Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 20.05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 10/19 Detaljregulering Svartvika hyttefelt utredning vedtak video
video etter
gruppemøte
PS 11/19 Detaljreguleringsplan boligområdet Bjørnang II - 5037/47/2 utredning vedtak video
PS 12/19 Fritidserklæringen utredning vedtak video
PS 13/19 Indre Fosen - Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS utredning vedtak video
PS 14/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 utredning vedtak video
PS 15/19 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS utredning vedtak video
PS 16/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 utredning vedtak video
FO 10/19 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - innsamling av landbruksplast tekst behandl. video
FO 11/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - den totale barnehagedekningen i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 13/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - kniver på ungdomsskolen tekst behandl. video
FO 14/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - kapasitetsplanlegging for utskrivningsklare pasienter tekst behandl. video
FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen tekst behandl. video
FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - blålysbygg på Mule tekst behandl. video
video etter
gruppemøte

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem - Forfall 
Tove Irene Løvås ap medlem - Forfall 
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - Forfall
Lars Petter Holan ap medlem - Forfall 
Nina Elisabeth Berget ap medlem - Forfall 
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb  ap varamedlem x Knut Holmen 
Edvard Øfsti ap  varamedlem x Kari Johanne Kjerkol
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem  x Lars Petter Holan
Hallvard Svendgård ap varamedlem x Nina Elisabeth Berget
Ann-Mari Hellan Børseth ap varamedlem x Tove Irene Løvås
Line T. Bratli sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
Atle Busch v varamedlem  x Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Ingvild Rønning Radwan frivilligkoordinator  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Før møtet ble satt: Kulturelt innslag v/kulturskolen - fiolinjentene Inga Marie og Maria Ela - video

Permisjoner:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.20, etter behandling av sak PS 15/19.

Olav Strid (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.20, etter behandling av sak FO 14/19.

Asbjørn Brustad (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50, etter behandling av sak FO 15/19.


Orienteringer:

        Til toppen av siden

  

  

 

PS 10/19 Detaljregulering Svartvika hyttefelt

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video - video etter gruppemøte

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Planen sendes tilbake, og det innarbeides at det skal være solcellepanel på taket på nye hytter.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

Detaljregulering for Svartvika vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med de endringer og tillegg som fremgår av saksfremlegget.
  Til toppen av siden

 

 

PS 11/19 Detaljreguleringsplan boligområdet Bjørnang II - 5037/47/2

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Habilitet:

Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Han fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering Bjørnang II, sist rev. 28.01.19, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12.
  Til toppen av siden

 

 

PS 12/19 Fritidserklæringen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til Fritidserklæringen og forplikter seg med dette til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Levanger får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.
  Til toppen av siden

 

 

PS 13/19 Indre Fosen - Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
    Til toppen av siden 

PS 14/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 3. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
    Til toppen av siden

 

 

PS 15/19 Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding i tråd med KS sine anbefalinger fra og med 2020, og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen rulleres helst hvert år - men minimum annet hvert år.
 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon IKS.
 3. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
 4. Kommunestyret forventer  at Innherred Renovasjon IKS utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
 5. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 6. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges og hvorfor.
 7. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS utarbeide separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
 8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte fremtidig krav og utfordringer.
 9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
 10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 16/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2018” til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

FO 10/19 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - innsamling av landbruksplast

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål:

Retura IR har drevet med innsamling/henting av landbruksplast vederlagsfritt gjennom flere år. Av kostnadsmessige grunner ble dette tilbudet avsluttet fra januar 2019.

Senterpartiet er kjent med at Retura IR i et brev medio februar ytret ønske om et videre samarbeid med gårdbrukerne i kommunen om innsamling, men da på andre forutsetninger enn tidligere. Kommunen er bedt om å sende ut informasjon om dette til de som har vært brukere av tilbudet.

Hvis tilbudet om innsamling av landbruksplast bortfaller eller blir vesentlig dårligere for gårdbrukerne, kan det medføre at større mengder avfall enn tidligere blir liggende igjen utendørs rundt i kommunen. Dette vil igjen øke faren for spredning av plast i naturen, hvilket det er viktig å forebygge i størst mulig grad.


