Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.10.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 18.10.17
Tid: kl. 17:00 - 21:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 46/17 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen utredning vedtak video
PS 47/17 Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA utredning vedtak video
PS 48/17 Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion utredning vedtak video
video etter
pause

PS 49/17 Delegeringsreglement for Levanger kommune utredning  vedtak video
PS 50/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 Levanger kommune utredning vedtak video
PS 51/17 Detaljregulering Stokkberget B3 utredning vedtak video
PS 52/17 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 utredning vedtak  video
PS 53/17 Detaljregulering Gamle kongeveg 102 utredning vedtak video
PS 54/17 Detaljregulering Birkelund Markabygda utredning vedtak video
 PS 55/17 Detaljregulering Eidslunden utredning vedtak video
FO 28/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Etiske retningslinjer tekst behandl. video
FO 29/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - møte ansatte tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem - forfall
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem - forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv  vara  Gunnar Morten Løvås 
Lars Forberg sp vara x Eva Høyem Anderssen
Inger Lise Utler Hemb  ap  vara  x Ingrid Olga Hallan
Edvard Øfsti ap vara x Linn Beate Tromsdal
Anne Støckert Hagen ap vara x Knut Holmen
Asgeir Persøy frp vara  x Janne Kathrine Jørstad Larsen 
Harry Gilberg krf vara x Magne Nydal
Ingen vara h   - Andreas Jenssen Hjelmstad
Ingen vara sp   - Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri M. Sivertsen enhetsleder kultur  
Reidun Johansen rådgiver  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  

 
Kulturelt innslag: Johannes Ramberg, piano - Kulturskolen før møtestart  -  video

Orientering

 
Permisjoner:

        Til toppen av siden

 

 

PS 46/17 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.17-30.6.18 

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.17-30.6.18.

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven
        Til toppen av siden

 

 

PS 47/17 Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017 - video

Habilitet:

Karl Meinert Buchholdt (V) ba om vurdering av sin habilitet. Buchholdt ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Nordbygda vasslag SA.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år.
 3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning

 
Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Nordbygda vasslag SA.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år.
 3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning 
          Til toppen av siden

 

 

PS 48/17 Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017 - video  -  video etter pause

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til innstilling:

Alternativ 1 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Lunds forslag til innstilling. 

INNSTILLING:

Alternativ 3 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.  

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Orientering i møte:

Idrettskonsulent Kjersti Nordberg orienterte om status Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag til vedtak:

Alternativ 1 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse. 

Svein Erik Veie, AP fremmet følgende forslag til vedtak:

Ingen av alternativene utredes videre.

Avstemning:

Veies forslag til vedtak fikk 13 stemmer

Trøites forslag til vedtak fikk 2 stemmer

Formannskapets innstilling vedtatt med 18 stemmer (33 repr. tilstede)

VEDTAK:

Alternativ 3 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.  
        Til toppen av siden

 

 

PS 49/17 Delegeringsreglement for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal, AP fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned en gruppe bestående av leder for plan og utviklingskomiteen, leder for driftskomiteen og en representant fra formannskapet som gjennomgår delegeringsreglementet. Forslag til delegeringsreglement legges fram til godkjenning i formannskap og kommunestyre innen påske 2018.

Jostein Trøite, SV fremmet følgende utsettelsesforslag:

Forslag til delegeringsreglement sendes tilbake til rådmannen. Det innarbeides delegering til landbrukskomitè.

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Forslag til delegeringsreglement vedtas med følgende endringer:

Pkt. 4.1 (Delegering til formannskapet)

 • Lov av 19. juni 2009 nr. 97 dyrevelferdsloven delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven) delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. delegeres til driftskomiteen.


Pkt. 6.2 (Delegering til plan- og utviklingskomité)

 • Lov av 12.mai 1995 nr.23 om jord (Jordlova) delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten delegeres til driftskomiteen.


Pkt. 8 (Delegering til Rådmannen)

 • Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven) delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting delegeres til driftskomiteen.
 • Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten delegeres til driftskomiteen.


Ottar Bjerkeset, V fremmet følgende forslag:

Karl Meinert Buchholdt foreslås som medlem i gruppen som skal gjennomgå delegeringsreglementet. 

