Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.02.16 - sak 11/16 - Bosetting av flyktninger i 2016

Randi Venås Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
Arkivref. 2014/562 - /F30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.02.16 17/16
Kommunestyret 17.02.16 11/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra kostnadene dette medfører videreføres.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71 flyktninger i 2016
  - herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og 5 under 15 år som skal bo i fosterheim
 2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
   - antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets bosetting
 3. Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra kostnadene dette medfører videreføres.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71 flyktninger i 2016
  - herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og 5 under 15 år som skal bo i fosterheim
 2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
   - antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets bosetting


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt,PDF:


Saksopplysninger:

Kommunen har siden 2012 hatt et langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.

Etter en evaluering ble det 20.05.2015 underskrevet en ny Samarbeidsavtalen med IMDI for perioden 2015-2018. Kommunen mottar kvartals vise presentasjoner av flyktninger fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året.

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. Kommunene bes nå om å bosette 18 000 flyktninger i 2016. Det er en økning på 30% sammenlignet med tidligere anmodninger. Av disse er 3000 overføringsflyktninger og 4400 enslige mindreårige. Det er spesielt gruppen enslige mindreårige som har en stor økning, og bosettingsbehovet for denne gruppen har økt fra 480 i 2014 til 4400 i 2016. Av disse vil 20% være enslige mindreårige barn under 15 år. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til 7000 enslige mindreårige. Innvilgelsesprosenten for målgruppen har økt fordi flere av de som kommer fyller vilkårene for å få oppholdstillatelse i Norge.  Utlendingsdirektoratet (UDI) har samtidig redusert saksbehandlingstiden for enslige mindreårige. 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDI Levanger Kommune om å ta imot 71 flyktninger i 2016, hvorav 20 enslige barn og unge, og 5 av disse under 15 år.

Og for 2017 ber IMDI kommunen om å legge til grunn følgende foreløpige plantall:

Minst 85 flyktninger i 2017, herav 32 enslige barn og unge, og minst 8 av disse under 15 år. Bufetat har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under15 år fra ankomst til landet frem til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige er bosatt. Plantallet inkluderer også disse.

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og spesielt i 2017. IMDI vil i løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tanter og onkler, men som ikke er deres foreldre. Dersom det på vedtakstidspunktet legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, beholder han eller hun i utgangspunktet sin status som enslig mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og bosetting skjer etter fylte 18 år.   

Barn og unge som har status som EM kan deles inn i to hovedgrupper:

 • 0 -15 år (barn)
 • 15-18 år (unge/ungdom)


Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik:

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av barn under 15 år.
 • IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.  


Uavhengig av organisering i kommunen og hvem som har hovedansvar for oppfølging av enslige mindreårige, så vil en rekke kommunale tjenester bli involvert i bosettingen og oppfølgingen av barna og ungdommene. Kommunen har blant annet plikt til å yte tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.   

Bosetting av EM forutsetter et kompetent og tilpasset virkemidler i kommunen. Dette innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil være individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4, skal den kommunale barneverntjenesten undersøke forholdet, jf §4-3.

Statlige tilskudd og refusjonsordninger

Satser for integreringstilskudd i 2016:  

Integreringstilskudd     

Bosettingsår

Sats

År 1 (2016)

kr. 184 000 (voksne)*
kr. 184 000 (barn)*
kr. 234 000 (enslige voksne)
kr. 184 000 (enslige mindreårige)

År 2 (2015)

kr. 220 000

År 3 (2014)

kr. 160 000

År 4 (2013)

kr.   83 400

År 5 (2012)

kr.   70 000

Barnehagetilskudd 

kr.   24 500 (engangstilskudd)

Eldretilskudd 

kr. 162 000 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger 

Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd)

Tilskudd 2: Inntil kr 1 111 000 i inntil 5 år

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på familiegjenforening.

I statsbudsjettet for 2016, og i tilleggsproposisjon om økte asylankomster, vedtok regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslig mindreårig flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet om for 2015.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra staten for å dekke utgifter til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes egenandel. Slike tiltak kan for eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Egenandel ved refusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er i 2015 på kr 16 600,-. Utover den kommunale egendelen dekkes 80 % av utgiftene av staten. 

Vurdering:

Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening.

I 2015 ble det bosatt 62 flyktninger nye flyktninger. Av dem var det 3 enslige mindreårige. 8 personer kom på familiegjenforening i tillegg. Tidligere har det også vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. I 2009 da kommunen fikk bosettingsprisen ble det bosatt mange enslige mindreårige. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen.

Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd.  De to siste årene er det kjøpt 4 boliger og i 2016 planlagt bygging av 4 nye boenheter i Sommerveien. I Håkon den godes gt. 48 planlegges det et bofelleskap for enslige mindreårige med mulighet for bemanning på ettermiddag og i helger. Tilgangen på leiligheter i de private markedet synes å være god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner. Dette er en ordning som fungerer godt og som kan videreutvikles når kommunen nå skal ta imot flere flyktninger. De enslige mindreårige som er bosatt de siste årene har bodd flere sammen på hybel i bofellesskap uten bemanning, i hybler med hybelverter som har hatt tilsyn med dem etter behov.

Barnevernstjenesten har fra 01.01.2016 overtatt hovedansvar for mottak av enslige mindreårige flyktninger som kommer til kommunen. Det opprettes nå et eget «EM-team» med en teamleder som får ansvar for å videreutvikle tilbud og tiltak for enslige mindreårige. Det skal opprettes et Bofellesskapet i Håkon den godes gt. er tenkt å være en arena for kartlegging av alle EM som kommer og som ikke er godt nok kartlagt til bosetting utenfor bofellesskapet. Kartleggingsperioden skal være 3-6 mnd. mens botiden er ikke tenkt å vare lenger enn et år.

