Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 21.03 (etter dialogseminar)
Tid: kl. 17.00 - 18:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 14/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol utredning vedtak video
PS 15/18 Detaljregulering Stokkberget B9 utredning vedtak video
FO 7/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - kommunens helsetilbud tekst behandl. video
FO 8/18 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - bredbånd og mobildekning i Levanger tekst behandl. video
FO 9/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - brøyting av fortau i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 10/18 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - mobbing i arbeidslivet tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+ 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem - Forfall 
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall 
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - Forfall 
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall 
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth   ap vara  Knut Holmen 
Inger Lise Utler Hemb ap vara x Ingrid Olga Hallan
Laila Merethe Inderberg ap vara x Svein Erik Veie
Asgeir Persøy frp vara x Geir Tore Persøy
Ingen vara ap   - Kari Johanne Kjerkol
Ingen vara sp   - Eva Høyem Anderssen
Ingen vara h   - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-M. Keiserås formannskapssekretær  
Hilde M. Røstad posjektleder enhet Bygg- og eiendom  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

 
Nina Elisabeth Berget (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 14/18

        Til toppen av siden

 

 

PS 14/18 Barne- og avlastningsbolig - Frol

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Habilitet:

Representanten Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Nydal fratrådte møtet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Representanten Per Olav Gilstad (H) ba om vurdering av sin habilitet. Gilstad fratrådte møtet. Gilstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Vi ønsker en nærmere detaljbeskrivelse i når det gjelder kostnader.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak vedtatt med 19 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Vi ønsker en nærmere detaljbeskrivelse i når det gjelder kostnader.
        Til toppen av siden

 

 

PS 15/18 Detaljregulering Stokkberget B9

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Stokkberget B9 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

FO 7/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - kommunens helsetilbud

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Med henvisning til reportasje i Innherred den 16 november 2017, vil jeg gjerne stille ordfører noen spørsmål, men først fra reportasjen med kritiske meninger og tanker fra Gunn bjørn Bremset om Levanger kommunes grunnleggende rettigheter for innbyggerne flest, og svake personer spesielt.

I reportasjen blir det hevdet fra Gunnbjørn Bremset at en ung mann ble plassert mot sin vilje på en institusjon for gamle, syke og døende personer i perioden mars 2016 - juli 2017, samt at på grunn av manglende tannpuss og munnstell over en periode, oppsto det kariesangrep og betennelse som medførte at brukeren måtte trekke to tenner.

Til tros for at Levanger kommune flere ganger ble gjort oppmerksomme på alvorlig, livstruende epilepsisykdom unnlot kommunen å ha kontinuerlig tilsyn med brukeren i en lang periode. I de 16 månedene brukeren bodde i Levanger, fikk han ikke en eneste gang tilbud om å være med på aktiviteter eller andre velferdstilbud.

Flere ganger ble den multihandikappede brukeren uten språk og formidlingsevne sendt til sykehus uten assistanse av pleiere eller informasjon om årsak til innleggelsen. Kommunen har unnlatt å samarbeide med verge, har ikke besvart skriftlige henvendelser og ikke respondert på møte med verge.

Levanger kommune unnlot å behandle klage på institusjonsopphold i 15 måneder, og oversendte klagen til overordnet myndighet først to måneder etter at bruker var død. Til tross for mangelen på adekvate tjenesteytelser, har Levanger kommune sendt betydelige økonomiske krav, også for tjenester som har vært uønsket og som har vært påklaget uten realitetsbehandling.

