Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 20.06.18
Tid: kl. 17.00 - 19.55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 41/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune - endring av statutter utredning vedtak video
PS 42/18 Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad utredning vedtak video
PS 43/18 Detaljregulering Stokkberget B2 utredning vedtak video
PS 44/18 Detaljregulering Rognhaug utredning vedtak video
PS 45/18 Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 utredning vedtak video
PS 46/18 Spillemidler til kulturbygg - prioritering av søknader 2018 utredning vedtak video
PS 47/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune utredning vedtak video
FO 24/18 Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset tekst behandl. video
FO 25/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Kommunale helsetjenester tekst behandl. video
FO 26/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Hvordan holde budsjettet? tekst behandl. trukket
FO 27/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Ansiktstildekking tekst behandl. video
FO 28/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger tekst behandl. video

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem - Forfall 
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap vara x Møter for: Ingrid Olga Hallan
Inger Lise Utler Hemb ap  vara  x Møter for: Ingebjørg Roel Bye 
Edvard Øfsti ap vara x Møter for: Linn Beate Tromsdal
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Møter for: Olav Strid
Silje Augdal Friberg sp vara x Møter for: Eva Høyem Anderssen
Atle Busch v vara x Møter for: Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Anne Grete Wold utviklingsleder  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

 
Asbjørn Brustad (SP) og Kari Johanne Kjerkol (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.45, etter behandling av sak FO 27/18.

Til toppen av siden

 

 

PS 41/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune - endring av statutter

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Reviderte statutter for Byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.  
Til toppen av siden

 

 

PS 42/18 Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune beklager ovenfor Torbjørn Skårstad den urett han ble utsatt for da han som barn ble plassert på Røstad offentlige skole og Ekne offentlige skole.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Krav om oppreisning pålydende kr 250 000,- fra Torbjørn Skårstads støttegruppe innvilges.

Avstemning:

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

Sands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Krav om oppreisning/erstatning pålydende kr 250 000,- fra Torbjørn Skårstads støttegruppe avvises.

Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for.

Levanger kommune beklager ovenfor Torbjørn Skårstad den urett han ble utsatt for da han som barn ble plassert på Røstad offentlige skole og Ekne offentlige skole.
Til toppen av siden

 

 

PS 43/18 Detaljregulering Stokkberget B2

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for Stokkberget B2 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 44/18 Detaljregulering Rognhaug

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen. Befaring foretas før behandling.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget avvist med 26 mot 9 stemmer.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Detaljregulering for Rognhaug vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 45/18 Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 46/18 Spillemidler til kulturbygg - prioritering av søknader 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)     Bjørkheim grendehus

2)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

3)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole
Til toppen av siden

 

 

PS 47/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 vedtas og erstatter etiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.08.
Til toppen av siden

 

 

FO 24/18 Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Habilitet:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Pedersen ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Behandling:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende interpellasjon:

I formannskapet 28.06.17 orienterte representanter fra Sportsklubben Nessegutten om sine planer for en flerbrukshall på Nesset. Disse planene er under utvikling, og klubben inviterer Levanger kommune med til dialog og bistand til planlegging og prosjektering .

Bakgrunn

Sportsklubben Nessegutten er en klubb i vekst og har i dag ca. 1600 medlemmer. Alle særidrettene i Nessegutten mangler treningsfasiliteter innendørs. Idrettskolen, som skal gi et tilbyd til de yngste barna, er særlig utfordret. I dag benyttes hallflater rundt omkring i kommunen, i tillegg til noe aktivitet i gymsalen på Nesheim skole.

Skognhallen, Trønderhallen og Levangerhallen dekker ikke dagens behov. Alle disse rapporterer om etterspørsel som er vesentlig høyere enn hva de kan tilby.

En flerbrukshall på Nesset vil styrke aktivitetstilbudet og det sosiale tilbudet til barn, ungdom og voksne/eldre på Nesset og omegn. For skolen og SFO vil en hall gi bedre fasiliteter og muligheter for fysisk aktivitet. For voksne/eldre vil et nærmiljøanlegg med tilrettelagt areal for styrke og bevegelighet være viktig for en god og frisk alderdom i tråd med nasjonale og internasjonale satsningsområder.

En hall på Nesset vil frigjøre kapasitet i andre haller i kommunen som vil komme hele kommunens innbyggere til gode.

Samsvar med kommunalt planverk

Sportsklubben Nessegutten og Levanger kommune har sammenfallende verdier og overordnede mål. I kommuneplanens samfunnsdel understrekes det at befolkningens helse og livskvalitet utvikles i lokalsamfunnene der folk leker, lærer, arbeider, pleier fritid og bor gjennom hele livet. En flerbrukshall på Nesset kan forsvares ut fra mål og tiltak i mange kommunale planer, bl.a. kommunedelplan for oppvekst, kommunedelplan helse og omsorg, og temaplan for anlegg.