Ved bosetting av enslige mindreårige under 15 år, er det barnevernet som skal foreta en vurdering av det enkelte barnets behov og tilby et egnet botiltak. Barneverntjenesten må foreta den spesielle godkjenningen av fosterhjemmet knyttet opp mot det enkelte barnet.

 Når barnet er bosatt blir det kommunen som har ansvar for omsorgen uavhengig av om bor i fosterhjem eller bofellesskap.  Kommunen vil ha det daglige omsorgsansvaret og oppfølgingsansvaret for barnet, og i tillegg tilsynsansvaret.

Barneverntjenesten vurderer at disse barna vil ha best utbytte av å vokse opp i fosterhjem. Hvis kommunen skal motta 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016 er det derfor en forutsetning at Bufetat rekrutterer gode fosterhjem til disse barna.

Bosetting av 5 enslige mindreårige i fosterhjem, vil innebære flere arbeidsoppgaver for omsorgsteamet som i dag har ansvaret for fosterhjemsarbeidet i barneverntjenesten.

Omsorgsteamet vil få ansvaret for oppfølgingen av fosterhjemmet og den enslige mindreårige som bor i fosterhjemmet.

Tettheten av enslige mindreårige vil utfordre og berøre de fleste av kommunens tjenester. Levanger skal gi EM-gruppen et differensiert tilbud av god kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov. Mange av de som kommer er ressurssterke ungdommer som har behov for mindre omfattende tiltak. Andre, særlig de yngste, har behov for omfattende tiltak. Det er knyttet stor usikkerhet til plantallene og anmodningen om behovet for bosetting av enslige mindreårige i 2017. De erfaringene Levanger Kommune gjør vedr. av økt antall bosettinger av enslige mindreårige i 2016 vil danne grunnlaget for entall bosettinger av enslige mindreårige i 2017

Det er flyktningtjenesten og Levanger Voksenopplæring og som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen. Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltagerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. Til enhver tid er det mellom 80 og 90 deltagere i programmet. Hvis samhandlingen skal bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak.  I 2015 avsluttet 45 personer programmet, av dem var det 30 personer som gikk over til videre utdanning eller fikk jobb. Resultatet på 66.7% er godt over landsgjennomsnittet. For øvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de to siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold, helse og barnehagearbeid, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet.

Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger Voksenopplæring, rektor Frol barneskole, ansvarlig for mottaksklassen ved levanger Ungdomsskole, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av helse og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med utgangspunkt i sitt tjenesteområdet. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet. Fagteamet ble utvidet med kommunelege, komunalsjefene, enhetsleder Bygg og Eiendom, ordfører og lensmann som har deltatt på de siste møtene. Dette for å bli oppdatert i forhold til hva som skjer i kommunen når det gjelder utvidelse på asylmottaket, opprettelse av et privat omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og bosetting av flyktninger. Fagteamet har hatt drøftinger vedr. anmodningen og stiller seg bak forslaget om å bidra til økt bosetting. Skolene sier de har kapasitet, kompetanse og motivasjon til flere elever. Det vil være tilgang på barnehageplasser. Ennå vet vi ikke hvem som kommer, når og hvilken familiesammensetning. Det er derfor en del uavklarte spørsmål og det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer flyktningene har nå og evt. vil få i fremtiden.

Lensmannen i Levanger har kommet med følgende uttalelse vedrørende bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise: «Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Det er både utfordringer og muligheter knyttet til mottak av flyktninger. Samfunnsansvaret og mulighetene veier tyngst slik vi ser det. Levanger kommune jobber meget bra med bosetting og integrering av flyktninger. Det er nært samarbeid mellom flyktningetjenesten og politiet. Små og store utfordringer søkes løst i hverdagen med tett tverretatlig samarbeid. Vi har ingen betenkeligheter med et eventuelt bidrag fra Levanger kommune i dagens krisesituasjon»

Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige tjenesteapparatet. Barn og familieenheten har signalisert at de må tilføres ekstra ressurser ved mottak av flere flyktninger. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart i forhold til hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring for at aktiv deltagelse og involvering fra andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet.

Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg viktig nettverk i integreringsprosessen. «Kafe Verden» er et slikt tilbud. På Dampskipsbrygga kan du møte «hele» verden På menyen står inkludering, kaffe, trivsel, matretter, felleskap, verdens beste kaker og underholdning.

I årene som kommer vil det mest sannsynlig bli en større tetthet av enslige mindreårige i kommunen. Leira asylmottak utvider sin enslige mindreårige avdeling fra 18 til 58 plasser. Kvæfjord Omsorgssenter er i en prosess for å etableres et privat omsorgssenter  «Cocoon- avd. Bjørnang for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Når kommunen skal bosette flere enslige mindreårige er det en fordel å bosette fra Leira og Cocoon –avd. Bjørnang. Dette vil være til stor fordel for barnet da det allerede er etablert kontakt både i skole og lokalmiljøet, og man unngår store belastninger med skifte av skole, nettverk etc. Avdelingene kan også dra nytte av hverandres kompetanse og samarbeidsformer som allerede er etablert.

Alle må være med og løse den humanitære krisen verden står ovenfor, også Levanger. For å lykkes med bosettingen og den langsiktige inkludering av et økende antall flyktninger er Levanger Kommune avhengig av å få til et godt samarbeid med befolkningen i kommunen. Kommunen har høsten 2015 mottatt henvendelser fra publikum med spørsmål om hvordan en kan bidra til å hjelpe flyktninger som blir bosatt. Dette engasjementet er positivt og gir utrykk for at flyktningene er velkommen. Det er mange måter å bidra på, og det er viktig at nabolaget engasjerer seg når de får en ny nabo.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.02.2016 20:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051