På bakgrunn av ovennevnte bes om svar på følgende spørsmål:

Har kommunen gjort egne tiltak for å bidra til at en avtale om innsamling av landbruksplast videreføres?

Hvis ja – hva er gjort i den forbindelse?

Hvis nei – vil kommunen ta tak i problemstillingen slik at spredning av landbruksplast forebygges?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

Innsamling av landbruksplast er organisert av bønder lokalt i samarbeid med lokale innsamlere, hos oss Retura.

De økonomiske forholda rundt levering av plast er endra og det har skapt forviklinger.

Landbruk, Levanger kommune hadde 7/3 2019 et av deres regelmessige møter med jordbruksorganisasjonene i Levanger. Der kom spørsmålet opp. Organisasjonene hadde sjøl ulike forslag til tilpasninger, og vil iverksette disse.

Levanger kommune vil følge utviklingen, og sette i gang tiltak om det blir nødvendig. Så langt ser det ut til at det ikke er nødvendig.
  Til toppen av siden

 

 

FO 11/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - den totale barnehagedekningen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Barnehager i Levanger kommune. Levanger kommune har ett vedtak om at kommunale barnehager skal komme opp på 40% av den totale barnehagedekningen. Dette medfører usikkerhet og begrensninger på allerede eksisterende private barnehager som f eks ønsker å utvide . Det setter også ett press på Levanger kommune økonomisk for å enten kjøpe opp eksisterende barnehager eller bygge nye. Ett slikvedtak vil gjøre at de kommunale barnehagene som vi ønsker å pusse opp ikke må «sloss» for penger mot nye oppkjøp/nybygg i kommunal regi Levanger FrP mener balansen allerede er god og ønsker å fjerne vedtaket om 40% kommunal dekning.


Persøy fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ønsker ikke å sette prosentfordeling på offentlige og private barnehager.

Vedtak om 40% kommunal dekning nullstilles.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Barnehagedekning:

Pr. dag har vi full barnehagedekning. Vi er ikke ferdig med årets opptak, men så langt ser det ut til at alle som har rett på plass vil få et tilbud.

Full barnehagedekning innebærer at alle som har søkt innen fristen 1.mars 2019 og har fylt ett år innen utgangen av november 2019 har rett til plass. I tillegg har noen barnehager vedtatt søskenprioritet utover bestemmelsen. Retten gjelder ikke en bestemt barnehage.

Levanger er en vekstkommune De som flytter hit søker ofte etter fristen for hovedopptak. Vi bestreber oss på også å få gitt disse tilbud.

K-styrevedtak av 12.12.2012 lyder som følge:» Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år.-«

Finansierte plasser: Alle private barnehager har rett på det antall tilskudds plasser de hadde før sektoren ble rammefinansiert 2011. Det er K-styret som avgjør om private barnehager kan få flere tilskudds plasser.

Vedtaket fra 2012 innebærer at dersom en åpnet for at eksisterende private barnehager som hadde tilstrekkelig leke- og oppholdsareal skulle få flere tilskudds plasser ville det bli vanskelig å oppfylle kommunestyrets vedtak. Alle ville nok ikke søke, men det er flere som har signalisert at de kunne ønsket flere tilskudds plasser.

Det kan være vanskelig å si nei til søsken, men dette er også noe kommunale barnehager har opplevd. Vi ser at noen private barnehager har valgt å ta inn søsken når de har bemanning og godkjent areal i orden, selv om de ikke får tilskudd utover oppholdsbetaling for disse.

K-styrevedtaket er godt kjent blant de private barnehagene, og de har forholdt seg til dette. Det er ellers orientert på felles styrermøte om planer etc. i kommunal regi framover.

Pr. i dag går 30,3% av barna i kommunale barnehager.

Oppkjøp i kommunal regi:

Så langt har kommunen overtatt to private barnehager, Høgberget som i dag er innlemmet i Momarka barnehage og Kosekroken, i dag Bjørnang barnehage.

