Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 68/17 - Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2008/9690 - /140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 06.10.17 39/17
Samkommunestyret 08.12.17 45/17
Kommunestyre 13.12.17 68/17

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Revidert plan- og styringssystem datert 29.09.17 vedtas PDF


Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017

Utdelt i møte:

Planers formål og innhold PDF

(Manglende dokumentasjon:)

 

Kommunalt plan- og styringssystem PDF > OBS! Feil vedlegg, gammelt dokument. Saken utsatt 06.10.17

Korrekt vedlegg, utlagt etter møte 06.10.17: Plan- og styringssystem for kommunene Levanger og Verdal – forslag pr. 29.09.17 PDF

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.

Begrunnelse: Manglende dokumentasjon i saken.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Revidert plan- og styringssystem datert 29.09.2017 vedtas.

Vedlegg:

 

Plan- og styringssystem for kommunene Levanger og Verdal datert 29.09.2017.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger og vurdering:

Plan- og bygningsloven og Kommuneloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Alle de tre lovene krever at kommunene skal bidra til dette gjennom systematisk og samordna planlegging av omfattende sammenhenger og komplekse forhold. 

Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven er en del av demokratiet og et viktig redskap for å ivareta folkestyret.  Plan- og styringssystemet skal ivareta lovverkets plankrav på en hensiktsmessig måte, og bidra til informert politikk og folkevalgt ledelse i utviklingen av lokalsamfunn og kommuneorganisasjoner. Plan- og styringssystemet inngår i kommunenes kvalitets- og internkontrollsystem når det gjelder helhetlig styring.

Før utarbeidelsen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2008 viste en kartlegging at de to kommunene hadde over 110 planer. Kartleggingen viste også at ingen hadde samlet oversikt over hvilke planer som fantes, at planene var utformet ulikt, pekte i forskjellige retninger, var kortsiktige og «synsebaserte» og pga. sin utforming ikke kunne brukes som grunnlag for økonomiplanen. Det var behov for felles løsninger for helhetlig kommuneplanlegging og planer som kunne gi kunnskapsgrunnlag for økonomiplanen. 

Det første «Kommunale plansystemet» ble vedtatt av kommunestyrene i Levanger og Verdal i desember 2008, samtidig med behandlingen av første felles Kommuneplanens samfunnsdel. Plan- og styringssystemet ble revidert i 2012.

Etter dette har det skjedd endringer både i lovverket og i samfunnet rundet oss. Det er også utviklet kunnskap knyttet til bruk og forbedring av systemet som innebærer behov for revidering av systemet.

Gjennom plan- og styringssystemet beskrives felles løsninger for planleggingen som skal  sikre at strategi følges opp med handling og endret praksis, at sektorer og fagområder samordnes og at kommunal innsats avstemmes med planer, innsats og behov i omgivelsene. 

Om systemet fungerer, vil avhenge av om og hvordan det brukes. Derfor er den politiske og administrative ledelsen av kommuneplanleggingen viktig. Kommuneplanlegging iht. lov forutsetter tydeliggjorte roller i planarbeidet, ansvarsplassering hos politisk og administrativ ledelse og involvering av tillitsvalgte. Det forutsetter også kontinuerlig relasjonsbygging og dialog med innbyggere og aktører i og utenfor kommuneorganisasjonen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051