Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.05.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 18.05.16
Tid: kl. 17:00 - 21:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 19/16 Trønderhallen - Årsregnskap 2015 utredning vedtak video
PS 20/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 21/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 utredning vedtak video
PS 22/16 Nasjonale prøver- resultater og strategier for grunnskolen i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 23/16 Innmelding av nye anlegg til anleggsplan for å søke spillemidler 2016/2017 utredning vedtak video
PS 24/16 Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn utredning vedtak video
PS 25/16 Detaljregulering - E6 Mulelia - Trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak video
PS 26/16 Detaljregulering for Mule boligfelt utredning vedtak video
FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest tekst behandl. video
FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen tekst behandl. video
FO 9/16 Spørsmål fra Hanna Ellisiv Johansen - Romfamilie under Brusvebrua tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33+2 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem - forfall
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth ap vara x Khalil Obeed
Inger Lise Utler Hemb  ap  vara  Svein Erik Veie 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  
Svenn Robert Berg daglig leder Trønderhallen  

 
Olav Strid (AP) og Kari Johanne Kjerkol (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.45, etter behandling av sak 24/16. Ingrid Olga Hallan (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.50, etter behandling av sak 25/16.

Kulturelt innslag (før møtet ble satt):

 • Kulturelt innslag v/kulturskolen: Maren Julie Hultgreen og Sofie Ørsleie -  video

 
«Åpen spørretime» (før møtet ble satt):


Ordføreren besvarte spørsmålet.


Ordføreren besvarte spørsmålet.

Merknader:

Til innkalling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Innkallingen til kommunestyret godkjennes ikke. Sakliste og sakspapir har ligget ute 1 arbeidsdag utenom pinse og 17. mai. Det er for kort tid til grundig og ansvarlig behandling både for politiske representanter og andre innbyggere.

Avstemning: Trøites forslag til vedtak avvist med 33 mot 2 stemmer.

Vedtak: Innkallingen godkjent.

Orienteringer:

 

 

PS 19/16 Trønderhallen - Årsregnskap 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommune tar kontakt med private barnehager i Skogn med henblikk på å bygge ut full barnehagekapasitet i området innen utgangen av 2016. All utbygging av barnehager i Skogn skal skje i privat regi. Planene om kommunal barnehage i Skogn skrinlegges.

Begrunnelse

Det er i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og en raskere utbygging av et tilstrekkelig barnehagetilbud i Skogn enn en langsom utbygging av en kommunal barnehage.

Avstemning:

Buchholdts verbalforslag avvist med 26 mot 9 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2015 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 14.466.314,12.
 2. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.
          Til toppen av siden

 

 

PS 21/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015” til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 22/16 Nasjonale prøver - resultater og strategier for grunnskolen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering. Nærmere informasjon om hvordan skolene forbereder seg til, gjennomfører, følger opp og nyttiggjør seg resultatene fra de nasjonale prøvene legges inn som en del av kvalitetsrapport for grunnskolen 2016.
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/16 Innmelding av nye anlegg til anleggsplan for å søke spillemidler 2016/2017

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/16 Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune undertegner samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.
        Til toppen av siden

 

 

PS 25/16 Detaljregulering - E6 Mulelia - Trafikksikkerhetstiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Habilitet:

Børge Lund (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet under behandlingen. Lund ble av et enstemmig kommunestyret erklært habil. Han tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak – alternativ 1:

Planen godkjennes ikke. Planen tar i for liten grad hensyn til de innspillene som har kommet i høringsrunden. I og med at Statens Vegvesen har startet opp planarbeid for E6 der strekningen Rundkjøring Mule – Mære er prioritert ser vi det mest hensiktsmessig å få avklart fremtidig trasevalg før tiltak i Mulelia iverksettes.