Det må understrekes at det er de private barnehagene som først har henvendt seg til kommunen og ønsket en kommunal overtakelse av drifta.

I tillegg skyldes økning i kommunale plasser Leirabekken, avdeling under Frol. Dette har sammenheng med at innvandrertjenesten hadde behov for mange plasser på kort sikt.

Lenger tilbake i tid overtok kommunen blant annet Ekne, Okkenhaug og Ytterøy.

Det er andre viktige årsaker til at drifta til private barnehager har blitt mere uforutsigbar enn kommunal overtakelse av private barnehager.

Nylig vedtatte statlige reformer/føringer:

Innføring av pedagognorm, innføring av bemanningsnorm samt at dagens regjering har innført en mer rigid beregning av tilskudd for 3 åringer. Det kan også nevnes at fylkesmannens tydelige signal om at kommunens tidligere praksis for å kunne opprette midlertidige plasser ble opphevet noe som også gir et mindre fleksibelt handlingsrom for å avhjelpe situasjoner som oppstår eksempelvis som den nye tellemåten for 3.åringer.

Det har også vært flere endringer i privat eierskap de siste åra, dette har delvis ført til større enheter og ønske om en mere rasjonell drift.

Kommunen som faktisk er ansvarlig for at det til enhver tid er full barnehagedekning har også behov for å kunne ta svingninger i barnetall og med en kommunal del av barnehageplassene på 30,3 % er dette ikke tilstrekkelig for å ha den forutsigbarheten kommunen etter mitt syn bør ha. I tillegg er det viktig for kommunens økonomi at vi også driver effektivt i forhold til dette området siden et mer/mindre forbruk i de kommunale barnehagene får direkte innflytelse på kommunens øvrige ansvarsområder som skole og helse.

Et viktig moment i så måte er at det som følge av likebehandlingsprinsippet er kommunens drift av egne barnehager som bestemmer hvor mye tilskudd som betales til de private barnehagene, dette gjør det ekstra viktig med god økonomistyring siden forholdet er knapt en til 3. Eksempelvis vil 1 million i overforbruk i de kommunale barnehagene gi ytterligere 3 millioner ekstra til de private barnehagene.

På bakgrunn av dette vil jeg stemme nei til forslaget til vedtak.

Avstemning:

Persøy sitt forslag til vedtak avvist med 25 mot 9 stemmer.
  Til toppen av siden

 

 

FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende interpellasjon:

Levanger er en av landets største landbrukskommuner samtidig som det er flere store befolkningssentra i kommunen. Dette gjør at kommunen kan og bør være en aktør i kampen for å stoppe den svært alvorlige utviklingen med omfattende insektdød. Insektene er en sentral del av økosystemet, og derfor viktig for biologisk mangfold og matproduksjon.

Kommunestyret vil på denne bakgrunn be om at det legges fram en aktivitetsplan for å styrke levekår for insekt i kommunen.

Aktuelle tiltak:

 • Redusert bruk av sprøytemidler mot insekt i landbruk, parker og hager
 • Varierte driftsformer som tar vare på biologisk mangfold 
 • Tilplanting/bevaring av blomster, planter og trær i boligfelt og ved offentlige anlegg, bygg og veier 
 • En innkjøpspolitikk med vekt på miljø og økologisk produserte varer 
 • Stimulere grunnskoler og barnehager til i større grad å bruke nærområdet og lokalmiljøet til å styrke kunnskap og bevissthet om sammenhengen mellom naturmangfold, insektdød og matproduksjonen
   

Spørsmålet til ordføreren blir: 

Støtter ordføreren at det utarbeides en plan for å styrke insektenes levevilkår i vår kommune?

Trøite fremmet følgende forslag til oversendelse:

Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen.

Planen legges fram for kommunestyret 1.halvår 2019. 


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for interpellasjonen

Selv om noen harselerer over temaet er pollinerende insekter en viktig faktor for landbruksproduksjonen og menneskets plass på jorda. Mangfoldet i arter av pollinerende insekter er trua av de store endringene i vår bruk av naturen og kulturlandskapet, som igjen er knytta til økt velferd og ønske om billig mat. I så måte kan det nevnes at eksempelvis ei honningbie kan samle og holde på opptil 15000 pollenkorn.

