Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.10.17 - sak 48/17 - Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2017/4490
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.09.17 85/17
Kommunestyret 18.10.17 48/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til innstilling:

Alternativ 1 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Lunds forslag til innstilling.

INNSTILLING:

Alternativ 3 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.  
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Alternativ 3 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • PS 17/11 – Levanger stadion – avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune
  • PS 34/16 – Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark


Vedlegg:

1

Intensjonsavtale med Levanger vgs PDF

2

Brev fra Nord universitet PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det jobbes med en disposisjonsplan for nye Levanger stadion for å ivareta helheten på området. Selv om området er stort er det mange aktiviteter og aktører hvor alle har ønsker og behov fremover i tid. I dag er det aktiviteter som fotball, friidrett, tennis, sandvolleyball og uorganiserte aktiviteter på tilhørende friareal, samt at et stort areal er avsatt for evt. fremtidig sykkelvelodrom. I tillegg er det fasiliteter som garderober, møterom, lager og klubbhus. Alle aktørene ønsker å øke sin aktivitet, og med det kommer både ønsker og behov for utvidelser og oppgraderinger. 

I tillegg til all idrettsaktiviteten som foregår på Levanger stadion, har stadion en unik og sentral beliggenhet med stort potensial som må bli ivaretatt når området utvikles videre. Levanger by har en unik beliggenhet i forhold til Trondheimsfjorden og Levanger stadion er nærmeste nabo til Eidsbotn. Eidsbotn er gitt status som fuglefredningsområde og Ramsarområde, og har da internasjonal verneverdi. Byens kvartalsstruktur og verneverdige trehusbebyggelse gir byen et unikt særpreg som det er viktig at det tas vare på. Levanger sentrum og områdene omkring er i stadig utvikling, og er det tettest befolkede området i Levanger kommune. 

Bildene under viser Levanger stadions unike beliggenhet i begge retninger

Bildene under viser Levanger stadions unike beliggenhet i begge retninger

Bildene under viser Levanger stadions unike beliggenhet i begge retninger

Norges fotballforbunds infrastrukturkriterier for spill i 1. og 0.divisjon er noe Levanger fritidspark AS og Levanger kommune må forholde seg til som eier av Levanger fotballklubbs hjemmebane. Våren 2017 ble ny kunstgressbane, godkjent i henhold til infrastrukturkriteriene, ferdigstilt. Dette er det første og viktigste tiltaket både for å få godkjent bane og for helheten på resten av området. Dette gir størst rom for fremtidig utvikling av hele området. Samtidig ble tomta for fremtidig sykkelvelodrom klargjort, og resterende areal hevet til riktig nivå. 

Det er skissert tre faser for mulig fremtidig utvikling av Levanger stadion, fra fase 0 som er status i 2017 til muligheter fremover i fase 1 og 2.

Det er skissert tre faser for mulig fremtidig utvikling av Levanger stadion, fra fase 0 som er status i 2017 til muligheter fremover i fase 1 og 2.

Den tidligere sykkelvelodromen på gamle Levanger stadion ble berørt i forbindelse med bygging av ny veg til Sykehuset Levanger. På dette tidspunktet var den heller ikke i bruk på grunn av meget dårlig beskaffenhet. Erstatningssaken om gamle Levanger stadion og sykkelvelodromen er en kompleks sak, hvor det ble inngått avtaler både mellom IL Sverre, Levanger kommune og Helse NT og mellom IL Sverre og Levanger kommune. 

Sykkelvelodrom er et komplekst anlegg. Det finnes få definerte krav eller spesifikasjoner som angir hvordan en slik bane bygges, de fleste velodromene som bygges er basert på lang erfaring med velodromer av internasjonal standard av utenlandske velodromarkitekter. Norge har de siste årene kun hatt en utendørs asfaltert sykkelbane i bruk, på Prestmoen i Stjørdal. I 2016 ble en velodrom i Halden nyasfaltert. NM har imidlertid de siste årene blitt arrangert i utlandet, i Polen og Danmark. Ikke siden velodromen på Dælenenga i Oslo ble revet i 1946 har Norge hatt en skikkelig helårsbane for banesyklistene.

Flere års arbeid har resultert i en innovativ løsning for hvordan det kan bygges et slikt anlegg som kan bli en kombinert trenings- og konkurransebane på regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg kan det potensielt kombineres med andre idretter og aktiviteter, som er viktig for kommunen og Levanger fritidspark AS for å utnytte området på nye Levanger stadion best mulig for flest mulig fremover.     

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Institutt for matematikk ved NTNU har utviklet en formel for å beregne banegeometri for slike velodromer. Dette prosjektet er banebrytende og utviklingen av velodromen i Levanger er et pilotprosjekt for å utvikle en standard for velodromer.

