Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16 - FO 8/16 - Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen

Kommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, der årlig klimagassutslipp målt i CO2-ekvivalenter per innbygger er under 2 tonn, mot dagens 10 tonn. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, sammen eller alene.

Det er satt av 100 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2016, inklusive administrative kostnader. Stortinget legger opp til at ordningen skal vare i minst 5 år, med nye midler hvert år.

Formålet med ordningen er å støtte klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

Opplistet er 5 tiltak som kan få støtte:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  2. Klimavennlig transport -gjennomføring av tiltak.
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer   -gjennomføring
  4. Forprosjekter for klimareduserende tiltak - komme fra ord til handling.
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.


Fylkesmannens miljøvernavdeling kan gi råd om behandling av søknaden. 


Spørsmålet til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at Levanger kommune, eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen, kommunale foretak eller andre kommuner, søker om midler til prosjekt "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100millioner til?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen utforme en søknad om støtte til prosjekt som kan få støtte av "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100 millioner kr til.

Gunnar Morten Løvås - klikk for personkort
Gunnar Morten Løvås, SV 


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 18.05.2016 23:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051