Staten og landbruksforhandlingene har ulike tiltak knytta til dette. Generelle tiltak er tilskudd knytta til verdifulle kulturlandskap der det ikke kan nyttes gjødsel eller plantevernmidler, slike tilskudd går gjennom Regional Miljøplan, såkalte RMP midler.

I tillegg er det spesielle tilskudd til spesielle tiltak. Disse forvaltes av fylkesmannen, og det er i 2018 innvilga et tilskudd i Levanger på 200 000 kr.

I det kommersielle landbruket er det viktig å både finne de personene som har spesiell interesse av slike tiltak og stimulere dem, og finne de områdene der det kommersielle landbruket best kan vike for et annet landbruk, der insekter og mangfold får prioritet. Slike områder kan finnes på alle bruk.

Hvorvidt dette løses best i en egen plan eller ikke, er et anna spørsmål.  Etter å ha summet meg litt vil jeg anbefale at forslagsstilleren endrer forslaget slik at dette temaet blir en del av Klima og Miljøplanen som kommunestyret bestilte i forrige møte. 


Trøite endret sitt forslag – forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.
  Til toppen av siden

 

 

FO 13/19 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - kniver på ungdomsskolen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

I Innherred 12.03 kunne man lese om at det er en knivproblematikk på Levanger ungdomsskole. Ansatte på skolen har beslaglagt kniver fra elever, og det virker som det blir mer og mer vanlig at elever har med kniver på skolen. Dette er en farlig utvikling, og man bør ha nulltoleranse mot slikt.

Når elever får beslaglagt mobilen sin av lærere i skoletiden, får de tilbake mobilen etter skoledagens slutt. Det får oss til å lure på om praksisen er det samme når det gjelder beslag av kniv.


Hvilket arbeid gjøres for å avdekke våpen og narkotika på Levanger-skolene?

Hva skjer med elever som blir tatt med kniv på seg?

Hva skjer med beslaglagte kniver?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Hvilket arbeid gjøres for å avdekke våpen og narkotika på Levanger-skolene?

Først vil jeg si at det er ikke vanlig at det avdekkes verken kniver eller narkotika på skolene, men det har vært noen episoder på Levanger ungdomsskole i det siste, og dette blir tatt på det største alvor. Omfanget kartlegges gjennom SLT systemet, og det jobbes godt tverrfaglig for å nå disse ungdommene for å sette inn hjelp og tiltak for å unngå gjentakelse. Hendelsene kan skape frykt og utrygghet hos medelever, og har slik konsekvenser for flere enn den/de elevene som blir tatt for dette. Samtidig er det viktig å merke seg at ungdommer som finner grunn for å ta med våpen på skolen, vil ha en bakgrunn for det, og det er særdeles viktig å få innblikk i hva som er årsakene til dette for å komme i posisjon til å hjelpe.

Forebyggende arbeid: Det viktigste arbeidet er å forebygge at dette skjer.  Gjennom MOT-arbeid, rusforebyggende møter og tiltak for å bygge gode skolemiljø, er det et mål at alle elever skal oppleve å være inkludert og ha venner, at de skal kunne ta gode og prososiale valg og være gode støttespillere for hverandre. Det kommunale støtteapparatet med ungdomskontakter, ungdomslos, miljøterapeuter og SLT-koordinator alltid ute etter «hva som rører seg» i ungdomsmiljøet i Levanger, og foreldresamarbeidet ved den enkelte skole er svært viktig for å være i forkant av problemer.

I ordensreglementet for grunnskolen i Levanger, vedtatt av Driftskomiteen i desember 2018 heter det i pkt 3,4 og 5:

3. Våpen og gjenstander som kan skape frykt
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skape frykt blant medelever og andre.