Det er skissert tre ulike alternativ for velodrom på aktuell tomt på Moan, hvorav alternativ 2 og 3 tar utgangspunkt i NTNUs beregningsmodell. Alternativ 1 er en 200 m terrengvelodrom med maksimal helning på 20-25 grader, enkel utførelse oppbygd med masser og med sykkeldekke av asfalt. Det er ikke planlagt tilgang til det indre området eller mulig fremtidig takkonstruksjon, da en løsning med enkel terrengvelodrom ikke vil utløse dette behovet. Dette alternativet er kostnadsberegnet til ca. 7,0 mill. kr. 

Illustrasjon terrengvelodrom

Illustrasjon terrengvelodrom

Alternativ 2 er en 250 m betongvelodrom basert på NTNUs beregningsmodell, som gjør at velodromen kan utvikles med nøyaktig kurve, overflate og fleksibilitet og på den måten skreddersys som en kombinert rekrutterings- og konkurransebane. Dette alternativet gir mulighet for å bygge et større og bedre velodromanlegg, åpner opp for sambruk av aktiviteter på indre bane som igjen gjør det attraktivt med fremtidig takkonstruksjon. Alternativ 2 er kostnadsberegnet til ca. 27 mill. kr.

Illustrasjon alternativ 2

Illustrasjon alternativ 2

Alternativ 3 bygger på alternativ 2 og kan realiseres i en senere byggefase.  Takkonstruksjon i enten limtre eller eventuelt stålkonstruksjon. Overdekning som enten åpen konstruksjon eller lukket isolert konstruksjon. Tak muliggjør sambruk av hele anlegget, både sykkelflaten og indre bane hele året. Det er eksempelvis plass til en 7er kunstgressbane på indre bane, og med takkonstruksjon over alle disse fasilitetene blir anlegget attraktivt å leie. Alternativ 3 er kostnadsberegnet til mellom 70 og 90 mill. kr. avhengig av konstruksjon og materialvalg.    

Illustrasjon alternativ 3

Illustrasjon alternativ 3

Kommunen har hatt møter med både Levanger videregående skole og Nord universitet, som begge er brukere av Levanger stadion på dagtid i dag. Stabile leietakere på dagtid er avgjørende for alternativ 3 med tak. 

Levanger videregående skole har signalisert stort behov for innendørs fasiliteter, både for å gjennomføre selve aktivitetene og for garderobefasiliteter, da det er sprengt kapasitet i dagens Levangerhall. Det er tidligere signert en intensjonsavtale om leie, og det er grunn til å tro at behovet er minst like stort i dag og at sum kan forhandles.

Nord universitet har også gitt tydelige signaler på behovet for flere innendørs fasiliteter, og ønsker å inkluderes i prosessen videre for å sikre at anleggene blir i tråd med universitetets langsiktige behov. Nord universitet Levanger har ca. 240 studenter som studerer kroppsøving/idrett pr i dag, og det er forventet at tallet stiger ytterligere de kommende årene. Nord universitet ønsker å være en pådriver for at det bygges en ny kombihall på nye Levanger stadion, og signaliserer at de har størst behov for kombinasjonen sykkelvelodrom, friidrettsfasiliteter innendørs og ballflate. De har også behov i forhold til flate for å gjøre eksperimentelle studier, hvor fasiliteter innen sykkel og friidrett vil kunne være et veldig viktig tilskudd. Det publiseres i gjennomsnitt ca. 25 vitenskapelige artikler årlig fra det vitenskapelige idrettsmiljøet ved Røstad.

Det er også gjennomført et felles møte med lagene/brukerne av Levanger stadion, hvor også idrettsrådet og styret i Levanger fritidspark AS var representert. De er svært positive til de kombinasjonene som muliggjøres gjennom alternativ 3, og ønsker at det jobbes videre med dette alternativet.

Andelen spillemidler til de tre alternativene over er vurdert særskilt av Kulturdepartementet, da det ikke er noen standard på dette for sykkelanlegg i Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Departementet har vurdert de 3 alternativene slik:

  • Alternativ 1, terrengvelodrom 200 m med dekke av asfalt


Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 2 mill. Skulle dette alternativet bli valgt vil tildelte midler fra anleggspolitisk program bli vurdert trukket tilbake

  • Alternativ 2, Utendørs velodrom 250 m


Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostand inntil kr. 8 mill.

  • Alternativ 3, Innendørs velodrom 250 m


Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 18 mill. Det er en forutsetning for å få tildelte spillemidler at hallen har isolerte tak og vegger. 

Prosjektet er i tillegg allerede tildelt kr. 2 mill. fra anleggspolitisk program (programsatsingsmidler), som kommer i tillegg til ordinære spillemidler og fordeles etter innstilling fra NIF. Dette forutsetter alternativ 2 eller 3.

Alternativ 2 og 3 kan også utløse andre tilskudd, og dette vil bli en del av den videre utredningen.

Tabell 1 Oppsummering av de tre alternativene i forhold til ca. kostnad og spillemidler.

 

Ca. kostnad

Tilskudd spillemidler

Tilskudd programsatsingsmidler

mva.-kompensasjon

Netto investering

Alternativ 1

7 mill.

  2 mill.

0

1,75 mill.

  3,25 mill.

Alternativ 2

27 mill.

