Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.10.17 - sak 47/17 - Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/6026
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.09.17 84/17
Kommunestyret 18.10.17 47/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Habilitet:

Karl Meinert Buchholdt (V) ba om vurdering av sin habilitet. Buchholdt ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Nordbygda vasslag SA
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
  3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning 
            Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Nordbygda vasslag SA.
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år.
  3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nordbygda Vasslag SA har i samråd med Levanger kommune (enhet Kommunalteknikk) arbeid frem en plan for kommunalt vann til villaer/gårdsbruk fra Hammer til Kolsum i Åsen.

Målet med søknaden er å skaffe kommunalt vann til Nordbygda i Åsen. Prosjektet slutter ved Kolsum, men er klargjort for forlengelse til Ness (750 m) med påkobling på hovedledning fra Ronglan. Dette blir en ny forsyningsledning mot Åsen, noe som øker leveringskapasiteten av vann fra Lello til Åsen, og som gir mulighet for rundkjøring av vann på begge sider av Nessvatnet. Dette gjør at forsyningssikkerheten mot Åsen og området bedre.

Vurdering:

Kommunen har ikke anledning til å gi garanti for næringsvirksomhet. Nordbygda vasslag SA har ikke et økonomisk formål med sin virksomhet, og utfører en offentlig oppgave. Rådmannen mener derfor at dette ikke er næringsvirksomhet.

Rådmannen ser det som fordelaktig at Nordbygda vasslag SA gjennomfører et arbeid med sikte på å bedre vanntilførselen til Nordbygda i Åsen. I Levanger kommunes planer ligger det en intensjon om å bygge ut det samme området med kommunalt vann i kommende 4-årsperiode. Om vasslaget gjennomfører utbyggingen vil dette gjøre at utbyggingen vil kunne gjennomføres tidligere enn om Levanger kommune skulle stå for utbyggingen. Det anses hensiktsmessig at dette arbeidet utføres så raskt som mulig, og at det tas sikte på kommunal overtakelse av vannverket i løpet av 2019. Bakgrunn og forutsetninger for saken fremkommer i vedlagt søknad fra vasslaget. 

En kommunal garanti vil gi vasslaget bedre betingelser på et lån enn om de ikke har denne garantien.  Risikoen for kommunen henger sammen med vasslagets betalingsevne. Det er ingen signaler på at vassverket ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser.

Rådmannen vil med bakgrunn i dette tilrå at Nordbygda vasslag SA innvilges en kommunal garanti på inntil 7,5 millioner kroner.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.10.2017 22:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051