4. Tobakk, snus, rusmidler
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika eller andre rusmidler.

5. Utvendig kontroll
Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll (dvs ikke åpne)av elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område, for eksempel sekker og bagger, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene. Ved innvendig kontroll av for eksempel garderobeskap, bokskap og lignende, kontaktes foreldre/foresatte for samtykke i forkant.

6. Bistand fra politiet
Skolens ledelse kan be om politiets bistand til å gjennomføre kontrolltiltakene. Skriftlig melding gis til eleven og foresatte etter undersøkelsen.

Ordensreglementet skal ivareta viktige prinsipielle verdier, forventninger og regler som gjelder for alle, og alle elever og foresatte skal gjøres kjent med dette.  Ordensreglementet skal suppleres av skolenes egne trivselsregler/atferdsregler, som kan være mer detaljerte.

2. Hva skjer med elever som blir tatt med kniv på seg?

Elever som blir «tatt» for å ha med kniv blir alltid kalt inn til samtale og foresatte blir varslet i henhold til ordensreglene ved skolen. Politianmeldelse vurderes i det enkelte tilfelle.

3. Hva skjer med beslaglagte kniver?

Kniver som blir beslaglagt blir ikke gitt tilbake til elevene. Som regel inndras disse av politiet.

Mht avisoppalag vedr Levanger ungdomsskole uttaler rektor følgende:

Det har vært få episoder, kanskje en episode i året, der skolen har oppdaget at elever har med kniv. Men en kniv, er en kniv for mye.  Kniver og knivlignende gjenstander har ingen ting i skolen å gjøre, de kan skape utrygghet for elever og ansatte.

Det er ikke blitt vanlig at elevene har kniv med på skolen, men skolen har oppdaget flere tilfeller i tiden etter martnashelga. Det er 5 konkrete tilfeller som er avdekket ( ca 1 % av elevene.)

Skolen griper inn dersom de hører om -eller ser -at elevene har med farlige gjenstander som kniv på skolen. Levanger ungdomsskole har satt inn flere lærere og miljøarbeidere som er sammen med elevene før skolestart, i friminutt og etter skoledagens slutt. I tillegg sendte rektor ut informasjon om knivbeslagene til alle foresatte i forrige uke. Rektor oppfordret alle foreldrene til å følge ekstra godt med på hva ungdommene har med seg i skolesekken.

Skolen har ikke anledning til å åpne og undersøke innholdet i elevenes sekker eller elevskap. Men når det er mistanke om at en elev har med seg en farlig eller ulovlig gjenstand på skolen, tar skolen kontakt med foresatte for å få tillatelse til å se i sekk eller skap. Dette er viktig for å sikre en trygg skolehverdag på Levanger ungdomsskole.

Dersom en elev har kniv med på skolen, blir foresatte kontaktet og saken følges opp i samarbeid med hjelpetjenestene i kommunen eller politiet. Skolen beslaglegger farlige gjenstander og de gis ikke tilbake til eleven ved skoleslutt. Foresatte kan hente kniver som er beslaglagt.
  Til toppen av siden


 

 

FO 14/19 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) - kapasitetsplanlegging for utskrivningsklare pasienter

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det har foregått og foregår fortsatt omfattende omstillingstiltak innen pleie og omsorg, blant annet er antallet døgnplasser ved den nye institusjonen på Staup redusert med 12 plasser, bofellesskap er foreslått nedlagt og det er gjennomført bemanningsreduksjoner.

I tillegg til dette har Levanger kommune gjennom lengre tid hatt problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset Levanger. I 2018 brukte kommunen over tre millioner kroner slike «overliggere» fra helseforetaket. Dette er pasienter som kommunen må tilby forsvarlige helsetjenester. Hvis kommunen ikke er i stand til å tilby disse tjenestene, kan ikke pasienten skrives ut fra sykehus. Ekstra liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, koster kommunen cirka 5000 kroner per liggedøgn.