  8 mill.

2 mill.

6,75 mill.

10,25 mill.

Alternativ 3

70-90 mill.

18 mill.

2 mill.

17-23 mill.

32-48 mill.

* spillemidler er vurdert med hensyn til velodrom av asfalt i alternativ 1 og av betong i alternativ 2 og 3.
* oppsettet er med full mva.-kompensasjon.

Vurdering:

Kommunen har det overordna ansvaret for disposisjonsplan og videre utvikling av nye Levanger stadion. I tråd med kommunens planverk ønsker kommunen å tilrettelegge for at flest mulig er fysisk aktive. Med økt press og fortetting i og rundt sentrum, vil Levanger stadion få en enda større verdi fremover, som en møteplass for både organisert og uorganisert aktivitet på tvers av alder og kjønn. Levanger stadion er også bindeleddet mellom Moan og Levanger sentrum med gangveg mellom Jetebrua og Magneten, som benyttes både til transport, handel og rekreasjon.

I henhold til avtalen som ble inngått mellom Levanger kommune og IL Sverre i erstatningssaken, skal Levanger kommune stille areal til disposisjon for nytt idrettsanlegg sentralt på Levanger, fortrinnsvis knyttet til kommunens sentralidrettsanlegg på Moan.

Tomta på Levanger stadion er nå klargjort til formålet. Totalt areal for sykkelvelodrom inkludert område forbeholdt for tak er 8350m², hvor indre område alene er på 2750m². Det er viktig å utnytte potensialet og attraktiviteten med tomta, og med den store aktiviteten som er i Levanger bør også det indre området i sykkelvelodromen utnyttes. Rådmannen vurderer derfor alternativ 1 som uaktuell på Levanger stadion, og anbefaler å finne annen tomt til IL Sverre hvis ikke alternativ 3 utredes videre. Selv mulighetene med å realisere alternativ 1 vurderes som vanskelig for IL Sverre alene, selv om eventuelle kostnader med ny tomt vedkommer kommunen. Alternativ 1 vil kun bli et anlegg for lokale og aktive syklister i et kortsiktig perspektiv og vil begrense utviklingsmulighetene på områdene svært mye. Utvikling av indre område eller takkonstruksjon vil ikke bli aktuelt med en terrengvelodrom.

Alternativ 2 og 3 har imidlertid potensiale til å bli et anlegg som vil tiltrekke seg både store regionale og nasjonale sykkelarrangement samt syklister/mosjonister på alle nivå. Alternativ 3 vil i tillegg kunne kombineres med andre idretter og aktiviteter og muliggjør bedre sambruk, i tillegg til at det utnytter potensialet for å rekruttere til sykkelsporten på alle nivåer. Alternativ 3 med tak gir et helt annet brukspotensiale som helårsanlegg for sykkel. Utendørs betongvelodromer i utlandet holdes stengt ved regn, og sesongen for et anlegg uten tak vil derfor begrense seg til vår/sommer. Med den status sykkelsporten har fått i Norge i dag, vil et anlegg med tak kunne bli et populært anlegg på alle nivå. En 7er kunstgressbane på indre bane med tak, er uten tvil ei attraktivt aktivitetsflate både dagtid og kveldstid. Et ferdig utbygd sykkelanlegg med dette alternativet vil kunne ha potensialet til å markere seg som en attraksjon / landemerke på tomta og sammen med øvrig anlegg i området bidra til å skape et felles sentrum og et tyngdepunkt for ulike idretter og aktiviteter på Levanger stadion.

Det er viktig å bygge anlegg som vil skape stor aktivitet over lang tid. Erfaring fra velodromer med asfalt tilsier at det er utfordringer med kvaliteten på asfalten bare etter kort tid. Anlegg som mottar spillemidler skal holdes åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år, og det kan søkes om rehabilitering først etter 20 år. 

NM i banesykling har de siste årene blitt arrangert i utlandet på grunn av mangel på gode nok anlegg i Norge. Dette er noe NCF ønsker å gjøre noe med, og støtter planene i Levanger med alternativ 2 eller 3. Tilskuddsrammene som er vurdert er også et tydelig signal på at det er behov for et anlegg som kan kombineres som en trenings- og konkurransebane. Signalene tilsier at programsatsingsmidlene etter all sannsynlighet vil trekkes tilbake ved alternativ 1. Andre tilskudd vil nok heller ikke være veldig aktuelt. 

Det er avgjørende med leietakere på dagtid for å kunne realisere alternativ 3 med tak. De signalene vi har fått fra både Levanger vgs. og Nord universitet er imidlertid så tydelige at rådmannen mener det er grunnlag for å vurdere dette alternativet videre. Dette med tanke på flere leietakere både dag og kveld, men også på grunn av flerbruksmulighetene dette gir. Det er viktig som vertskommune å legge til rette for aktører som Levanger videregående skole og Nord universitet, slik at de kan styrke og utvikle sine tilbud videre i Levanger. 

På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at alternativ 3 utredes videre, og at utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.10.2017 22:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051