Knut Sigurd Hjelmstad, H fremmet følgende forslag:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg foreslås som medlem i gruppen som skal gjennomgå delegeringsreglementet.

Robert Svarva, AP fremmet følgende forslag:

Karl Meinert Buchholdt velges som leder av gruppen.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag fikk 2 stemmer
Trøites forslag til endringer fikk 2 stemmer
Vordals tilleggsforslag med Bjerkeset, Hjelmstads og Svarvas forslag enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling vedtatt med 29 mot 2 stemmer

VEDTAK:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Det settes ned en gruppe bestående av leder for plan og utviklingskomiteen, leder for driftskomiteen, Anne Kathrine Nordhammer Solberg, og Karl Meinert Buchholdt som representant fra formannskapet, som gjennomgår delegeringsreglementet. Karl Meinert Buchholdt er leder for gruppen. Forslag til delegeringsreglement legges fram til godkjenning i formannskap og kommunestyre innen påske 2018.
        Til toppen av siden

 

 

PS 50/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert.

Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarva’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 2. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og pålegger alle enheter streng kostnadskontroll med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp etter nærmere bestemmelser.

3. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 300.000,- til kommunal bostøtte. Finansieres av disposisjonsfond.

b.      Overføringer fra Trønderhallen reduseres med kr. 650.000,-. Redusert inntekt dekkes innenfor Fellesområdet

c.      Kulturenheten tilføres kr. 125.000,- til erstatning for at overføring fra IA-fond tas bort fra enheten. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.

d.      Institusjonstjenesten tilføres 9,2 mill kroner for «pukkelkostnader» knyttet til store strukturendringer innen helse. Finansieres av disposisjonsfond.

e.      På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler økes ramma til Hjemmetjenestene med 1,0 mill kr og Institusjonstjenesten med 0,7 mill kroner og post for rammetilskudd økes tilsvarende.

f.       Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser Levanger rådhus i forbindelse med tilbakeføring av ansatte fra Innherred samkommune. Finansieres av disposisjonsfond.

g.      kr. 840.000,- omdisponeres fra tilskudd til barnehager til området for spesialpedagogisk hjelp i barnehager.

4.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 440.000,- til inventar og utstyr ved Frol barnehage, avd. Leirabekken. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

b.      Det bevilges kr. 875.000,- til innkjøp av buss ved Staupshaugen verksted. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

c.      Kr. 2.350.000,- fra salg av bygning på Rinnleiret (gnr 253 bnr 34) avsatt i et vedlikeholdsfond til freda/verna bygninger på Rinnleiret. Overskudd/underskudd av drift av leiren, overføres/belastes dette fond ved hvert års slutt.

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert. Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Svein Erik Veie, AP fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ser med bekymring på at det så seint i regnskapsåret avdekkes betydelige budsjettavvik, det vises spesifikt til området helse og omsorg. Kommunestyret understreker tidligere vedtak om at krav til driftsmargin ved fremleggelse av budsjettinnstilling fra rådmannen hvert år skal være på minimum 1,5% - dette uten bruk av disposisjonsfond. Ved eventuelle budsjettjusteringer i løpet av regnskapsåret opprettholdes driftsmarginkravet. Det gjøres i tillegg følgene tiltak:

 1. Fra og med 2018 innføres kvartalsvis regnskapsrapportering, dvs, pr mars, pr juni, pr sept i tillegg til årsregnskapet.
 2. Resultatoversikten skal inneholde vedtatt budsjett i tillegg til justert budsjett, med egne kolonner for avvik mot prognose for resten av året for begge.
 3. Driftsresultat i NOK og driftsmargin i prosent fremvises uten bruk av disposisjonsfond i resultatoversikten.


Avstemning:

Veies tilleggsforslag vedtatt med 27 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Økonomirapport for 2. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og pålegger alle enheter streng kostnadskontroll med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp etter nærmere bestemmelser.

3. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 300.000,- til kommunal bostøtte. Finansieres av disposisjonsfond.

b.      Overføringer fra Trønderhallen reduseres med kr. 650.000,-. Redusert inntekt dekkes innenfor Fellesområdet

c.      Kulturenheten tilføres kr. 125.000,- til erstatning for at overføring fra IA-fond tas bort fra enheten. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.

d.      Institusjonstjenesten tilføres 9,2 mill kroner for «pukkelkostnader» knyttet til store strukturendringer innen helse. Finansieres av disposisjonsfond.

e.      På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler økes ramma til Hjemmetjenestene med 1,0 mill kr og Institusjonstjenesten med 0,7 mill kroner og post for rammetilskudd økes tilsvarende.

f.       Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser Levanger rådhus i forbindelse med tilbakeføring av ansatte fra Innherred samkommune. Finansieres av disposisjonsfond.

g.      kr. 840.000,- omdisponeres fra tilskudd til barnehager til området for spesialpedagogisk hjelp i barnehager.

4.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 440.000,- til inventar og utstyr ved Frol barnehage, avd. Leirabekken. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

b.      Det bevilges kr. 875.000,- til innkjøp av buss ved Staupshaugen verksted. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

c.      Kr. 2.350.000,- fra salg av bygning på Rinnleiret (gnr 253 bnr 34) avsatt i et vedlikeholdsfond til freda/verna bygninger på Rinnleiret. Overskudd/underskudd av drift av leiren, overføres/belastes dette fond ved hvert års slutt.

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert. Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik. 

Kommunestyret ser med bekymring på at det så seint i regnskapsåret avdekkes betydelige budsjettavvik, det vises spesifikt til området helse og omsorg. Kommunestyret understreker tidligere vedtak om at krav til driftsmargin ved fremleggelse av budsjettinnstilling fra rådmannen hvert år skal være på minimum 1,5% - dette uten bruk av disposisjonsfond. Ved eventuelle budsjettjusteringer i løpet av regnskapsåret opprettholdes driftsmarginkravet. Det gjøres i tillegg følgene tiltak:

 1. Fra og med 2018 innføres kvartalsvis regnskapsrapportering, dvs, pr mars, pr juni, pr sept i tillegg til årsregnskapet.
 2. Resultatoversikten skal inneholde vedtatt budsjett i tillegg til justert budsjett, med egne kolonner for avvik mot prognose for resten av året for begge.
 3. Driftsresultat i NOK og driftsmargin i prosent fremvises uten bruk av disposisjonsfond i resultatoversikten.
          Til toppen av siden

 


PS 51/17 Detaljregulering - Stokkberget B3

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Levanger kommune egen godkjenner detaljregulering for Stokkberget B3 med de endringene som er gjort rede i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende oversendelses forslag:

Ser ikke at det ligger ved uttalelse fra barnerepresentanten. Ber om at dette legges ved slike saker i framtida. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites oversendelsesforslag avvist med 27 mot 1 stemme

VEDTAK:

Levanger kommune egen godkjenner detaljregulering for Stokkberget B3 med de endringene som er gjort rede i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 52/17 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 6 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer som følger av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 6 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer som følger av saksfremlegget.
        Til toppen av siden

 

 

PS 53/17 Detaljregulering for Gamle kongeveg 102

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 vedtas med de endringene som er gjort rede for i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 vedtas med de endringene som er gjort rede for i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 54/17 Detaljregulering Birkelund Markabygda

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Birkelund Markabygda vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Birkelund Markabygda vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.
        Til toppen av siden

 

 

PS 55/17 Detaljregulering Eidslunden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.
        Til toppen av siden

 

 

FO 28/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Etiske retningslinjer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017 - video

Jostein Trøite (SV), fremmet følgende spørsmål:

Etiske retningslinjer

1. Hvorfor har ikke ordføreren fulgt opp Sivilombudsmannens påbud om en gjennomgang av det etiske reglementet for å sikre de ansatte ytringsfrihet?

2. Hvorfor har ikke ordføreren orientert kommunestyret om denne saken?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 29/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - møte ansatte

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2017 - video

Geir Tore Persøy, FRP fremmet følgende spørsmål:

Vil ordføreren ta utfordringen fra Levanger FrP, og gå «undercover» en hel dag, på en eller flere kommunale institusjoner for å møte de ansatte på gulvet, og for å se hva som er bra, og hva som er utfordrende?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 01.11.2017 09:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051