Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 18.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 4/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 5/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert utredning vedtak video
PS 6/19 Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak utredning vedtak video
PS 7/19 Utbedringer ved Staup barnehage utredning vedtak video
PS 8/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 utredning vedtak video
PS 9/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak video
FO 5/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og Ekne tekst behandl. video 
FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag tekst behandl. video 
FO 7/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp tekst behandl. video 
FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune tekst behandl. video 
FO 9/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ansettelsesnemnd tekst behandl. video 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem - Forfall
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem -  Forfall
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem - Forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall 
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - Forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb  ap  vara  Kai Lennert Johansen 
Edvard Øfsti ap vara x Olav Strid
Ivar Haarstad   h vara  x Per Olav Gilstad
Ingen vara  sp   - Bjørg Annie Pedersen Boneng
Asgeir Persøy frp vara x Janne Kathrine Jørstad Larsen
Ingen vara h   - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Anne Grete Wold fung. personalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  
Berit Hakkebo rådgiver rådmannens stab  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

PS 4/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 5/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2019.
Til toppen av siden 

 

 

PS 6/19 Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Levanger kommune.
 
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     
Til toppen av siden 

 

 

PS 7/19 Utbedringer ved Staup barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet på vegne av AP og SP følgende tilleggsforslag:

Rådmannen kommer til formannskapsmøte 27. mars 2019 med en sak som angir kostnaden for nødvendige utbedringer av uteområdene rundt Staup barnehage for å gjøre området mer bruksvennlig og trafikksikkert. Det bes om en utredning av om dette kan være hensiktsmessig å gjøre samtidig med de øvrige utbedringene som er beskrevet i saken.

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende endringsforslag – i saksopplysningene:

Dette punktet tas ut:

Arealet i Staup barnehage tilsier et høyere antall godkjente plasser en det som har vært mulig å tilby i dag på grunn av bygningsmessige begrensninger. Mange små rom og lite praktiske løsninger har kun gitt mulighet for 63 plasser. De foreslåtte endringene åpner for å kunne tilby 73 barnehageplasser.

Og erstattes med:

Staup barnehage renoveres og beholder sine 63 plasser som de hadde før vannskaden.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Sands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Nydals forslag avvist med 27 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

  1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer ved Staup barnehage.
  2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
  3. Rådmannen kommer til formannskapsmøte 27. mars 2019 med en sak som angir kostnaden for nødvendige utbedringer av uteområdene rundt Staup barnehage for å gjøre området mer bruksvennlig og trafikksikkert. Det bes om en utredning av om dette kan være hensiktsmessig å gjøre samtidig med de øvrige utbedringene som er beskrevet i saken.
    Til toppen av siden 

 

PS 8/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
  2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
  3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019
    Til toppen av siden 

 

 

PS 9/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune er en trafikksikker kommune og Kommunestyret ber derfor om at rådmannen innarbeider et avsnitt om trafikksikkerhet i alle planene som er under revidering, og i framtidige planer.

Begrunnelse:

Levanger kommune er en av 6 kommuner i Trøndelag som har oppnådd status Trafikksikker kommune og dette forplikter.

Kommunen er en svært viktig aktør i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og medansvarlig for beboernes helse og trivsel m.m, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker gjennom god planlegging.

Gjennom lover og forskrifter og interne planer har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Arbeidet må derfor forankres i den politiske og administrative ledelsen og i alle planer som utarbeides i kommunal regi.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det utarbeides en kommunedelplan klima, miljø og energi.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

I forbindelse med rullering og behandling av de kommunale planverket ønsker kommunestyret at det utarbeides en plan som omfatter alle de kommunale barnehagene.

Det utarbeides en temaplan som beskriver status, behov, tiltak og framdrift, som igjen fases inn i kommende økonomiplan. Det lages en prioritert liste på nybygg og utbedringstiltak, samt kalkyler på kostnader på dette. Levanger kommune vil være ledende på tilbud til barnehagebarna i kommunen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Trøite sitt tilleggsforslag vedtatt med 18 mot 15 stemmer.

Brustad sitt oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 28 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer:

Tillegg til kap. 1 Innledning:

Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.

Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger kommune.

Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:

Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal kommune.

Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.

Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:

Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av andre.

«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene» endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»

Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.

Punktet utfasing av gamle planer utgår.

Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet.

Endring i kap. 6 Framdriftsplan:

Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede planperioden forlenges til juni 2020.

---

Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor videreformidles til aktuelle planprosessledere.

