppeansvar 130 Felleskostnader til gruppeansvar 100 Politikk.
  g.      Barne- og familietjenesten styrkes med kr. 700.000,- til styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten. Dekkes ved å redusere rammen til Oppvekst felles tilsvarende.
  h.      Vann- og avløpsgebyr for 2017 reduseres til hhv. kr. 8,00 pr. m3 og kr. 14,92 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
  3.      Budsjettjusteringer investeringer vedtas i samsvar med rapportens pkt. 4.3. Levanger kommunes låneopptak for 2017 økes med 13.365.000,- kroner.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Økonomirapport 1. tertial 2017 - Levanger kommune PDF

2

Finansrapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Imidlertid er det innenfor enkelte områder enkelte økonomiske utfordringer. Dette gjelder i særlig grad institusjonstjenesten som på bakgrunn av forsinkede åpninger av Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter har pådratt seg større driftskostnader enn budsjettert i 2017. Samtidig er også kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter høyere enn budsjettert. Også et par områder innen oppvekstsektoren varsler økonomiske utfordringer, men i mindre grad enn institusjonstjenesten. Rådmannen ber alle enheter styre mot et forbruk på 99 % i 2017 for å ved utgangen av året kunne levere et samlet regnskap for kommunen innenfor de rammer kommunestyret har satt. Det kan i år ikke forventes at kommune-Norge skal oppleve samme vekst i skatteinngangen som i 2016, snarere en redusert vekst i forhold til prognosene i statsbudsjettet. Rådmannen foreslår en rekke budsjettendringer innenfor både drifts- og investeringsbudsjettet for å tilpasse budsjettet til dagens drift. Endringer skyldes i det alt vesentligste endrede forutsetninger i forhold da budsjettet ble vedtatt i september 2016. 

Levanger har i første kvartal en langt lavere vekst i folketallet enn i fjor. En økning på 10 innbyggere gjør at folketallet pr. 01.04.17 er 19 902. Kommunen nærmer seg innbygger nummer 20 000, og det forventes at denne milepælen nås i 2. halvår 2017. Selv om befolkningsveksten var lav i første kvartal, vurderer rådmannen det likevel som at Levanger kommune fortsatt er inne i en fin «flyt». Som en minsteinntektskommune må en likevel hele tiden arbeide kontinuerlig med omstilling og utvikling for å møte framtidas behov med trange budsjettrammer.

Ettersom det etter at budsjettet for 2018 var vedtatt ble bestemt at samkommunen skulle oppløses i løpet av dette året, må det påregnes en del «pukkelkostnader» som ikke er budsjettert. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette ved 2. tertialregnskap.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051