I formannskapet 6. mars fikk vi en orientering om den økonomiske situasjonen i Levanger kommune. Her kom det frem at kommunen ble fakturert 700 000 kroner for utskrivningsklare pasienter i januar måned. Dette er et svært høyt tall, og er den høyeste kronesummen som Levanger kommune har blitt fakturert for utskrivingsklare pasienter siden mai 2017. Som sammenligningsgrunnlag kan det nevnes at snittbeløpet for de ti første månedene i 2018 var på overkant av 300 000 kroner og kommunen hadde et snittbeløp på i overkant av 400 000 kroner per måned i 2017.


Spørsmål til ordføreren

Fungerer den kommunale kapasitetsplanleggingen for utskrivingsklare pasienter, og hva var beløpet kommunen ble fakturert for i februar 2019?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

Kapasiteten innen eldreomsorgens heldøgns omsorg (HDO) har de siste årene vært varierende pga ombygginger, nybygg og avviklinger. Kapasiteten før dette arbeidet startet var slik:

98 institusjonsplasser + 62 omsorgsboliger med HDO = 160 plasser hvor det ytes HDO

I dag er situasjonen slik:

54 institusjonsplasser + 129 omsorgsboliger med HDO = 183 plasser hvor det ytes HDO

Det er brukerens behov som skal definere hvilke typer og mengde tjenester som ytes, ikke om en bor i institusjon eller i omsorgsbolig med personalbase.

Totalkapasiteten for HDO har hatt en økning. Imidlertid er 24 plasser stengt for tiden, noe som gir omtrent samme kapasitet som før omstillingen startet.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble det høsten 2018 besluttet å redusere antall døgnplasser ved Staup Helsehus, noe som ga reduserte lønnskostnader. Siden 21.12.18 er antall døgnplasser redusert med 12 (i perioder 16) for å redusere de faste lønnsutgiftene ved institusjonstjenesten ytterligere.

Ombyggingen ved Breidablikktunet er planlagt med 62 omsorgsboliger. Det er fortsatt 12 boliger som ikke er tatt i bruk. Ombyggingen vil bli ferdig i mars, men etter den vedtatte ansettelsesstopp er det store utfordringer med å ha nok fagkompetanse tilgjengelig for å kunne tildele de siste boligene. Fagpersoner har i løpet av 2018 sluttet/sagt opp både ved Staup og Breidablikktunet, og det har vært og er en utfordring å rekruttere nye. For å kunne ta imot pasientene fra sykehuset, må en ha tilstrekkelig sykepleierkompetanse og annen fagkompetanse på plass for å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Ledelsen i helse og velferd arbeider med å finne løsninger for å kunne ta hjem flest mulig av de som meldes utskrivningsklare fra sykehuset. Dette innebærer bl.a å sikre tilstrekkelig kompetanse ved Breidablikktunet så raskt som mulig, slik at vi kan tildele omsorgsboliger. Dette vil avhjelpe pasientflyten fra korttidsplass ved Staup til omsorgsbolig ved Breidablikktunet. Samtidig med dette arbeider vi med å sikre enda bedre individuell vurdering av den enkelte pasients tilstand slik at de som er i stand til det kan reise direkte hjem med bistand fra hjemmesykepleien. Dette gjelder kun de friskeste av pasientene som meldes utskrivningsklare fra sykehuset.

Å bedre rutinene for tildeling og inn/utflytting i omsorgsbolig med HDO slik at prosessen kan gå raskere, er også et tiltak det skal jobbes med. Det vil redusere antall pasienter som ligger på Staup og venter på bolig.

Vi mener at vi skal kunne ta hjem flere av pasientene fra sykehuset når det igjen er full drift ved Breidablikktunet og Staup helsehus.

Svaret på det konkrete spørsmålet om hvilket beløp kommunen ble fakturert fra sykehuset i februar 2019 er kr. 273 560,- (56 døgn og 10 pasienter)

  Til toppen av siden

 

FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende interpellasjon:

 I 2016 besluttet FNs generalforsamling å starte forhandlinger om en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen, på linje med forbudene mot kjemiske og biologiske våpen. I 2017 vedtok et stort flertall av FNs medlemsland traktaten ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som forbyr atomvåpen. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har boikottet både forhandlingene og avtalen, sammen med atomvåpenstatene og står utenfor denne viktige globale avtalen.