Levanger kommune er en trafikksikker kommune og Kommunestyret ber derfor om at rådmannen innarbeider et avsnitt om trafikksikkerhet i alle planene som er under revidering, og i framtidige planer.

Det utarbeides en kommunedelplan klima, miljø og energi.

OVERSENDELSESFORSLAG:

I forbindelse med rullering og behandling av de kommunale planverket ønsker kommunestyret at det utarbeides en plan som omfatter alle de kommunale barnehagene.

Det utarbeides en temaplan som beskriver status, behov, tiltak og framdrift, som igjen fases inn i kommende økonomiplan. Det lages en prioritert liste på nybygg og utbedringstiltak, samt kalkyler på kostnader på dette. Levanger kommune vil være ledende på tilbud til barnehagebarna i kommunen.
Til toppen av siden 

 

 

FO 5/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og Ekne

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video 

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Kommune, fylke og stat må intensivere arbeidet med å sikre fiberbredbånd til alle. Fiber-bredbånd i dag betyr langt mer enn raskt internett og gode TV-bilder. I vid forstand handler dette om næringsutvikling, bolyst og like muligheter for folk som bor utenfor de sentrale områdene i kommunen.

Regjeringen har bestemt at 90 prosent av alle husstander i landet skal ha tilbud om bredbånd med 100 Mbit i sekundet innen 2020. På bakgrunn av dette valgte Levanger kommune i 2018 å prioritere 350 husstander, fra Åsen i nord til store deler av Ronglan og mindre deler Ekne, hvor dekningen er mindre enn 10 Mbit, i søknad om økonomisk støtte til utbygging av bredbånd.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som gir tilskudd til bredbåndsutbygging, men det er fylkeskommunene som innstiller på søknadspengene. Da Trøndelag fylkeskommune skulle innstille på hvilke områder som skulle bygges ut med høyhastighetsfiber, ble prosjektet om bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og mindre deler av Ekne ikke prioritert i tildeling av midler.

Det er viktig å legge til rette for utbygging av bredbånd utenfor sentrale strøk, fordi både privatpersoner og næringsliv er avhengige av høyhastighets bredbånd. Ikke minst er god tilgang til fiberbredbånd viktig for landbruket, da alt fra forautomater og rapportering til søknader er blitt digitalisert. Skal Levanger sikre sin status som en innovativ, framoverlent og utviklingsorientert landbrukskommune, må arbeidet med utbygging av bredbånd i kommunen intensiveres. Ettersom det er årlige prioriteringsrunder om økonomisk støtte til bredbåndsutbygging, må Levanger kommune etter Venstres mening fortsatt jobbe for å få realisert bredbåndsprosjektet i området Åsen, Ronglan og Ekne.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak har Levanger kommune iverksatt for å sørge for at fylkeskommunen prioriterer å gi tilskudd til utbygging av bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og Ekne i 2019?


Ordføreren besvarte spørsmålet:
Takk for spørsmålet angående en viktig sak.

Fra 2014 er det kommunene som har utført søkeprosessen på statlige midler til utbygging av bredbånd til ikke kommersielle strøk i de respektive kommuner.

Det er etter min mening også på sin plass å minne representanten Bucholdt om at dagens regjering med god støtte av et sentraliseringsivrende Venstre fjernet behandlingen av bredbåndssøknader fra Fylkeskommunen og overførte det til staten i årene 2014-2015-2016 og 2017 og først i fjor fikk Fylkeskommunen tilbake avgjørelsesmyndigheten på bredbåndsmidlene sannsynligvis som følge av Fylkessammenslåingen. Det er grunn til å tro at dette ikke akkurat har vært til fordel for å få gjennomslag for de lokale prioriteringene her i Levanger

Bevilgningene fra staten til dette formålet har vært i størrelsesorden 100 – 200 millioner pr. år fra 2014, med i underkant av 200 mill. i 2019.

Levanger kommune har fått tildelt midler i 2 runder, 1,8 millioner til utbygging i Halsan (2016) og 7 mill. til utbygging på Ytterøy. Dette ble tildelt høsten 2017 med anleggsstart april 2018. Anlegget ferdigstilles høsten 2019.

I tillegg til statlige midler ble det bevilget fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd til Falstadsentret. Abonnenter som lå i tilknytning til traseen fikk tilbud om bredbånd. Det samme gjaldt boligfeltet på Ekne.

