Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 21.06.17
Tid: kl. 17:00 - 22:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

 

Videoopptak - beklager svært usynkron lyd/bilde fra sak 36/17

 Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 30/17 Referatsaker utredning vedtak video
PS 31/17 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal utredning vedtak video
PS 32/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler utredning vedtak video
PS 33/17 Rekruttere av fastleger i Levanger kommune. Ny modell for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS) utredning vedtak video
PS 34/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger utredning vedtak video
PS 35/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 utredning vedtak video
PS 36/17 Videre framdrift utvikling av kulturarenaer utredning vedtak video
PS 37/17 Kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal utredning vedtak video
PS 38/17 Orientering om Friluftslivskartleggingen utredning vedtak video
PS 39/17 Organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 utredning vedtak video
PS 40/17 Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016 utredning vedtak video
PS 41/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 42/17 Trønderhallen KF - valg utredning vedtak video
PS 43/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 16/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Lokal regulering av vannscooter tekst behandl. video
FO 17/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Solceller på kommunale bygg tekst behandl. video
FO 18/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Heliumballonger tekst behandl. video
FO 19/17 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Miljøvennlig tiltak tekst behandl. video
FO 20/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Geoteknisk rapport tekst behandl. video
FO 21/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Grenser og kriterier ved vedtak tekst behandl. video
FO 22/17 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Dagsverket tekst behandl. video
FO 23/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Mobbing i Levangerskolene tekst behandl. video
FO 24/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Eiendomsskatt på næringsbygg tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - Forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - Forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem  x  Linn Beate Tromsdal
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Ingrid Olga Hallan
Line Thorsen sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
Ivar Haarstad h varamedlem x Andreas Jenssen Hjelmstad
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem x Gunnar Morten Løvås 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri M. Sivertsen enhetsleder kultur  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Eva K. Lian enhetsleder dokumentsenteret  
Knut Tanem KomRev  

 

Før møtet settes ble det gjennomført «Åpen spørretime»:


Orienteringer:


Permisjoner:

         Til toppen av siden

 

 

PS 30/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 31/17 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: Kjell Bullen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Ingvill Berg Fordal innvilges permisjon fra sine politiske verv fram 1. mai 2018. 


Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: Kjell Bullen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Ingvill Berg Fordal innvilges permisjon fra sine politiske verv fram 1. mai 2018. 


Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: Kjell Bullen
Til toppen av siden 

 

 

PS 32/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Revidert samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes  

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Revidert samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes
Til toppen av siden 

 

 

PS 33/17 Rekruttere av fastleger i Levanger kommune. Ny modell for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune prøver ut Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS) fra høsten 2017.
 2. Økt årlig kostnad på 500 000 fra 2018 søkes innarbeidet i økonomiplan 2018-2021.


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Levanger kommune prøver ut Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS) fra høsten 2017.
 2. Økt årlig kostnad på 500 000 fra 2018 søkes innarbeidet i økonomiplan 2018-2021.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 34/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen

Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:

 1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense på 63.000 kr.
 2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er benyttet fullt ut.
 3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300 pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
 4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
 5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger kommune.
 6. Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen.
 7. Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
 8. Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Hans Heieraas, SP:

9. Ordningen med kommunal bostøtte evalueres høsten 2018. 

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP

Pkt. 1, formuegrensen endres til 1G

Avstemning:

Persøys forslag til endring vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Formannskapets innstilling med endring i møtet enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Heieraas enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:

 1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense til 1G.
 2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er benyttet fullt ut.
 3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300 pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
 4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
 5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger kommune.
 6. Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen.
 7. Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
 8. Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.
 9. Ordningen med kommunal bostøtte evalueres høsten 2018.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 35/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet.

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.

Avstemning:

Kjerkols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kjerkols forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet. 

INNSTILLING:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 36/17 Videre framdrift utvikling av kulturarenaer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.


Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:
I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek på dagens tomt. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen, og kino kan tas inn i planene hvis man kommer til enighet med en ekstern driver av kinoen.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 3: Setningen: "Realisering av et slikt prosjekt forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører" tas ut.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 1, og Lunds forslag til nytt punkt 1 ble Lunds forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til innstilling med endring i møtet, og Johansens forslag til innstilling ble Johansens forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Kai Lennert Johansen, AP:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna. Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for et nytt bibliotek. Dersom kommunestyret vedtar at det skal etableres kino i det nye biblioteket, legges drift av dette ut på anbud.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.


Forslag til vedtak fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer skal følgende prioriteringer legges til grunn.

