Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16 - sak 24/16 - Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2016/2844
Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Saksordfører: Olaug Julie Aasan, MDG

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger seniorråd 20.04.16  
Driftskomiteen 11.05.16 17/16
Kommunestyret 18.05.16 24/16

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Opplyst i møtet:

Uttalelse fra Seniorrådet i Levanger: "Seniorrådet slutter seg til forslaget til vedtak i komiteen."

Saksordfører:

Olaug Julie Aasan, MDG 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune undertegner samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune undertegner samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forespørsel til Ordføreren fra Nasjonalforeningen til Levanger kommune om å inngå en samarbeidsavtale for å gjøre Levanger kommune til et mer demensvennlig samfunn.

Vedlegg:

1

Samarbeidsavtale  om et mer demensvennlig samfunn PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Etter TV-aksjonen i 2013 har foreningen arbeidet med å utvikle tiltak som kan ha en betydning for mennesker med hjerte-karsykdom og mennesker med demens. Over en femårsperiode, fram til 2018, skal pengene fra innsamlingsaksjonen brukes til å støtte forskning på demens, og lokale og landsomfattende tiltak som både bidrar til informasjon og bedre livskvalitet for personer med demens og deres pårørende. Pengen går også til å støtte våre to nyeste store prosjekter: Aktivitetsvenn og kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. 

Avtaleteksten er som følger:

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Levanger kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Partenes bidrag i samarbeidet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen. Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell, kommunikasjons-tiltak og mobilisering i  arbeidet med demensvennlig samfunn. Nasjonal-foreningen for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan. Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan bidra.

Levanger kommune:

Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter. Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får tilsendt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes mot områder som er viktige for de det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helse­ og omsorgstjeneste m.fl. Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av betydning for hverdags livet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i opplæringen. Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å synliggjøre resultatene. Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med lokale satsingsområder og planer.

Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen.

Vurdering:

Demens er som tidligere nevnt en sykdom som rammer hjernen og som det enda ikke er mulig å behandle. Men økt kunnskap om og bevissthet rundt sykdommen i befolkningen kan i noen grad gjøre det lettere for demente i å være integrert og ta del i samfunnet på en måte som kan redusere belastningen for de pårørende og for den som har sykdommen. Siden dette tiltaket i stor grad handler om å organisere et tilbud med støtte fra demensforeningen så mener rådmannen at dette tiltaket også kan la seg gjennomføre i Levanger kommune.

Det kan nevnes at arbeidet med å lære opp Aktivitetsvenner allerede er kommet godt i gang gjennom initiativ fra lokale krefter tilknyttet Nasjonalforeningen og Demensforeningen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.05.2016 23:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051