Begrunnelse:

 • Burde hatt planfri kryssing av gang og sykkelvei under veikryss.
 • Stigning og kapasitet for å avvikle trafikk i et nytt samlet kryss. Inkludert behov for akselerasjons og retardasjonsfelt. Mange av bilene til Gjenbrukstorget kjører på dispensasjon 22 meter / 60 tonn. Varslet at det kan øke til 25 meter. Hoveddelen av disse kjører med last sørover. Nytt kryss vil få større stigning enn dagens kryss, og lang aksellerasjonstid. Opptil 2000 av og påkjøring på travle dager ifølge Innherred Renovasjon. Å samle dette i et kryss vil gi en vesentlig ulempe for beboere i området.
 • Behovet for beredskapsvei ved ulykker og omkjøring ved vedlikeholdsarbeid.
 • Landbruket sitt ønske om å kjøre minst mulig på E6. Mange svinger i dag av til Gamle Kongevei når de ser det bygger seg opp kø bak.
 • Behov for avkjøringslommer slik at saktegående trafikk kan slippe forbi kø. Busslommer er ikke ment for slik bruk, og er heller ikke egnet for det da de ikke er store nok.
 • Planen har ingen løsning for trafikk fra bebyggelsen øst for E6. Situasjonen blir heller verre da en busslomme er foreslått flyttet, og den andre endres i utforming. Fungerer i dag delvis som retardasjonsfelt, ser ikke ut til at det er mulig med ny utforming.

 
Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag – alternativ 2:

 1. Det henstilles om at avkjørsel nord (Gamle kongeveg) opprettholdes for landbrukstrafikk. 
 2. Det henstilles om at planlagt oppgradering av gamle kongeveien fullføres frem til Skåneskrysset før kommunen overtar strekningen.


Avstemning:

Lunds forslag til vedtak – alternativ 1 – avvist med 33 mot 0 stemmer.

Lunds forslag – alternativ 2 – pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Lunds forslag – alternativ 2 – pkt. 2, vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

Plan- og utviklingskomiteens forslag til vedtak, med Lunds forslag pkt. 1 og 2, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune godkjenner detaljregulering for E6 Mulelia, slik den er lagt frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunen samtykker til å overta fv. 134 som kommunal veg på strekningen Skåneskrysset – Åsaunvegkrysset ved Marienborg. Resterende vegareal fra Skåneskrysset – E6 Rinnleiret forutsettes nedrustet til landbruksveg. Strekningen E6 – Åsaunvegen ved Marienborg forutsettes opprettholdt som fylkesveg.

Det henstilles om at avkjørsel nord (Gamle kongeveg) opprettholdes for landbrukstrafikk.  

Det henstilles om at planlagt oppgradering av gamle kongeveien fullføres frem til Skåneskrysset før kommunen overtar strekningen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 26/16 Detaljregulering for Mule boligfelt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Mule boligfelt vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål/interpellasjon til ordføreren:

Har Levanger noen tiltak for å hindre at blant andre personer dømt for alvorlige forbrytelser, som seksuelle forbrytelser eller voldslovbrudd får lov til å jobbe med eldre? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Forslag i møte:

Persøy fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune iverksetter arbeid med å innføre politiattest for alle ansatte innen helse og omsorg så snart dette er mulig.

Avstemning:

Persøy’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune iverksetter arbeid med å innføre politiattest for alle ansatte innen helse og omsorg så snart dette er mulig.
        Til toppen av siden

 

 

FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål/interpellasjon til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at Levanger kommune, eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen, kommunale foretak eller andre kommuner, søker om midler til prosjekt "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100millioner til?  

Forslag i møte:

Løvås fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen utforme en søknad om støtte til prosjekt som kan få støtte av "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100 millioner kr til. 

Avstemning:

Løvås sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret ber rådmannen utforme en søknad om støtte til prosjekt som kan få støtte av "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100 millioner kr til.
        Til toppen av siden

 

 

FO 9/16 Spørsmål fra Hanna Ellisiv Johansen -  Romfamilie under Brusvebrua

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.05.2016 - video

Behandling:

Hanna Ellisiv Johansen (KRF) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva kan ordføreren gjøre for å bedre forholdene for våre medmennesker som nå bor under Brusvebrua? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 19.05.2016 10:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051