Samarbeid mellom Sp.kl Nessegutten og Levanger kommune

Nessegutten vil stå som utbygger. Det er imidlertid nødvendig for realisering at det er et forutsigbart inntektsgrunnlag også på dagtid. Nesheim skole har en eldre gymsal som i dag ikke dekker skolens behov, og prognosene for skolen er at elevtallet vil øke jevnt i årene som kommer. SFO og andre kommunale aktører kan også være aktuelle leietakere på dagtid.

Nessegutten ønsker dialog med Levanger kommune i en forprosjekteringsfase der man vurderer langsiktige behov hos begge parter, potensielle leieavtaler, lånegarantier og kostnader. Et slikt samarbeid fordrer en åpen prosess der kommunen har full innsikt i Nesseguttens planer, og der et eventuelt hallprosjekt tar inn behov for både klubben og kommunen.

Nessegutten har satt av midler til en forprosjekteringsfase. Dette skal primært brukes til å trekke inn relevant kompetanse i prosessen. Levanger kommune har tilsvarende god kompetanse til å bistå klubben i denne fasen, og det er derfor viktig med politisk vilje til å støtte dette prosjektet.

Forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til initiativet fra Nessegutten og vil bistå klubben i planlegging og forprosjektering.
 2. Levanger kommune går i dialog med Nessegutten om muligheten for langsiktige leieavtaler.
 3. Hall på Nesset i Nesseguttens regi tas inn i handlingsprogram anlegg ved revidering.

 


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg synes det er positivt at Nessegutten har planer om en hall på Nesset som er et vekstområde i Levanger. Jeg vil derfor anbefale at kommunestyret støtter forslaget til vedtak, selvfølgelig uten å på forhånd garantere for verken omfang eller størrelse på en eventuell leieavtale med Levanger kommune. 

Pedersen trakk pkt. 3 i sitt forslag.

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:

Interpellasjonen avvises. Helhetlig plan for hallbehov i kommunen utredes.

Avstemning:

Hjelmstads forslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Pedersens forslag til vedtak, pkt. 1, vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

Pedersens forslag til vedtak, pkt. 2, vedtatt med 25 mot 10 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til initiativet fra Nessegutten og vil bistå klubben i planlegging og forprosjektering.
 2. Levanger kommune går i dialog med Nessegutten om muligheten for langsiktige leieavtaler.
  Til toppen av siden

 

 

FO 25/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Kommunale helsetjenester

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende interpellasjon:

I lys av denne økonomiske situasjonen som kommunen står ovenfor og de mange arbeidstakere i kommunen som står i fare for å miste jobben sin, ber kommunestyret rådmann om å avslutte alle avtaler som handler om å kjøpe helsetjenester fra de private aktørene snarest.

Rådmann bes om å legge frem en plan med frister til neste kommunestyremøte i september for å ta tilbake alle tjenester inn i kommunen på nytt. Det er meget viktig å sikre at brukere skal ha like gode tjenester som de har krav på.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Jeg er enig i interpellanten i at det er viktig å se på hvilke tjenester kommunen selv bør utføre, likevel er det et stort felt som inneholder mange ulike avtaler og tjenester. For å sikre en forsvarlig saksbehandling for både administrasjon, politikere og ikke minst innbyggere vil det etter min mening være mer fornuftig at Rådmannen til neste kommunestyremøte legger fram en fullstendig oversikt over hvilke private tjenester kommunen kjøper, varighet av avtaler og en tilråding om hvordan disse kan overtas av kommunen alene, eller sammen med øvrige kommuner som har tilsvarende utfordringer. 

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende forslag:

Interpellasjonen avvises.

Ved avstemning fikk Bonengs forslag 13 stemmer og interpellasjonen ble dermed avvist.
Til toppen av siden

 

 

FO 26/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Hvordan holde budsjettet?

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018

Interpellasjonen trukket i møtet.
Til toppen av siden

 

 

FO 27/18 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Ansiktstildekking

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Fremskrittspartiet vil ha et totalforbud mot niqab og burka i det norske samfunnet. Burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg som hindrer kvinner i å delta aktivt i samfunnet og som hindrer integrering. I et åpent demokrati skal man kunne identifisere hverandre og se hverandres ansikter. Vi er glade for Stortinget nå har vedtatt et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner.

Det nasjonale forbudet mot burka og niqab i undervisningssituasjoner er et nasjonalt grunnprinsipp, men åpner for at man lokalt kan vedta et forbud med videre virkeområder.

Fremskrittspartiet i Levanger kommune er enige i at ansiktsdekkende plagg hindrer god kommunikasjon og svekker utbytte av opplæringen og samspillet mellom elever og lærere i grunnskolen. Derfor mener vi at forbudet også skal gjelde i hele skoletiden for hele skoleområdet og skoleveien til grunnskolen i kommunen.