 • Mener ordføreren at helsetilbudet til innbyggerne skal være av en slik praksis som er beskrevet ovenfor?
 • Hva vil ordføreren gjøre for å bøte på de feil som er begått i denne saken overfor de pårørende?
 • Hvilke tiltak vil ordføreren igangsette for å endre en slik rystende praksis som er skissert ovenfor?
 • Vil ordfører gi en kort redegjørelse for hvilke oppgaver en verge har?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 8/18 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - Bredbånd og mobildekning i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål:

Å ha tilgang på mobildekning og høyhastighets bredbånd er i våre dager en nødvendighet for ikke bare bedrifter, men også for privatpersoner. Det anses som et grunnleggende behov på linje med vei, vann og kloakk når en skal bosette seg i et område. Mobildekning er viktig i forhold til trygghet, beredskap og sosial kontakt.

Internett med god kapasitet er nødvendig for alt fra betaling av regninger, til skolearbeid og det å kunne ha et hjemmekontor.

I Levanger har vi flere befolkede områder helt uten mobildekning og/eller tilgang til bredbånd. Dette går naturligvis utover bolysten. Ingen vil bosette seg på et sted hvor nødvendig infrastruktur ikke er på plass.

 • Har kommunen oversikt over hvor det mangler mobildekning og internett med god kapasitet? 
 • Det har fra og med i år blitt endringer i hvordan fordelingen av de statlige midlene til utbygging av bredbånd skal organiseres. Følger kommunen opp de aktuelle søknadsprosessene?
 • I hvilken grad kan Levanger kommune være pådriver opp mot eksterne aktører i mobil- og bredbåndsutbygging?
 • Kan kommunen om nødvendig være med på et spleiselag for å få realisert utbygging i de områdene som gjenstår?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 9/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Brøyting av fortau i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Levanger FrP har fått henvendelser fra flere personer rundt omkring i Levanger, som reagerer på at fortauene er dårlig brøytet. Dette er henvendelser fra både eldre mennesker og folk som går med barnevogn, som er nødt til å gå i veibanen for å få skikkelig fotfeste. Gater som Jamtvegen, Sørvegen, Vestgårdsvegen og Alosavegen har blitt nevnt.

Når det brøytes i vegbanen, brøytes snøen/ isen inn på fortauet og blir liggende der. Slik har det stort sett vært gjennom hele denne vinteren, og til tross for at vi har prøvd å ta to telefoner til servicekontoret med ansvar for brøyting, har ikke noe skjedd. 

Levanger FrP mener det er dumt at dårlig brøyting av fortau medfører at trafikksikkerheten til fotgjengerne som benytter disse fortauene blir dårligere.

Spørsmål til ordfører: 

 • Hva mener ordføreren om denne dårlige brøytingen? 
 • Skal det være slik at folk må gå ut i vegbanen og utsette seg selv for ulykker på grunn av dårlig brøyting av fortau? 
 • Hvilke strakstiltak vil ordføreren sette i verk? 
 • Hvilke tiltak vil ordføreren etablere slik at vi unngår denne problemstillinger i senere år?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 10/18 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Mobbing i arbeidslivet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.03.2018 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende spørsmål:

Til enhver tid er det rundt fem prosent av norske arbeidstakere som opplever seg mobbet på jobben. I tillegg er det nærmere 14 prosent av arbeidstakere som er utsatt for gjentatte krenkende og trakassering handlinger i jobbsammenheng uten at de nødvendigvis setter merkelappen «mobbing» på opplevelsene. Mobbing på arbeidsplassen utgjør et alvorlig problem for de som rammes.

Tidligere studier viser at psykiske plager som angst og depresjon i tillegg til fysiske muskel- og skjelettplager, er vanlige konsekvenser av mobbing. Alle reagerer på mobbing, uavhengig av hvordan de er skrudd sammen. Mange som er utsatt for mobbing har tanker om å ta sitt eget liv, og vi vet at mobbing gir økt risiko for både sykefravær og uførhet.

Også i Levanger kommune fins det eksempler på ansatte som har opplevd mobbing på jobb og har store belastinger med dette. Dette må kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter være oppmerksom på. 

