Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 - sak 59/19 - Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5828
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 107/19
Kommunestyret 16.10.19 59/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, plan- og utviklingsutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet, vedtas og gjøres gjeldende fra konstituerende kommunestyremøte.
 Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, plan- og utviklingsutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet, vedtas og gjøres gjeldende fra konstituerende kommunestyremøte. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ny kommunelov 

Vedlegg:

1

Reglement for kommunestyret PDF

2

Reglement for formannskapet PDF

3

Reglement for plan- og utviklingsutvalget PDF

4

Reglement for driftsutvalget PDF

5

Reglement for eldrerådet PDF

6

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse PDF

7

Reglement for ungdomsrådet PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Kommunestyre, formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg trer i funksjon fra konstituerende møte i kommunestyret den 16. oktober 2019. Andre folkevalgte organer trer i funksjon straks de er valgt, men ikke senere enn 31. desember 2019.

De fleste bestemmelser i ny kommunelov vil tre i kraft fra konstituerende kommunestyremøte.  I den forbindelse er det behov for å revidere reglementet for kommunestyret slik at det samsvarer med ny lov. Likeså at bestemmelsene i kommunestyrets reglement fortsatt videreføres slik at de i hovedsak får tilsvarende anvendelse i reglement for de andre folkevalgte organene.

Vurdering:

Rådmannen legger med dette fram forslag til reviderte reglement.

Endringene gjelder tilpasning i forhold til ny kommunelov. Den nye loven har klare bestemmelser om betegnelse på kommunale utvalg. Komiteene har fått endra navn fra «komite» til «utvalg», jfr. bestemmelsene i kommunelovens 5-1 4. ledd: «Etter § 5-1 tredje ledd må organa som er nemnde i bokstavane a til d og g ha den nemninga som er nytta om organet i lista i namnet sitt. Det betyr at alle utval i kommunen skal heite noko med utval, for eksempel planutval og oppvekstutval».

Kommunens plikt til å opprette råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er flyttet fra særlover til ny kommunelov, og i tillegg er det lovfestet plikt til å opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Målet er felles forankring og forenkling av regelverk. Reglementene for disse rådene er også revidert, og da forsøkt satt opp mest mulig lik hverandre.  

I den nye loven er betegnelsen den øverste administrative stillingen i kommunene betegnet som kommunedirektør. Rådmann er derfor foreslått utskiftet med den nye betegnelsen i reglementene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2019 14:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051