Levanger kommune v/kommunalteknikk har vært påpasselig med å søke på statlige midler hvert år. I 2018 hadde også fylkeskommunen noen «få» millioner til utdeling, men Levanger kommune nådde ikke opp her. Det jobbes hardt fra kommunens side for å få tildelt midler.

Kommunalteknikk tilstreber å forbedre søknadene for hvert år. For 2019 vil nå områdene Åsen (nord for Vassmarka) Ronglan og Ekne bli oppdelt i 3 områder som vi tror kan bedre søknaden og sjansen for å bli tildelt midler til noen av områdene bli større. Utbygginga av alle disse områdene er en forholdsvis kostbar utbygging med langt mellom abonnentene og lange gravestrekk. Et av tildelingskriteriene av statlige midler er lav utbyggingskostnad pr. abonnent, flest mulig for lavest pris. Dette tilsier at kommunen etter min mening må inn med mere midler for i det hele tatt å få utbygd de mest kostnadskrevende områdene.

Områder som gjenstår i Levanger kommune er som nevnt over Ekne, Ronglan og Åsen nord, Markabygda, Åsenfjord og Ytternesset fra Bergvin via Håa, Rustgården, Alstadhaug og fram mot Holsandlia. Disse områdene er ikke kommersielle nok for utbygging og er derfor avhengige av et spleiselag. I tillegg jobbes det politisk opp i mot fylkeskommunen for å få gjennomslag for kommunens prioriteringer.

Det er derfor viktig at kommunen er tydelig på sin prioritering også i framtida for å få gjennomslag.
Til toppen av siden 

 

 

FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video 

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende interpellasjon:

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har tatt initiativ og startet opp Klimapartnere Trøndelag. Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler lokalkunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt, og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Målet for Klimapartnere Trøndelag er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med grønn omstilling. Klimapartnere Trøndelag vil være et forum for offentlige og private virksomheter, og fremme grønne forretningsideer og bruk av grønne varer og tjenester.

Den enkelte Klimapartner vil arbeide for å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. De skal også etablere miljøstyring og miljøsertifisere egen virksomhet.


Spørsmålet til ordføreren er: Vil ordføreren ta initiativ til en vurdering om det er aktuelt for Levanger kommune å slutte seg til Klimapartnere Trøndelag?

Forslag for oversendelse:

Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for spørsmålet og forslaget til vedtak

Klimaspørsmålet med oppvarming av kloden og opphopning av CO2 i atmosfæren er vår tids største utfordring.

Levanger kommune har allerede samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og andre instanser om to nettverk på klimasida, både klimatilpassing og utslippsreduksjon.

Jeg er positiv til samarbeid om gode løsninger på klimasida, og slik positiv til denne forespørselen. Ei videre utredning om spørsmålet må vurdere i hvor stor grad det er formålstjenlig å stadig opprette nye konstellasjoner og nettverk, og om nye nettverk kan og bør føre til at noen andre blir lagt ned eller ført videre inn i det nye.

I denne vurderinga er både vår innsats og tidsbruk som kommune viktig pluss vurderinga om aksen tiltak-effekt, der vi har stor appetitt på lokale tiltak uten å tenke på den globale effekten. Det spesielle i CO2 sammenheng er at all effekt er global, og at en slik alltid skal vurdere slutteffekt av tiltaket.

Det er samtidig grunn til å minne om at hovedgrepet i energiplanen fra 2009 for klima var å opprette en stor biogassfabrikk ved Norske Skog. Det tok tid, og en kan diskutere kommunens rolle, men tiltaket er overoppfylt, og vil virke inn på kommunens totale utslippstall i framtida.

Med disse føringene vil jeg anbefale at rådmannen får i oppdrag å vurdere om Levanger kommune skal tiltre Klimapartnere Trøndelag og utrede en sak for Formannskapet i tråd med forslaget til vedtak.

Avstemning:

Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

OVERSENDELSESFORSLAG:

Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret.
Til toppen av siden 

 

 

FO 7/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video 

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det offentlig skal være fremst i rekken for å bruke bedrifter som har lærlinger i offentlige innkjøp. Fra 1. januar 2017 skal offentlige myndigheter kreve bruk av lærlinger ved offentlige kontrakter.

Ved kommunale innkjøp skal kommunen benytte bedrifter som har lærlingeordning. Det er en stor fordel for bedriftene og samfunnet for øvrig. Det gir bedriftene mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sikrer konkurranseevne og det gir ungdommene en mulighet til å få en utdanning.

