Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16 - sak 20/16 - Årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2016/3131
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.05.16 47/16
Kommunetyret 18.05.16 20/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommune tar kontakt med private barnehager i Skogn med henblikk på å bygge ut full barnehagekapasitet i området innen utgangen av 2016. All utbygging av barnehager i Skogn skal skje i privat regi. Planene om kommunal barnehage i Skogn skrinlegges.

Begrunnelse

Det er i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og en raskere utbygging av et tilstrekkelig barnehagetilbud i Skogn enn en langsom utbygging av en kommunal barnehage.

Avstemning:

Buchholdts verbalforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2015 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 14.466.314,12.
  2. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.

        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2015 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 14.466.314,12.
  2. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
  3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Årsberetning 2015 - Levanger kommune PDF

2

Årsregnskap 2015 - Levanger kommune PDF

3

Revisjonsberetning 2015 - Levanger kommune PDF

4

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2015 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knappe 14,5 millioner kroner.   

Kommunestyret må fatte vedtak om hvordan mindreforbruket skal disponeres. Rådmannen foreslår at midlene benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond da dette bør styrkes for å møte eventuelle fremtidige utfordringer. Netto driftsresultat ble på knappe 22,5 mill mot 0,2 mill kr i 2014. Netto driftsresultat ligger nært det anbefalte nivå fra departement og KS (ca. 2 %).

Det henvises til årsberetningen for nærmere beskrivelser. 

Vurdering:

Som følge av flere år med relativt svake regnskapsresultater, har det også i 2015 vært stort fokus på økonomi og omstillinger. De omfattende strukturendringene innen oppvekstsektoren som ble vedtatt i 2012 ble gjennomført fullt ut fra høsten 2015. Også innen helse er det gjennomført store strukturelle endringer de siste årene.  

Gjennom 2015 ble anslaget for skatteinntekter/rammetilskudd justert ned som følge av en lavere skatteinngang nasjonalt enn forventet. Utover høsten 2015 snudde denne trenden slik at skatteinngangen/rammetilskudd ved utgangen av året ble ca. 9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette i tillegg til positive avvik innen finansområdene og god økonomistyring generelt bidro til et mindreforbruk på samlet knappe 14,5 millioner kroner. I tillegg til dette ble det i løpet av året satt av 14,4 millioner kroner til disposisjonsfond, dette i samsvar med revidert budsjett.

På investeringssiden ble budsjettet for 2015 justert opp i løpet av året, og samtidig ble låneopptaket oppjustert tilsvarende. Dette skyldes både utsatt tiltak fra 2014, nye tiltak og justering av allerede vedtatte tiltak.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.05.2016 23:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051