Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - sak 29/17 - Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2017/1377
   Stig Ove Sommervoll - klikk for personkort 
Saksordfører: Stig Ove Sommervoll, AP

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.05.17 14/17
Kommunestyre 10.05.17 29/17

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.

Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet revideres.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.

Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet revideres.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anlegg det søkes spillemidler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Levanger er det Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018), og jfr. årshjul spillemidler er det innmelding av nye anlegg hver vår. 

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune.

Mål 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger. Det er også vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden for videre utvikling der.

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er en del av anleggsplanen, og rulleres hver vår. Handlingsprogrammet skal inneholde både private og offentlige anlegg som skal søke spillemidler, og gjelder for både nye anlegg og eksisterende anlegg som skal rehabiliteres.

Ponnistall på Nossum ble tatt inn i anleggsplan vår 2016 under forutsetning av at de ble godkjent søker av spillemidler. Nossum Travpark er imidlertid ikke søkeberettigede i denne tilskuddsordningen.

Rehabilitering av 11er kunstgressbane på Nesseguttbanen ble også tatt inn i anleggsplanen vår 2016. Det kan gis tilskudd til rehabilitering av kunstgressbaner for fotball etter minimum ti års brukstid, men det er først aktuelt for dette anlegget i 2019.

For å sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt, benyttes sjekkskjema for idrettsanlegg ved innmelding av nye anlegg ved årlig rullering av handlingsprogrammet. Dette skal i tillegg stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før spørsmålene på sjekkskjema er avklart.

Følgende anlegg er meldt inn med sjekkskjema for idrettsanlegg vår 2017:

 • Betalingsløsning, Torsbustaden jaktskyteanlegg – Levanger jeger- og fisk
 • Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn – Innherred kajakklubb
 • Rehabilitering elektroniske skyteskiver, Torsbustaden sportsskytteranlegg, Levanger sportsskytterlag
 • Rehabilitering lysanlegg hoppanlegg, Torsbustaden hoppanlegg, Skogn IL ski
 • Omlegging bekkeløp hoppanlegg, Torsbustaden hoppanlegg – Skogn IL ski
 • Utvidelse skileik, Torsbustaden skileikområde – Skogn IL ski
 • Utvidelse snøproduksjon, Torsbustaden hoppanlegg – Skogn IL ski
 • Tinbuen friområde, Tinbuen – Levanger kommune (Sanitæranlegg, stier og brygge)
 • Uteområdet Skogn barne- og ungdomsskole – Levanger kommune
 • Brygge for padling, Strand Moan – Levanger kommune


Levanger Fritidspark (LFP) har ikke meldt inn noen anlegg ved rullering vår 2017, men gis likevel anledning til å søke spillemidler 2017/2018 hvis det blir aktuelt. Den videre anleggsutviklingen på LFP avhenger av videre arbeid med Disposisjonsplan for LFP og avklaring med sykkelvelodromen.  

Vurdering:

Det er fortsatt stor aktivitet i Levanger, og det har til sammen blitt meldt inn 10 nye prosjekter.

Betalingsløsning ved jakskyteanlegget og omgjøring bekkeløp ved hoppanlegget er imidlertid ikke anleggstyper som er søkeberettigede i denne tilskuddsordningen, og tas ikke inn i anleggsplan av den grunn.

Skogn IL ski sine planer for utvidelse av skileikanlegget er ikke i tråd med vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden. Jfr. Disposisjonsplan satser Skogn IL på Lundsbustaden skistadion. Behovet for skileik blir ivaretatt i alpinanlegget.

Skogn IL sine planer for utvidelse av dagens snøproduksjon i Torsbustaden er ikke i tråd med vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden. Jfr. Disposisjonsplan satser Skogn IL på Lundsbustaden skistadion. Det vurderes derfor slik at utvidelse av snøproduksjon for hopp og langrenn må koordineres med planene for et topp moderne helautomatisk snøproduksjonsanlegg i alpinanlegget. Planene for dette omfatter infrastruktur for snøproduksjon for både alpint, langrenn og hopp.

Rådmannens vurdering er at følgende innmeldte anlegg tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler 2017/2018:

 • Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn – Innherred kajakklubb
 • Rehabilitering elektroniske skyteskiver, Torsbustaden sportsskytteranlegg, Levanger sportsskytterlag
 • Rehabilitering lysanlegg hoppanlegg, Torsbustaden hoppanlegg, Skogn IL ski
 • Tinbuen friområde, Tinbuen – Levanger kommune
 • Uteområdet Skogn barne- og ungdomsskole – Levanger kommune
 • Brygge for padling, Strand Moan – Levanger kommune


Disse anleggene anses å være i tråd med mål og strategier for den videre anleggsutviklingen i Levanger kommune. Denne vurderingen støttes av Levanger idrettsråd. 

Snøproduksjonsanlegg blir et veldig aktuelt anlegg når det blir snøfattige vintre som i år, og noe «alle» vil ha.

De kommende tiårene vil etter alt og dømme bety færre snødager og dårligere forhold for utøvelse av skisport i store deler av Norge. Å belyse hva dette betyr er viktig. Temperaturøkningen (som gjør at mer av nedbøren kommer som regn og at snøleggingen starter senere og snøsmeltingen begynner tidligere) er den faktoren som har størst påvirkning for at stabile gode snøforhold reduseres. Høyden over havet er viktig fordi den påvirker temperaturen, i gjennomsnitt -0,6 grader per 100 m (Kilde: Rapport nr. 01/2016 Norsk Klimastiftelse)

På bakgrunn av klimaprognosene er ikke nødvendigvis snøproduksjonsanlegg løsningen «over alt», beliggenhet og forutsetninger må ligge til grunn. Det som er viktig for å opprettholde og rekruttere utøvere til snø- og vinteraktiviteter er forutsigbare snøforhold. Ei aktuell problemstilling blir da om man skal kraftsamle med et helautomatisk snøproduksjonsanlegg eller klatte litt over alt med mindre manuelle snøproduksjonsanlegg. Med de klimaprognosene vi har er sentrale anbefalinger å definere noen få snøsoner og kraftsamler der, hvis man skal få forutsigbare snøforhold over lengre tid

Formålet med etablering av et helautomatisk snøproduksjonsanlegg er å sikre drift og få en forutsigbar arena for snø og vinteraktivitet de neste 20 årene. Et slikt anlegg bør prosjekteres og dimensjoneres i tråd med klimaprognosene. Det er derfor behov for å si noe mer om snø- og skianlegg, og gjøre en helhetlig vurdering på dette i Levanger. Dette er også Levanger idrettsråd enig i.

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) har vært et godt og nyttig verktøy for kommunen i prioritering av spillemidler de siste årene. Det er imidlertid så stor aktivitet på dette området i kommunen, at det er behov for at denne revideres.

I etterkant av anleggsplan, har det blant annet blitt vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden, retningslinje for forskuttering av spillemidler og hvordan vi skal håndtere granulat i kunstgressbaner i Levanger. Det jobbes med en Disposisjonsplan for Levanger fritidspark, og det er behov for en plan som sier noe mer om snø- og skianlegg. Alt dette har betydning for føringene i anleggsplan, og rådmannen ser derfor behov for at Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) revideres.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 10.05.2017 22:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051