 1. En stor kulturscene skal knyttes til bygging av nytt hotell. Denne kan da kombineres med hotellets behov for en arena for store konferanser på dagtid. Rådmannen får i oppdrag å intensivere jobben med å fa private investorer til å bidra til at hotellplanene på havna realiseres.
 2. Festiviteten opprustes til en kulturscene/seremonirom/festsal for Levangers innbyggere. I tillegg kan den brukes av kulturskolen som øvingsted og i forbindelse med forestillinger.
 3. Rådmannen får i oppdrag å arbeide videre med planer om å realisere et nytt bibliotek samt black-box rom/scener. En stor parkeringskjeller som kan benyttes av pendlere i tillegg til øvrig parkering må tas inn i planene. Rådmannen får også i oppdrag å undersøke med private selskaper om hvor stor interessen er for å drive kino i Levanger og hvilke økonomiske forpliktelser dette vil bety for kommunen.  


Forslag til endring/tillegg fra Svein Erik Veie, AP

Det igangsettes umiddelbart en prosess for å legge ned den kommunale kinoen i Festiviteten, dette med mål om at den er avviklet innen 1.7.2018.

Den innsparing som skjer ved nedleggelse av kinoen tilskrives andre kulturelle aktiviteter.

Forslag til endring/tillegg fra Anita Ravlo Sand, SP:

Til pkt. 1

Realisering av havneprosjektet forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører.

Pkt. 2, tillegg:

Kino kan tas inn i planen hvis man kommer til enighet med en ekstern driver av kinoen.

Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V (TRUKKET):

 1. I den videre prosessen med kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek og kino på bibliotektomta. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen.
 2. Når kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre arrangement. Nytt skyveamfi installeres og teknisk utstyr fornyes.
 3. Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for stor kultursal/scene på havna.


Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF og Karl Meinert Buchholdt, V:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek på dagens tomt. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen, og kino kan tas inn i planene hvis man kommer til enighet med en ekstern driver av kinoen.
 2. Når kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre arrangement. Nytt skyveamfi installeres og teknisk utstyr fornyes.
 3. Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for stor kultursal /-scene på havna. Realisering av et slikt prosjekt forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører.


Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF:

Kino sendes ut på anbud. Interessenter bes komme med tilbud på bygg og drift.

De andre punktene utsettes til anbudsprosessen er gjennomført.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF: «Kino sendes ut på anbud… de andre punktene utsettes…» avvist med 33 mot 2 stemmer.

Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF og Karl Meinert Buchholdt, V:

Avvist med 30 mot 5 stemmer.

Forslag til vedtak fra Knut S. Hjelmstad, H:

Avvist med 27 mot 8 stemmer.

Forslag til vedtak fra Kai Lennert Johansen, AP:
Punktvis avstemning:

Pkt. 1 vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Pkt. 2 enstemmig vedtatt

Alternativ avstemning mellom Johansens forslag og forslag fra Veie, pkt.3:

Pkt. 3 Johansens forslag vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Buchholdt trakk sitt forslag og stilte seg bak Krf sitt forslag.

Forslag til endring/tillegg fra Anita Ravlo Sand, SP:

Pkt. 1 avvist med 24 mot 11 stemmer.

Pkt. 2 avvist med 25 mot 10 stemmer

Formannskapets innstilling enstemmig avvist.

VEDTAK:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna. Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for et nytt bibliotek. Dersom kommunestyret vedtar at det skal etableres kino i det nye biblioteket, legges drift av dette ut på anbud.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 37/17 Kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 38/17 Orientering om Friluftslivskartleggingen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering. 

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering. 

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.
Til toppen av siden 

 

 

PS 39/17 Organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter som understøtter vedtektene utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren.
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren. 


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter som understøtter vedtektene utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren.
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren. 
  Til toppen av siden 

 


PS 40/17 Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

Formannskapets innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen’s innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond.
Til toppen av siden 

 

 

PS 41/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr.        52 219 389,07.
 2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 4. Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i 2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år. 


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Forslag til endring pkt. 3 fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Kr. 500.000 settes av til en tilskuddsordning til enøk-tiltak i grende- og forsamlingshus i kommunen. Rådmannen utarbeider kriterier for ordningen. Øvrig regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.

Forslag fra Jostein Trøite, SV:

Tillegg til pkt. 2

Årsberetningen mangler rapportering om oppfølging av vedtatt klima- og energiplan pkt. 8.7: «Innen 2011 skal kommunens klimaprestasjoner måles og presenteres i kommunens årsrapport».

Kommunestyret beklager dette, og ber om at det senere rapporteres i samsvar med vedtak.

Forslag til endring pkt. 3 fra Geir Tore Persøy, FRP:

Budsjettet til ungdomskontakten med kr. 750.000. Ungdomskontakten driver et viktig forebyggende arbeid og ungdomskontakten skal inn allerede i 7. klasse i tillegg til u-skole og videregående.

Dette kjøres som et prøveprosjekt i 2 år.