I formannskapet 6. februar stilte Venstre spørsmål om Levanger kommune stilte krav om at bedriftene skal ha lærlinger i offentlige innkjøp og på hvilken måte dette kvalitetssikres. I ordførerens svar til undertegnede, kan vi lese at saken er forelagt daglig leder av Innherred Innkjøp, og at man bestreber seg på å følge lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser på dette området. Samtidig vil kravet om lærlinger i anskaffelser komme til behandling når den nye anskaffelsesstrategien skal utarbeides og behandles politisk.

Innkjøpssamarbeidet (Innherred Innkjøp) er Levanger kommunes innkjøpssamarbeid fra 1. januar 2019. For å ha et sammenligningsgrunnlag i arbeidet med den nye anskaffelsesstrategien, hadde det vært interessant å vite hvordan kravet om lærlinger har blitt praktisert i årene 2017 og 2018.


Spørsmål til ordføreren:

Hvor stor andel av timeverkene har blitt krevd utført av lærlinger i kommunens standard innkjøpskontrakter når anbud har blitt lyst ut i 2017 og 2018?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet!

Å ha nok godkjente lærebedrifter med læreplasser for alle dem som ønsker å skaffe seg en yrkesfaglig utdanning er en veldig viktig oppgave.

Fylkeskommunen har et ansvar for å koordinere arbeidet, mens Kunnskapsdepartementet som årlig fastsetter lærlingtilskuddet som er ment som en stimulans til bedrifter for å få de til å ta inn lærlinger.

For et normalt løp der kandidaten er to år på vgs og to år i bedrift er tilskuddet vel 150 000 kr for en toårsperiode. Dette er ment å dekke bedriftens kostnader for den delen av læretiden hvor en ikke kan forvente verdiskapning.

Det er bedriften som har ansvar for at kandidaten får den opplæringen den har krav på etter opplæringsloven med forskrift og organiserer arbeidshverdagen. Kommunen som lyser ut et anbud kan ikke stille bestemte krav om hvor mange timer en lærling utfører siden det vil variere ut i fra hvor den enkelte lærling er i sitt lærlingeløp dette er for øvrig en sak som opplæringskontoret følger tilsyn med. Dette vet jeg siden jeg selv har gått 2 lærlingeløp. Det vi stiller krav om er at bedriften er en lærebedrift. En annen sak som kommunen kan gjøre noe med er å sørge for at kommunen selv er lærebedrift og tar inn lærlinger på de aktuelle fagene.

KS har satt et mål om at kommunene har 2 lærlingplasser for hver 1000 innbyggere. På KS-konferansen med hovedtema Rekruttering og kompetanse forrige uke ble det lagt fram ferske tall for kommunens måloppnåelse. I motsetning til svært mange kommuner nådde Levanger målene også i 2018 og har 41 lærlinger p.t. Det er viktig og bra!
Til toppen av siden 

 

FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video 

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Levanger Frp ønsker å se på muligheten til å innføre plikttid ved etterutdannelse/kursing for ansatte i Levanger Kommune.

Etterutdannelse og spesialkursing kan være en dyr og tidkrevende prosess som er nødvendig for å få fagkunnskap på forskjellige felt.

Levanger Frp ønsker at ansatte med en slik etterutdannelse forplikter seg til X antall år i sin stilling for å sikre kommunen fagkompetansen som trengs.

Tid reguleres i forhold til kostnad/tid på etterutdannelsen.


Forslag til vedtak:

Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for spørsmålet og forslaget til vedtak 

Levanger kommune har per i dag ingen overordnede retningslinjer for pliktperiode etter å ha gjennomført etter- og videreutdanning bekostet av arbeidsgiver.

I kompetanse- og utviklingsplan for felles helse i Levanger kommune 2012 – 2015 er det imidlertid lagt føringer for hvordan sektoren skal forholde seg til bindingstid. Den er som følger: 

Utdanningspermisjoner innvilges vanligvis kun for fast ansatte.

Det innføres obligatorisk bindingstid på 1/2 - 2 år, avhengig av støttebeløp.

Hvis samlet økonomisk støtte (inkl. permisjon med lønn) for gjennomføring av et konkret, avgrenset opplæringstiltak

overstiges minimum kr. 20.000, avtales bindingstid på 6 mnd.

Overstiges minimum kr. 40.000, avtales bindingstid på 1 år.

Overstiges minimum kr. 60.000, avtales bindingstid på 1.5 år.