Vi, i lag med andre kommuner og lokalsamfunn, kan bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter gjennom å støtte «ICAN Cities Appeal». Både Trondheim og Tromsø har allerede gjort et vedtak om å støtte appellen.

Jeg mener at Levanger kommune bør gjøre som Trondheim og Tromsø og gi vår støtte for en atomvåpenfri verden. Å signere ICANs Cities Appeal er vårt bidrag til dette.


Obeed fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune signerer ICANs “Cities Appeal”.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for interpellasjonen.

I en verden som oppleves ustabil synes jeg det er viktig å ha tro på framtida.

Jeg synes det er riktig av Levanger kommune å signalisere at vi er enige i målet om ei framtid uten atomvåpen. Dette betyr ikke en motstand mot eksempelvis NATO eller andre samarbeid Norge er involvert i, men det betyr rett og slett at vi deler målet om en atomvåpenfri verden.

Jeg håper kommunestyret vil støtte forslaget til vedtak. 

Avstemning:

Obeeds forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune signerer ICANs “Cities Appeal”.
  Til toppen av siden


 

FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Blålysbygg på Mule

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.03.2019 - video - video etter gruppemøte

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Et blålysbygg på Mule er en sak som ble diskutert ved flere anledninger, i hovedsak som en samarbeidsmulighet med nabokommunene. Jeg mener at det er viktig for oss å få utredet muligheten for å få en blålysbygg på Mule uavhengig av om vi får med oss flere kommuner.  Vi vet også at det har kommet flere anmerkninger angående brannstasjonen og at en nybygg må til.

Det viktigste at vi får med oss alle nødetater som har, så vidt jeg vet, utrykt ønske om en delvis samlokalisering i form av en ambulanse og personale i et nytt felles bygg. Det er veldig viktig at utredningen skal inneholde alle alternativene som foreligger for den nye E6.


Obeed fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmann utreder en sak om å bygge et blålysbygg på Mule og at:

 • Den driftsrelaterte delen av utredningen legges frem til DK og investeringsdelen til PUK.
 • Det skal gjøres rede for samarbeidsmuligheter og interesse fra sykehuset angående en delvis samlokalisering med en ambulanse.
 • Nye E6 alternativer skal tas hensyn til slik at utrykning skjer raskt og effektivt.
 • Muligheten for å bygge stort nok for å åpne for fremtidig samarbeid med andre kommuner skal også utredes.

 


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for interpellasjonen 

Arbeidstilsynet gjorde vedtak i mars 2018 om pålegg om å utbedre ulike forhold ved Levanger brannstasjon. I november 2018 fikk kommunen utsatt frist for å legge fram en oversikt over tiltak og tentativ framdriftsplan til 1. juli 2019.  Det betyr at vi har kort tid på oss før vi må gjøre vedtak om alternativ lokalisering for deretter å vurdere hvor omfattende tiltak vi skal iverksette i dagens bygg.

Kommunestyret vedtok i 2016 å regulere arealet på Mule til boligformål. Området er ikke utviklet videre fordi det har vært uavklart hvorvidt kommunen ønsker å bruke området til et beredskapsbygg. Det anses uproblematisk å omregulere arealet til offentlige formål/næring.

Jeg tror at en samling av blålysetatene på Mule vil være en stor fordel for innbyggerne i vår region samt at det er positivt at nødetatene som ofte møtes ved akutte hendelser også har et utbytte av å øve og omgås tettere i det daglige. Det vil etter min mening også være fornuftig å se på mulighetene knyttet til å flytte den kommunale Drift og Anleggs basen til en eventuell ny nødetatslokalisering for ytterligere synergieffekter.

Jeg vil be rådmannen legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner. Det vil ikke være naturlig saksgang å behandle deler av spørsmålet i driftskomiteen, og andre deler i plan- og utviklingskomitéen.


Obeed (FRP) endret sitt forslag til vedtak:

 1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.
 2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner.

Avstemning:

Obeeds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.
 2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner.

        Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 21.03.2019 09:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051