Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.16 - sak 63/16 - Håndtering av granulat i kunstgressbaner i Levanger

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2016/5121
  Magne Nydal - klikk for personkort
Saksordfører: Magne Nydal
, KRF

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 07.12.16 42/16
Kommunestyret 14.12.16 63/16

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2016

Saksordfører:

Magne Nydal, KRF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune skal drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner i tråd med de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund. Brukt kunstgress som har nådd sin levetid skal destrueres/resirkuleres miljømessig. Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress på nytt sted må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk, økonomisk og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid.

Levanger kommune skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner, videreformidle dette til idrettslagene og bidra til at de får best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune skal drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner i tråd med de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund. Brukt kunstgress som har nådd sin levetid skal destrueres/resirkuleres miljømessig. Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress på nytt sted må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk, økonomisk og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid. 

Levanger kommune skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner, videreformidle dette til idrettslagene og bidra til at de får best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommunestyret 22.06.16 - FO 10/16 - Interpellasjon - kunstgressbaner i Levanger kommune 


Vedlegg:

1

Norges fotballforbunds infofolder om granulat i kunstgressbaner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det har i den senere tid vært fokus på innfyllsmateriale (granulat) i kunstgressbanene, og spesielt på granulatets påvirkning på helse og miljø. Dette er bakgrunnen for at Norges fotballforbund har utarbeidet infofolderen Granulat i og utenfor kunstgressbanen, og som skal være til hjelp for eiere og brukere av kunstgressbaner over hele landet. Den inneholder gode tips for riktig håndtering av granulat. 

Helsefare:

Norges fotballforbund (NFF) tar dette temaet alvorlig, og fikk alt i 2004 SINTEF byggforsk til å analysere forskjellige typer granulater som ble benyttet i kunstgressbaner. Folkehelseinstituttet gjorde en helserisikovurdering på bakgrunn av rapporten og konkluderte med at det ikke var grunn til å anta økt helserisiko ved bruk av kunstgressbaner i haller. Konklusjonen var så klar at NFF mente det var trygt å bruke granulat fra bildekk, men anbefalte likevel alternativer innendørs og nær stillestående resipienter.

Granulat som nå brukes, blir levert fra nye fabrikker med ny teknologi, og er derfor renere enn for få år tilbake. EU har faset ut flere uheldige bestanddeler i nye bildekk slik at nytt granulat blir stadig renere.

Etter forskningsprosjektet fra 2006 er det gjort en rekke tester på granulater i mange land. NFF følger denne forskningen, noe også FIFA gjør. Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Tilstedeværelse av en rekke potensielle skadelige kjemikalier er det imidlertid ingen tvil om, og fremtidige forskningsresultater må følges.

Miljø:

Mikroplast i havet er den siste tiden trukket frem som et voksende problem, og granulat fra kunstgressbaner er trukket fram som en potensiell kilde.

Granulat som havner utenfor en kunstgressbane er et problem flere steder og må tas på alvor. Det er viktig å fjerne granulat på avveie pga. forurensning av naturen og faren for at det kan havne i havet.

NFF har lenge anbefalt baneeierne å samle opp granulat som kommer utenfor banen og gjenbruke det eller deponere det på godkjent mottak.

Mange baneeiere er flinke til å samle opp granulat utenfor banen, mens andre kan bli mye flinkere. Dette er løsbart med god planlegging når banen bygges og vedlikeholdes.

Granulat på avveie:

Ved normal drift med slodd eller harv på en kunstgressbane sommerstid, vil minimalt granulat havne utenfor banen. Det vil i særlig grad være under vinterdrift at granulat i større mengder blir brøytet utenfor banen. Det finnes systemer og måter å fjerne dette på og også systemer som gjør at man kan legge det tilbake i banen.

Planlegging:

Alle kunstgressbaner bør ha et fast dekke rundt banen, slik at granulat på avveie lettere kan returneres til banen eller samles opp. Ryddes banen for snø om vinteren kan gjerne arealet med fast dekke utvides, enten rundt hele banen eller på den siden hvor snø deponeres.

I snørike deler av landet anbefales det i tillegg at det anlegges en større plass med fast dekke til snødeponi slik at granulatet enkelt kan samles opp om våren.

