Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.10.16 - sak 51/16 - Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2016/6891
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.10.16 97/16
Kommunestyret 19.10.16 51/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.

Enhet Kommunalteknikk, styrkes med 1 million kroner grunnet kommunal egenandel vedr bredbåndsutbygging. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettjusteringer investering:

Andel av solgt tomt Levanger havn (anleggsbidrag), 2,5 mill kroner, avsettes til bundet investeringsfond.

Økte investeringer med 12,9 millioner kroner jf. vedlagt oversikt.

Momskompensasjon for investeringer reduseres med 2,2 millioner kroner.

Budsjetterte tilskudd og salg reduseres med 25,2 millioner kroner.

Samlet låneopptak økes med 40,4 millioner kroner.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
 2. Enhet Kommunalteknikk, styrkes med 1 million kroner grunnet kommunal egenandel vedr bredbåndsutbygging. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 3. Budsjettjusteringer investering:
  ·        Andel av solgt tomt Levanger havn (anleggsbidrag), 2,5 mill kroner, avsettes til bundet investeringsfond.
  ·        Økte investeringer med 12,9 millioner kroner jf. vedlagt oversikt.
  ·        Momskompensasjon for investeringer reduseres med 2,2 millioner kroner.
  ·        Budsjetterte tilskudd og salg reduseres med 25,2 millioner kroner.
  ·        Samlet låneopptak økes med 40,4 millioner kroner.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Økonomireglement for Levanger kommune

Vedlegg:

1

Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune PDF

2

Finansrapport 2. tertial 2016 Levanger kommune PDF

3

Endringer investeringsbudsjettet 2016 Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. 

Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, regnskap samme periode i fjor og prognose for årsregnskap. 

I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til gjennomføring av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og tiltakene i økonomiplanen for 2016-2019. 

Vurdering:

Det er rådmannens vurdering at Levanger kommune er inne i en god periode. Det ser ut som de bevisste satsingene og prioriteringene vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 og påfølgende kommunedelplaner begynner å gi resultater. En ser det særlig på folketallsutviklingen hvor en ligger godt foran SSB sine prognoser. Pr 1.7 var det 19784 innbyggere, en økning på 226 eller 1,2% fra samme dato i 2015. Dersom veksten fortsetter slik passeres 20 000 innbyggere i 2017.

«Flyten» vises i en viss grad også i kommuneøkonomien. Prognosene etter 2. tertial er at en kan få merinntekter/mindreforbruk på ca 12 mill i tillegg til de vel 8 mill avsetning til disposisjonsfond det er budsjettert med. Dette forutsetter at den gode skatteinngangen fortsetter og at en makter å holde god kontroll på kostnadene også resten av året. Det er god skatteinngang, moderat lønnsoppgjør og merinntekter i Innvandringstjenesten, særlig asylmottaket, som gjør dette mulig.

Det er relativt små avvik mellom prognose og justert budsjett ved de øvrige enhetene. Ingen av driftsforholdene er av en slik karakter at rådmannen foreslår å justere budsjettet for disse, jf punkt 4.2. Budsjettet foreslås imidlertid justert for kommunal egenandel knyttet til satsing på bredbåndsutbygging (enhet Kommunalteknikk). Ytterlige kommentarer vedrørende økonomisk status er beskrevet i punkt 4.3 i rapporten.  

Fellesinntekter som skatt og rammetilskudd ble justert noe opp etter 1. tertial (K-sak 37/16). Skatteinngangen for Levanger kommune ligger i år over forventet nivå. Ved utgangen av august har veksten vært på 11,1 % sammenlignet med 2015. Budsjettert vekst er 6,3 %. Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets åtte første måneder samlet utgjorde 92,8 mrd. kr for kommunene. Sammenliknet med perioden januar-august i fjor gir dette en vekst på 8,2 % i skatteinntektene.

Rådmannen foreslår justeringer av både drifts- og investeringsbudsjettet.  

Kommunalteknikk, avdeling veg, er tillagt arbeidet med søkeprosess, anbudsgrunnlag og utbygging av bredbånd til distriktene. Dette er ikke budsjettert i 2016 da det er stor usikkerhet om og når slike tiltak gjennomføres. Slik det ser ut i dag vil det bli en kommunal kostnad på inntil 1 mill kr. Beløpet er en kommunal egenandel der resten er finansiert av statlige midler, og rådmannen foreslår derfor at enheten styrkes med 1 mill. kroner fra disposisjonsfond. Ref sak i kommunestyret 23/14.

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 en investeringsplan for 2016. For enkelte av de vedtatte tiltakene ser rådmannen behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse tiltakene vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten).

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er endra framdrift av prosjektene, men i noen tilfelle også høyere kostnader er enn planlagt i 2016. Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.

Rådmannens øvrige vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 19.10.2016 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051