Ukepenger Staupshaugen gjeninnføres til brukerne på Staupshaugen verksted, begrenset oppad til kr. 50.000 pr. år.

Det bygges en vinterhage på eksisterende terrasse i 2. etg. LBAS.

Avstemning:

Pkt. 1 enstemmig vedtatt

Pkt. 2 enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra Trøite enstemmig vedtatt.

Alternativ avstemning mellom formannskapets forslag pkt. 3 og Buchholdt forslag:

Formannskapets forslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Forslag fra Persøy avvist med 30 mot 5 stemmer.

Formannskapets innstilling med endringer i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr.        52 219 389,07.
 2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
  Årsberetningen mangler rapportering om oppfølging av vedtatt klima- og energiplan pkt. 8.7: «Innen 2011 skal kommunens klimaprestasjoner måles og presenteres i kommunens årsrapport».
  Kommunestyret beklager dette, og ber om at det senere rapporteres i samsvar med
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 4. Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i 2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 42/17 Trønderhallen KF - valg

Forslag til vedtak:

På valg som styremedlemmer i Trønderhallen KF står:

 • Lars Heirsaunet
 • Marit Breivik
 • Beate Aspdal


Valgnemndas forslag legges fram i møtet. 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag til vedtak:

 • Lars Heirsaunet
 • Marit Breivik
 • Margrethe Mørkved Solli


Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 • Lars Heirsaunet
 • Marit Breivik
 • Margrethe Mørkved Solli
  Til toppen av siden 

 

 

PS 43/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 1. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Budsjettjusteringer drift vedtas slik:

a.      Avdragsutgifter økes med 2,7 millioner kroner og renteutgifter med 1,3 millioner kroner. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

b.      Rammen til Kommunalteknikk økes med 425.000 til dekning av allmennyttige tiltak på Skogn, Ekne og flytebrygge på Hammervatnet. Dekkes ved å øke eiendomsskatteanslaget med tilsvarende beløp.

c.      Rammen til Institusjonstjenester økes med kr. 350.000 pga. økte utgifter til legevakt. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

d.      Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

e.      Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.

f.       For å samle alle utgifter vedrørende kontrollutvalg og revisjon overføres kr 1.365.000 fra gruppeansvar 130 Felleskostnader til gruppeansvar 100 Politikk.

g.      Barne- og familietjenesten styrkes med kr. 700.000,- til styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten. Dekkes ved å redusere rammen til Oppvekst felles tilsvarende.

h.      Vann- og avløpsgebyr for 2017 reduseres til hhv. kr. 8,00 pr. m3 og kr. 14,92 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.

3.      Budsjettjusteringer investeringer vedtas i samsvar med rapportens pkt. 4.3. Levanger kommunes låneopptak for 2017 økes med 13.365.000,- kroner.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Randi Johanne Nessemo, AP:

Kommunestyret ber om å få utarbeidet en rapport som beskriver årsakene til det høye sykefraværet i enkelte enheter. Rapporten må også inneholde hvilke tiltak som gjennomføres/tenkes gjennomført for å redusere fraværet. Rapporten tas inn som en sak til kommunestyret i forbindelse med årsrapporten for 2017.

Forslag til tillegg (1) fra Jostein Trøite, SV:

Kommunestyret beklager at bevilgninger kr. 5.000.000 til ENØK – kommunale bygg ikke blir brukt i 2017 slik det ble vedtatt i september 2016, sak 47/16.

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en orientering til kommunestyret 27.09.17 om videre framdrift i denne saken.

Forslag til tillegg fra Jostein Trøite, SV: (TRUKKET)

Nytt pkt. 2H:

Vanngebyr for 2017 reduseres til kr. 8,- pr. m3. Evt. reduksjon av avløpsgebyr vurderes ved behandling av økonomirapportering 2. tertial 2017. Vurdering av oppgradering av renseanlegg ved Holsand legges fram ved samme saksbehandling.

Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppspart sjølkostfond.

Forslag til tillegg (2) fra Jostein Trøite, SV:

Nytt pkt. 4 Oppgradering av renseanlegg ved Holsand vurderes i forbindelse med budsjett/økonomiplan 2018-2021.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Nessemo enstemmig vedtatt.

