Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.02.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 17.02.16
Tid: kl. 17:00 - 18:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 10/16 Årsmelding 2015 - Eldres råd utredning vedtak video
PS 11/16 Bosetting av flyktninger i 2016 utredning vedtak video
PS 12/16 Detaljregulering Kvilstadvegen 2 - 1719/275/574 utredning vedtak video
PS 13/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering
(Vedr. svar på spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  i budsjettbehandlingen (PS 79/15) og nytt vedtak i Driftskomiteens behandling av svaret i møtet 10.02.2016 (PS 5/16) - notat av 15.02.16 PDF)
utredning vedtak video
FO 2/16 Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder for bevegelseshemmede tekst behandl. video
FO 3/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - planovergang jernbanelinja Skogn sentrum tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 32 + 3 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem -  forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal 
Laila Merethe Inderberg  ap varamedlem x Kristin Aas
Ann Helen Skaanes   v varamedlem  x Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Randi Venås Eriksen enhetsleder enhet Innvandrertjenesten  

 

Orienteringer:

 

Forespørsel – fremmet i møtet:
Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forespørsel i møtet:

Svevestøv i Levanger sentrum. Hva kan gjøres? - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

Forespørsel – fremmet i møtet:
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forespørsel i møtet:

Mobildekning i kommunen. Kan en forvente at saken kommer opp i vår. Kostnader? - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.
    Til toppen av siden

 

 

PS 10/16 Årsmelding 2015 - Eldres råd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas
    Til toppen av siden

 

 

PS 11/16 Bosetting av flyktninger i 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71 flyktninger i 2016
  - herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og 5 under 15 år som skal bo i fosterheim
 2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
  - antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets bosetting
 3. Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra kostnadene dette medfører videreføres.
      Til toppen av siden

 

 

PS 12/16 Detaljregulering Kvilstadvegen 2 - 1719/275/574

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstadvegen 2, datert 27.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
    Til toppen av siden

 

 

PS 13/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn.

Begrunnelse. En slik avtale vil legge gode rammer for frivilligheten og kommunen i arbeidet med en god demensomsorg. Nasjonalforeningen har god kompetanse i arbeid med demente og pårørende. Slik prognosen i saken viser ser det ut til at stadig flere vil ha behov for hjelp på dette området. Da er det viktig at vi sammen jobber for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Lunds tilleggsforslag vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyret i Levanger tar saken til orientering.

Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn.
    Til toppen av siden

 

 

FO 2/16 Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder for bevegelseshemmede

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i kommune jobber med kartlegging av tilgjengelighet til offentlige bygg i Levanger for personer med funksjonshemminger. Foreløpig har vi en liste som viser status for utesteder/serveringssteder/matservering i Levanger sentrum.

 1. Plaza Mexico
  Har tilrettelagt inngangsparti.
 2. Oskars Pub og Bar
  Ikke tilrettelagt hovedinngang.
 3. Orion
  En av de få som faktisk bygde inngangsrampe – denne ble ikke godkjent og måtte rives. Lokalet er tilgjengelig via bakgården.
 4. Nr. 39/Backlund
   I dag eneste stedet med tilfredsstillende inngangsparti – og tilgang til toalett i kjelleren.
 5. Lille Chilli
  Utilgjengelig inngangsparti – trange lokaler.
 6. Pøbben Backlund
  Det er laget et skråplan slik at den er tilgjengelig på en litt trang og vanskelig måte. Så kan man spørre seg hva en skal gjøre på en pub uten å kunne gå på toalettet?
 7. Nervik Bakeri
  Ganske nytt og like ved hovedinngangen til Levanger kommune. Er ikke tilgjengelig for rullestol selv om det kunne vært gjort slik med enkle grep.
 8. Pizzabakern
  Samme som bakeriet – men her er det en høyere trapp.
 9. Frk. Renbjør
  Inngang direkte fra gateplan.
 10. Alanya Kebab
  Utilgjengelig.
 11. Pernilles cafe
  Ikke tilgjengelig inngangsparti.
 12. Brygga Gastropub
  En kommer inn her men den åpne enkeldøren er smal, det er bratt og høy terskel.
 13. Mama Rosa
  Det er et dårlig skråplan, slik at en kommer seg inn med noe hjelp. Uteserveringen på bryggekanten har høy kant for å komme ut og ned.


En kort oppsummering beskriver slike steder som svært lite tilgjengelige for bevegelseshemmede pr. i dag. Det kan synes som om det aldri har vært pålagt noen form for krav om universell utforming ved brukstillatelse/skjenkebevilling/serveringsbevilling fra det offentliges side (les: Levanger kommune/Samkommunen). Kun en plass har et tilfredsstillende toalett. 

Hvorfor er det slik i Levanger sentrum? Er verneplanen et hinder så det blir uforholdsmessig dyrt for driverne – eller/også kan det være holdninger?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la i januar 2016 fram en handlingsplan for universell utforming 2015-2019. I planen defineres universell utforming slik; «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». Planen viser bl.a. til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å «Investere i tilgjengelighetstiltak i bygninger og uteområder»

Behandling:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hvilke påvirkningsmuligheter har kommunen for å ivareta intensjonen om universell utforming i forhold til private drivere av serveringssteder? I hvilken grad benytter kommunen seg av disse mulighetene?
 2. Vil kommunen utarbeide en lokal plan for gjennomføringen av den sentrale handlingsplanen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for universell utforming 2015-2019?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
    Til toppen av siden

 

 

 

FO 3/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) -  planovergang jernbanelinja Skogn sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 17.02.2016 - video

Jernbaneovergangen og bommene på Skogn har til tider og oftere og oftere ikke fungert som de skal de siste årene. Enkelte ganger så går de ikke ned når det kommer tog og enkelte ganger så kan de gå ned å bli stående nede tiltros for at det ikke kommer noe tog.

Sist gang det skjedde var nå Tirsdag 9/2-16 og talsmann for jernbaneverket sier at de ikke visste hva som var feilen, dette utsagnet i seg selv er veldig foruroligende med tanke på at dette er skoleveien for en veldig stor del av elevene på Skogn Barne og ungdomskole.

Saken har ligget på bordet både til kommunen, jernbaneverket og hos fylket i lang tid uten at det har skjedd noen stor fremdrift i denne saken om å finne en sikker måte å få til en kryssing av jernbanesporet i Skogn sentrum for de myke trafikantene.

Dette gjentagende problemet har tidligere også vært opp i den politiske diskusjonen uten at vi i dag er noe nærmere en løsning.

Kommunestyret vedtok enstemmig den 28/1-09  i Saknr:09/09  et oversendelsesforslag som lyder

«I forbindelse med utbygging av kjøpesenter og barnehage på Reemyra, Skogn, ber vi admistrasjonen ta ett initiativ til dialog med Statenes vegvesen for å  få fortgang i realiseringen av planskilt overgang over jernbanelinja i Skogn sentrum» 

Dette er syv år siden og vi er i dag fortsatt langt, langt unna en sikker kryssing av jernbanesporet i Skogn sentrum.

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva vil kommunen gjøre for at det blir en snarlig løsning i denne saken?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 07.03.2016 13:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051