Overstiges minimum kr. 80.000, avtales bindingstid på 2 år. 

Disse føringene gjenspeiler i stor grad den praksisen som mange enheter i hele kommunen følger, jeg kan i den forbindelse nevne at konkret hadde ikke nåværende kommunalsjef samfunn Trude Nøst avtjent sin plikttid etter utdannelse da hun gikk til jobb i Fylkeskommunen og Fylkeskommunen måtte da betale 80 000 til Levanger kommune. Men vi vet også at praksisen er ulik. Jeg ser derfor behovet for å tydeliggjøre retningslinjer på overordnet nivå, som vil gjelde for hele kommunen, og vil sette i gang et arbeid med dette i et partssammensatt utvalg.

Med denne begrunnelsen vil jeg anbefale at kommunestyret vedtar det framsatte forslaget til vedtak

Avstemning:

Persøy sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte.
Til toppen av siden 

 

 

FO 9/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ansettelsesnemnd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.02.2019 - video 

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Levanger Frp ønsker å få på plass en ansettelsesnemd som tar endelige avgjørelser ved alle kommunale ansettelser.

Dette for å sikre best mulig kvalifiserte folk, og forhindre fortrinnsansettelser basert på bekjentskaper etc.


Persøy endret sitt forslag og fremmet slikt oversendelsesforslag:

Formannskapet får en sak fra rådmannen innen rimelig tid om opprettelse av en ansettelsesnemnd som deltar i ansettelsesprosesser i Levanger kommune. Nemdas medlemmer settes opp av formannskapet.


Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Takk for spørsmålet.

Ansettelser er det viktigste vi gjør for å sikre at vi som kommunen til enhver tid har både nok og kvalifiserte medarbeidere til å utøve kommunale tjenester, derfor er det viktig at dette skjer i ordentlige og ryddige former.

Kommunens ansettelsesreglement som sist ble revidert for 2 år siden sier følgende om formålet:

Ansettelsesreglementet skal sikre en ensartet saksbehandling i kommunen i henhold til lov, avtaleverk og personalpolitikk. Reglementet er ment som et verktøy for bruk i ansettelsesprosessen.

Før 1993 var det vanlig praksis i kommunene at alle ansettelser skjedde i et overordnet tilsettingsutvalg, med folkevalgt representasjon. Etter ny kommunelov i 1993 ble det åpnet for at ansettelser kunne delegeres til administrasjonssjefen (les: rådmann). I Levanger kommune er alt personalansvar (inkludert ansettelser) delegert til rådmannen, og rådmannen har delegert oppgaven videre til enhetslederne. Å gå tilbake til en praksis med overordnet ansettelsesnemnd med folkevalgt representasjon vil etter min menig hverken være hensiktsmessig eller riktig.

Vi må ha tillit til at lederne som har fått delegert personalansvar, sammen med sine plasstillitsvalgte er de riktige til å bedømme kompetanse og egnethet i de stillingene som skal fylles. Det vil også være lederne og tillitsvalgte ute i enhetene som har størst kjennskap til kompetansebehov og kompetansesammensetning.

Med en betydelig mengde årlige ansettelser i organisasjonen (i snitt de 3 siste år er det foretatt 200 ansettelser og hvis det da er i snitt 10 søkere på hver stilling er det 2000 søkere å forholde seg til årlig), vil en overordnet ansettelsesnemnd føre til et betydelig økt behov for mer ressurser i sentrale stab- og støttefunksjoner enn det vi har i dag nettopp grunnet behovet for å sette seg grundig inn i de lokale forhold ved hver ansettelse. Å trekke inn slik myndighet fra enhetslederne kan videre anses som en mistillit til våre ledere. Dette er uheldig og derfor er jeg glad for at interpellanten understreker at dette ikke er ment som en mistillit til ledere og tillitsvalgte selv om det av mange tolkes slik.  Det viktigste for å få til gode ansettelser også framover vil være å gi lederne og plasstillitsvalgte tilliten samtidig som de får relevant kompetanse og lederstøtte for å gjennomføre gode ansettelsesprosesser i enhetene.

Med denne begrunnelsen vil jeg foreslå at kommunestyret avviser forslaget til vedtak

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen minne enhetslederne om reglement for ansettelse.

Avstemning:

Persøy sitt oversendelsesforslag avvist med 30 mot 3 stemmer.

Trøite sitt oversendelsesforslag avvist med 28 mot 5 stemmer.
Til toppen av siden 

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 20.02.2019 20:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051