Forberedende tiltak:

  • Før vintersesongen setter inn for fullt, kan det ved første snøfall legges ut fiberduk. Deretter brøytes eller freses snøen inn på duken. Når våren kommer og snøen har tint, ligger granulatet igjen. 
  • Utlegging av fiberduk før vintersesongen setter inn. Snøen brøytes eller freses inn på duken slik at granulatet ligger igjen på fiberduken når snøen blir borte
  • Om våren tas granulatet opp med en liten traktor og fylles i en trommel montert på traktoren. Når trommelen roterer, føres granulat tilbake til banen mens uønskede gjenstander forblir i trommelen. Etter utleggingen bør banen dyprenses
  • Oppsamling av granulat kan også utføres manuelt, og flere klubber arrangerer dugnader hver vår og får jobben gjort på få timer.
  • Mange kunstgressbaner anlegges med ristdrenering rundt hele banen, eller med flere drenskummer. Det er uansett type drenering, viktig at drenssystemet har gode sandfang med enkel adkomst for tømming. De fleste typer granulat er tyngre enn vann, og vil samles i sandfangene som må tømmes regelmessig.


(Alle kunstgressbaner i Levanger har drenssystemer med sandfangkummer med adkomst for tømming. Antall sluk, plassering og standard på sluker varierer på de forskjellige banene). 

  • Spesielt granulat fra oppmalte dekk fester seg lett til klær og havner i strømper og sko. Enkelte klubber har innført rutiner med børsting av klær og tømming av sko på anvist plass før spillerne går inn i garderoben, gjerne på en aluminiumsrist med en betonggrav under, lik de som ofte er anlagt utenfor skoler og offentlige bygg og hvor granulatet lett kan samles opp.


Rehabilitering av kunstgressbaner:

Etter noen års bruk vil det være behov for å skifte ut kunstgresset og oppgradere anlegget til gjeldende standard. Antall år vil være avhengig av antall brukstimer, vedlikeholdet, vinterbruk osv., samt hvilke krav det er til kunstgresset. Kunstgressdekket vil normalt ha en levetid på mellom 10-15 år, og en godt vedlikeholdt bane varer lenger. Et kunstgress for toppfotball må som regel skiftes ut oftere enn på et breddeanlegg pga. strengere krav til dokumenterte spillegenskaper. 

Det kan gis tilskudd til rehabilitering av kunstgressdekke for fotball etter minimum ti års brukstid.

Brukt kunstgress som har nådd sin levetid bør resirkuleres. I følge NFF vil det innen kort tid vil komme krav om resirkulering av brukt kunstgress slik at de enkelte elementene i gresset kan dekomponeres og benyttes i annen plastproduksjon. Brukt kunstgress blir av og til lagt ut på nytt sted som et nærmiljøanlegg for fotball og annen idrett, eller hos private brukere til en rekke forskjellige formål.

Eksempel fra vinterdrift av kunstgressbane på Levanger fritidspark:

Kunstgressbanen på Moan har vinterdrift, og banen saltes om vinteren da eksisterende undervarme ikke benyttes. Snø på banen fjernes mekanisk med skjær og fres som brøytes ut på siden, samt at det brukes børste før det legges på salt. Gummigranulat som brøytes av banen om vinteren blir samlet opp, renset og ca. 2 tonn granulat blir kjørt ut på banen og gjenbrukt etter vinterperioden. Mengde granulat som ikke blir gjenbrukt er svært lite. Det er montert avløpskummer med sandfang hvor det samles opp granulat. 

Oversikt over kunstgressbaner i Levanger:

Bane

Eier /driver

Byggeår

11erbane Moan

Levanger Fritidspark AS

2017

11erbane Nesset

Sp.klubben Nessegutten

2009

7erbane Nesset

Sp.klubben Nessegutten

2011

11erbane Elberg

IL Sverre

2016

2x5erbane Elberg

IL Sverre

2016

7erbane Frol BS

Levanger kommune

2015

7erbane Fabritius

IL Sverre

2013

7erbane Momarka

Høgberget velforening / IL Sverre

2013

5erbane Høgberget

Høgberget velforening / IL Sverre

2013

11erbane Reemyra

Skogn IL

2012

11erbane Åsen stadion

IL Aasguten

2016

Flerbruksbane Levanger u-skole

Levanger kommune

2015


Vurdering:

Dette er et tema som det jobbes med sentralt, og et tema Norges fotballforbund tar alvorlig. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner for å ha best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde kunstgressbanene på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø. 

