Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 80/17 - Gebyr og betalingssatser 2018 - Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2017/7758
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 128/17
Kommunestyre 13.12.17 80/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Salg av årskort på nedre torg avvikles og tas ut av gebyrregulativet.

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ med følgende endring: Salg av årskort på nedre torg avvikles og tas ut av gebyrregulativet.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre vedtok i sak 45/17 budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021. Da behandlingen av budsjettet skjer så tidlig på året er det vanskelig å legge frem endelig forslag til gebyr og betalingssatser da dette i stor grad styres av satser/retningslinjer i statsbudsjettet. Selv om statsbudsjettet formelt sett ennå ikke er vedtatt, forventes ingen vesentlige endringer i endelig budsjett. Om Stortinget skulle vedta lavere maksimumssatser enn regjeringens forslag legger opp til, vil kommunen måtte justere sine satser i henhold til dette. 

Vurdering:

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Ellers bestemmes nivået på de kommunale gebyrer gjennom selvkostkalkyler, lover og forskrifter.

Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing og byggesak/kart/oppmåling. 

Gebyrene innen vann/avløp foreslås justert opp igjen etter at de i 2017 ble nedjustert midt på året for å bringe selvkostfondene ned på et akseptabelt nivå. Gebyrene inne dette området foreslås stor sett uendret i forhold til de satsene som opprinnelig ble vedtatt for 2017, imidlertid forslås forbruksgebyrene for både vann og avløp justert noe opp (vann fra kr. 9,60 til kr. 10,30 pr. m3 og avløp fra kr. 17,90 til kr. 18,40 pr. m3).

Ved oppløsningen av Innherred samkommune vil kommunens kostnader øke noe innen plan og byggesaksbehandling. Dette medfører at det er behov for å øke gebyrene noe utover ordinær prisstigning. Det foreslås med bakgrunn i dette å justere opp gebyrsatsene med om lag 5% i 2018. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette området med tanke på om man har funnet riktig nivå både på inntekter og utgifter. Rådmannen legger opp til samme gebyrsats som i Verdal kommune for 2018. For årene fremover vil man i løpet av 2018 skaffe mer erfaringstall å bygge på ved fastsettelsen av fremtidige gebyrsatser.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051