Vil ordføreren sikre at det innføres forbud mot niqab og burka på skolens område og langs skoleveier i vår kommune?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

Takker for spørsmålet og vil innledningsvis si at jeg er helt enig med spørsmålsstilleren i at Burka og Niqab ikke hører hjemme verken i undervisningssituasjoner eller i skolegården. Jeg har diskutert problemstillingen med kommunalsjef oppvekst og får opplyst at dette pr. i dag ikke er noe problem i grunnskolen i Levanger. Den nye loven som stortinget vedtok i Mai i år vil bli lagt inn i ordensreglementet for skolen så snart lovteksten kommer i løpet av høsten. Når det gjelder ansiktsdekkende plagg langs skolevegen opplever jeg ikke at dette er noe problem i dag og det kan fremstå litt utfordrende knyttet til egen erfaring siden jeg har syklet på jobb i hele vinter og må nok innrømme at jeg pga kulden har vært relativt tildekt med buff og skjerf. Men uansett hvis loven i dag ikke vil oppleves tilstrekkelig kan kommunen innarbeide dette i politivedtektene.
Til toppen av siden

 

 

FO 28/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.06.2018 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende interpellasjon:

Levanger er ein av dei største landbrukskommunane i Norge, og har noko av den beste matjorda i landet som er godt eigna for produksjon av  korn, potet, frukt, bær og grønsaker. I samband med utbygging av boligfelt, næringsareal og infrastruktur er det eit press for å bygga ned matjord.

Stortinget vedtok einstemmig ein jordvernstrategi i 2015.

"STORTINGET FASTSETTER DET ÅRLIGE MÅLET FOR OMSDIPONERING AV DYRKA MARK TIL 4000 DA".

Stortinget ba dessuten regjeringa om å

"ETABLERE I LØPET AV 2016 ET SKOLERING- OG TILTAKSPROGRAM FOR LOKALPOLITIKERE I NORSKE KOMMUNER KNYTTET TIL IVARETAKELSE AV DYRKET OG DYRKBAR MARK"


Spørsmålet til ordføraren blir da:

 1. Kor mange dekar av dyrkamark kan omdisponerast årleg i Levanger dersom kommunen prosentvis skal følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien ?
 2. Vil ordføraren setta i gang eit skolering- og tiltaksprogram for lokalpolitikarane knytta til vern av dyrka  og dyrkbar mark ?


Forslag til vedtak :

Levanger kommune vil i sitt arbeid med ulike planar følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien.


Ordføreren besvarte interpellasjonen.

 1. Stortinget har vedtatt et mål om å omdisponere max 4000 da dyrka mark årlig. Det blir tallmagi å beregne hvor mye av dette som er «Levanger kommune sin andel». Det er ikke rett å regne prosent av dyrkamarka i landet eller prosent av folketallet. Det er Jordlova og Plan og bygningslova som fatter vedtaka og da skal en se på om samfunnsinteressene er større enn jordverninteressene. Forhold som begrunner slike vedtak opptrer ikke prosentvis i kommuner i landet, verken etter areal eller folketall. For Levanger blir det lett å se når vi har i lengre tid omdisponert lite areal, og så får en riksveg som uansett vil føre til større areal omdisponert. Hovedsvaret vårt er å omdisponere bare det vi trenger og gjøre gode faglige vurderinger sammen med sektormyndighetene før omdisponering skjer.
  I tillegg har det vært relativt stor aktivitet med nydyrking av areal og selv om det vil ta tid å få dette arealet høyproduktivt må dette også være med i vurderingen.
 2. Levanger kommune er av de største landbrukskommunene og den kommunen med størst verdiskaping i jordbruket etter TFoU si vurdering 2017. Det er vi stolte av og bruker det i andre sammenhenger, for eksempel da vi var vertskap for Byer i Midt-Norge. Samtidig har vi tatt tilbake landbruksforvaltninga i 2018, og har et moment for å skape politisk forankring som er annerledes enn før. Siden jeg ikke har registrert at regjeringen sålangt har etablert et «skolerings og tiltaksprogram» for jordvern bør dette kjøres av fylkesmannen/fylkeskommunen for alle kommunene i Trøndelag og hvis så skjer er det naturlig at Levanger kommune deltar. For øvrig vil det også være naturlig å vurdere om temamøter i kommunestyret med fagfolk og diskusjoner med lokale tema vil være en mer praktisk tilnærming på kort sikt. Ferdigbehandling av E-6 gjennom kommunen kan være et moment for å ha et slikt møte.


Forslaget til vedtak om at Levanger i sitt arbeid med ulike planer vil følge opp den vedtatte jordvernstrategien er jeg helt enig i, det er slik det arbeides i dag og det er derfor vi alltid veier øvrige samfunnsinteresser opp mot jordvern.

På bakgrunn av dette vil jeg oppfordre kommunestyret til å stemme for forslaget til vedtak 

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune vil i sitt arbeid med ulike planar følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien.

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 12.12.2019 13:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051