Tillegg 1 fra Trøite avvist med 18 mot 16 stemmer

Tillegg 2 fra Trøite enstemmig vedtatt

VEDTAK:

1. Økonomirapport for 1. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Budsjettjusteringer drift vedtas slik:

a.      Avdragsutgifter økes med 2,7 millioner kroner og renteutgifter med 1,3 millioner kroner. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

b.      Rammen til Kommunalteknikk økes med 425.000 til dekning av allmennyttige tiltak på Skogn, Ekne og flytebrygge på Hammervatnet. Dekkes ved å øke eiendomsskatteanslaget med tilsvarende beløp.

c.      Rammen til Institusjonstjenester økes med kr. 350.000 pga. økte utgifter til legevakt. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

d.      Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.

e.      Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.

f.       For å samle alle utgifter vedrørende kontrollutvalg og revisjon overføres kr 1.365.000 fra gruppeansvar 130 Felleskostnader til gruppeansvar 100 Politikk.

g.      Barne- og familietjenesten styrkes med kr. 700.000,- til styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten. Dekkes ved å redusere rammen til Oppvekst felles tilsvarende.

h.      Vann- og avløpsgebyr for 2017 reduseres til hhv. kr. 8,00 pr. m3 og kr. 14,92 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.

3. Budsjettjusteringer investeringer vedtas i samsvar med rapportens pkt. 4.3. Levanger kommunes låneopptak for 2017 økes med 13.365.000,- kroner.

4. Oppgradering av renseanlegg ved Holsand vurderes i forbindelse med budsjett/økonomiplan 2018-2021.

Kommunestyret ber om å få utarbeidet en rapport som beskriver årsakene til det høye sykefraværet i enkelte enheter. Rapporten må også inneholde hvilke tiltak som gjennomføres/tenkes gjennomført for å redusere fraværet. Rapporten tas inn som en sak til kommunestyret i forbindelse med årsrapporten for 2017.
Til toppen av siden 

 

 

FO 16/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Lokal regulering av vannscooter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med henblikk på å samordne en ny, permanent forskrift.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 25 mot 7 stemmer

VEDTAK:

 1. Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med henblikk på å samordne en ny, permanent forskrift.
  Til toppen av siden 

 

FO 17/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Solceller på kommunale bygg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.
 2. Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet.


Avstemning:

Forslag fremmet i møtet, punktvis avstemning:

Pkt. 1 vedtatt med 30 mot 2 stemmer.

Pkt. 2 vedtatt med 22 mot 10 stemmer 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.
 2. Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet.
  Til toppen av siden 

 

 

FO 18/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Heliumballonger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:

Salg av heliumballonger forbys i Levanger kommune.

Olaug Julie Aasan (MDG) endret sitt forslag til vedtak:

Rådmannen bes starte arbeidet med å endre politivedtektene slik at salg av heliumballonger kan forbys i Levanger kommune.

Avstemning:

Endret forslag fremmet i møtet vedtatt med 28 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Rådmannen bes starte arbeidet med å endre politivedtektene slik at salg av heliumballonger kan forbys i Levanger kommune.
Til toppen av siden 

 

 

FO 19/17 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Miljøvennlig tiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Forslag i møte:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.

Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 20 mot 12 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.

Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.
Til toppen av siden 

 

 

FO 20/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Geoteknisk rapport

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende spørsmål:

Hvorfor kreves det geoteknisk rapport for hver byggesøknad på tomter som kommunen har solgt?

Er det ikke slik at det ble tatt en geoteknisk undersøkelse/vurdering av arealer/områder som omreguleres til boligtomter fra kommunen sin side?

Selger vi tomter som vi er usikker om det går an å bygge på? Eller er det ren byråkrati?

Ordføreren besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 21/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Grenser og kriterier ved vedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende spørsmål:

Hvor ligger grensen mellom de politiske- og de administrative beslutninger når de skal vedtas?

Hva er kriteriene for og når bør/skal rådmann og hans stab henvende seg til sine arbeidsgivere (kommunestyret/folkevalgte) i saker som er avgjørende for kommunen som tjenesteyter?

Rådmannen besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 22/17 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Dagsverket

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Ottar Bjerkeset (V) fremmet følgende spørsmål:

 1. Når skal Levanger Kommune ordne opp i dette og øke antall plasser ved DV, slik at rusavhengige som ønsker å prøve ut egen arbeidsevne kan få muligheten til det?
 2. Hvis ordfører ikke ønsker å bidra til en økning av kapasiteten - hva er de viktigste grunnene til det?


Ordføreren besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 23/17 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Mobbing i Levangerskolene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Hva blir gjort på skolene i Levanger for å forebygge, og reagere mot mobbing?

Nettmobbing er ett problem som kan være vanskelig å kontrollere. Har kommunen noen tiltak eller kontroll på denne aktiviteten?

Blir skoleledere/rektorer og lærere aktivt oppfordret til å melde mobbing og uønskede handlinger inn til kommunal ledelse, eller har dette en tendens til å bli «dysset» ned?

Ordføreren besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden 

 

 

FO 24/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Eiendomsskatt på næringsbygg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.06.2017 - video

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Vil ordfører/kommune gjøre noe for å redusere eiendomsskatten for Levangers næringsliv?

Ordføreren besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden 

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 28.07.2017 13:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051