Spørsmål

 1. Hvordan oppleves arbeidsmiljøet ved arbeidsplassene til Levanger kommune?
 2. Hva gjøres for å gi ledere nødvendig kompetanse til å håndtere konflikter og markere grenser ved uakseptabel oppførsel?
 3. Hvordan fungerer prosesser for varsling om mobbing eller trakassering ved våre kommunale arbeidsplasser? 

--------------------------------------------

Ordføreren besvarte spørsmålet slik:

--------------------------------------------

Til enhver tid er det rundt fem prosent av norske arbeidstakere som opplever seg mobbet på jobben. I tillegg er det nærmere 14 prosent av arbeidstakere som er utsatt for gjentatte krenkende og trakassering handlinger i jobbsammenheng uten at de nødvendigvis setter merkelappen «mobbing» på opplevelsene. Mobbing på arbeidsplassen utgjør et alvorlig problem for de som rammes.

Tidligere studier viser at psykiske plager som angst og depresjon i tillegg til fysiske muskel- og skjelettplager, er vanlige konsekvenser av mobbing. Alle reagerer på mobbing, uavhengig av hvordan de er skrudd sammen. Mange som er utsatt for mobbing har tanker om å ta sitt eget liv, og vi vet at mobbing gir økt risiko for både sykefravær og uførhet.

Også i Levanger kommune fins det eksempler på ansatte som har opplevd mobbing på jobb og har store belastinger med dette. Dette må kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter være oppmerksom på. 

Spørsmål

1.      Hvordan oppleves arbeidsmiljøet ved arbeidsplassene til Levanger kommune?

 • Det arbeides med arbeidsmiljøet ute på enhetene og dette dokumenteres i HMS/IA planene.
 • I vernerundeskjema med risikovurdering som gjennomføres årlig, så foretar alle enhetene en overordnet kartlegging av det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet.

Utfordringer risikovurderes og følges opp gjennom handlingsplan.

 • Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenteret følger opp enheter som trenger bistand til å gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
 • Bedriftshelsetjenesten gjennomfører arbeidsmiljøkartlegging på enheter som har utfordringer i fht arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten registrerer færre arbeidsmiljøsaker i 2017, sammenlignet med forutgående år.
 • Det er ikke gjennomført en overordnet arbeidsmiljøkartlegging siden 2015. Dette vil bli gjennomført i hele kommunen i 2018/2019


2.      Hva gjøres for å gi ledere nødvendig kompetanse til å håndtere konflikter og markere grenser ved uakseptabel oppførsel?

 • Konflikthåndtering og psykososialt arbeidsmiljø er et fast tema på 40 timers HMS kurs for ledere og verneombud. Dette kurset gjennomføres årlig.
 • Bedriftshelsetjenesten bistår i konflikthåndtering og foreleser om dette tema ute på enhetene.
 • Rådgivere på personal bistår ledere i møter og gir råd i håndtering av konflikter. 


3.      Hvordan fungerer prosesser for varsling om mobbing eller trakassering ved våre kommunale arbeidsplasser? 

 • I kommunens kvalitetssystem Compilo, kan ansatte og ledere rapportere avvik ved uønskede hendelser.
 • Når det gjelder varsling av uetiske forhold som f.eks trakassering, mobbing så er det laget egne prosedyrer for melding og oppfølging av varslingssaker i kvalitetssystemet. Det finnes et eget skjema for varsling, hvor det er mulig å varsle anonymt.
 • Bedriftshelsetjenesten tar opp tema varsling på enhver seanse når de er ute på enhetene og snakker om psykososialt arbeidsmiljø. Det informeres også om hvor viktig at varsling følger tjenesteveg og at kommunenes prosedyrer følges ved varsling.
 • Levanger kommune har egne retningslinjer for konflikthåndtering.

Det er nedsatt en gruppe i Levanger kommune som jobber med ny etisk plattform , hvor tema varsling og uetiske forhold blir en del av dokumentet. Denne etiske plattformen skal være ferdig i løpet av mai 2018.
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 21.03.2018 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051