I Levanger vil det bli et stort behov for rehabilitering av kunstgressbaner utover i 2020. Med oppdatert kunnskap på konsekvenser av granulat i kunstgressbaner vil det kunne ligge til grunn i fremtidig valg av granulat i kunstgressbaner.

Det er viktig at denne kunnskapen videreformidles til idrettslagene gjennom ulike informasjonstiltak, slik at idrettslagene blir gjort kjent med betydningen av drift og vedlikehold av kunstgressbanene og konsekvensene hvis dette ikke blir ivaretatt.   

Mange baneeiere er flinke til å samle opp granulat utenfor banen, mens noen nok kan bli flinkere. I følge NFF er det alt for mange kunstgressbaner som driftes og vedlikeholdes for dårlig. Dette er løsbart med god planlegging når banen bygges og vedlikeholdes.

Det er først og fremst baneeiers ansvar å sørge for gode rutiner og praktisk tilrettelegging for riktig håndtering av granulat. De fleste kunstgressbanene i Levanger eies og drives av idrettslag, og det legges generelt ned en enormt stor frivillig innsats til bygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg i Levanger.

I spillemiddelfinansierte idrettsanlegg plikter anleggseier å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Drift av store kostnadskrevende, lagseide idrettsanlegg er ofte en like stor utfordring for mange lag og foreninger som finansieringen av anleggene. 

Daglige/ukentlige oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kunstgressbaner, som søppelplukking, fjerning av løv, slådding og kontroll av skjøter er oppgaver som kan gjennomføres på dugnad uten behov for mye utstyr for å gjennomføre. De oppgavene som må gjennomføres 1-2 ganger i året, som rensing, dyprensning, etterfylling av gummi og fjerning av granulat utenfor banen, er oppgaver som er mer krevende og som koster mer.

De årlige oppgavene bør det samarbeides tettere om. Det er ikke hensiktsmessig at alle klubber bygger seg opp egen maskinpark for ivareta dette. Det bør samarbeides om både innkjøp/bruk av utstyr samt evt. leie av tjenester. Dette bør sees i sammenheng med Levanger fritidspark AS, som har lang erfaring og mye kunnskap om drift og vedlikehold av kunstgressbaner.

NFFs infofolder vil motivere til å gjenbruke granulat som har kommet utenfor spilleflaten og til at det innføres rutiner for å samle opp granulat fra klær og sko.

Gjør man dette, vil det bli en vinn/vinn-situasjon både for miljøet og ikke minst for økonomien i klubber, lag, foreninger og kommunen. Levanger idrettsråd mener infofolder om granulat i kunstgressbaner vil være til god hjelp for eier og brukere av kunstgressbaner i Levanger.

Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress til nærmiljøanlegg for fotball og annen idrett, må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk og økonomisk, og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid. Et brukt kunstgress koster også et betydelig beløp å få installert. Sett på sikt kan et nytt kunstgress faktisk være rimeligere.

Et utslitt kunstgressdekke som har nådd sin levetid på 10-15 år vil ikke kunne oppfylle brukernes krav for fotballaktivitet nytt sted. Dette stiller seg noe annerledes ved et toppfotballanlegg, hvor kravene til spillegenskapene gjør at kunstgressdekket byttes hvert 3.-5. år. Dette dekket kan et nærmiljøanlegg for fotball ha glede av over lengre tid. Kvaliteten på dekke til eventuelt bruk for andre idretter må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempelvis har bane for radiostyrte biler i Torsbustaden hatt god erfaring med brukt kunstgress som underlag. Det forutsettes at nye eier av brukt kunstgress har kunnskap om drift og vedlikehold av dekket, og at kunstgresset destrueres/resirkuleres miljømessig.

Rådmannen vurderer det derfor slik at Levanger kommune skal drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner i tråd med de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund. Brukt kunstgress som har nådd sin levetid skal destrueres/resirkuleres miljømessig. Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress på nytt sted må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk, økonomisk og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid.

Levanger kommune skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner, videreformidle dette til idrettslagene og bidra til at de får best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø.

 Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.12.2016 20:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051