Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - sak 25/17 - Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - høring

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivsaknr: 2017/2150

  Lars Petter Holan - klikk for personkort
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 24/17
Kommunestyret 10.05.17 25/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Lars Petter Holan, AP:

Fylkesveg 121 Markabygd-Hjelmstadbakk prioriteres som nr. 1

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP:

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møte enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger som tas inn i grunnlagsdokumentet:

 1. Fylkesveg 121 Markabygd-Hjelmstadbakk
 2. Kryssing av jernbane Skogn, Fv. 753
 3. Utbedring av Brusve bru, Fv. 126
 4. Avlastningsveg Kirkegata, ny veg Sørvegen - Branes
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger som tas inn i grunnlagsdokumentet:

 1. Kryssing av jernbane Skogn, Fv. 753
 2. Utbedring av Brusve bru, Fv. 126
 3. Avlastningsveg Kirkegata, ny veg Sørvegen - Branes 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunen har fått oversendt Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag til høring. Med bakgrunn i at Trøndelagsfylkene nå skal slå seg sammen er det ikke lenger naturlig/grunnlag for å lage en fylkesvegplan over en 4-årsperiode. Det er i stedet brukt tidligere års metode for utarbeidelse av en fylkesvegplan til å lage et dokument som vil være grunnlag for en felles samferdselsstrategi for hele Trøndelag. Dokumentet gjelder fylkesvegnettet i kommunene Leksvik – Stjørdal – Meråker og nordover.

Dokumentet synliggjør behov og prioriteringer for investeringer, drift og vedlikehold av vegnettet. Med et dokument som viser retning for vegene i Nord – Trøndelag, unngår vi et vakuum når det gjelder inngåelse av kontrakter og forberedelser for investeringer i overgangen fra to til ett Trøndelagsfylke.

Det viktigste grunnlaget for dokumentet er Strateginotat for Fylkesvegplan 2018 – 2021 som ble behandlet i fylkestinget i juni 2016 (jfr. fylkestingsak nr. 16/38), skriftlige innspill fra kommunene og gjennom dialogmøter med kommunene våren 2016. Noen lag og organisasjoner har også gitt til planen. Penger avsatt til vedlikehold har i mange år ikke vært stort nok til å hindre forfall på vegnettet. Ønskes en standardheving på eksisterende vegnett er dette kostnadskrevende, inngåtte driftskontrakter gir økonomiske bindinger for flere år framover.

Det ligger store forventninger i innspillene fra kommunene. Forslaget til handlingsprogram bakerst i dokumentet lister opp investeringsbehov og viser de høyest prioriterte tiltakene for vegnettet i nordre del av Trøndelag.

I tidligere fylkesvegplaner har foreslått aktivitet vært tilpasset fylkets økonomiplan. For å sikre handlekraft har det også vært satt opp ei marginalliste. Med marginalliste ga planen politisk forankring til å gjennomføre tiltak utover handlingsprogrammet om et tiltak av en eller annen grunn måtte utsettes eller om prioriterte tiltak ble rimeligere enn antatt.

I foreliggende grunnlagsdokument fra Fylkeskommunen er det kun en liste, riktig nok prioritert, men tidsperspektivet er ikke angitt. Dokumentet tar heller ikke utgangspunkt i noen økonomiplan, så enkelte tiltak på det opplistede handlingsprogrammet kan ligge mange år fram i tid.

Fra Levanger kommune er følgende innspill forelagt fylkeskommunen,

Forsterking til 10 tonns med asfalt, jfr. Fylkets prioriteringer punkt 17.2.1. i dokumentet:

 1. Fv. 121 Markabygd – Hjelmstadbakk (ÅDT 180)
 2. Fv. 103 Finnmarka – Nes (ÅDT 180)
 3. Fv. 115 Tuv – Holte - Rennan m/arm til Skilbrigt (ÅDT 100 – 210)
 4. Fv. 133 Rinnleiret – Haugskott (ÅDT 210)
 5. Fv. 117 Skjerve – Sundlo (ÅDT 100)
 6. Fv. 119 Støre – Renden (ÅDT 100)
 7. Fv. 125 Flatås – Slåttsve (ÅDT 90)


Punktvis utbedring, jfr. Fylkets prioritering i punkt 17.2.2 i dokumentet

 1. Rundkjøring XFv. 125/Saltkjelen
 2. Fv. 753 Jernbanekryssing Skogn


Uprioritert:

 1. Avlastingsveg for Kirkegata
 2. Breddeutvidelse/fortau Fv. 126 på strekningen Ole Vigs veg – Ulve.
 3. Trafikksikkerhetstitak Gjemblekorsen, rotete trafikkbilde.


Bruer, jfr. Fylkets prioriteringer punkt 17.2.3. i dokumentet:

 1. Brusve bru, oppgradering til 10 tonn, nedjustert til 6 tonn i dag.


Gang-/sykkelveger, jfr. Fylkets prioritert punkt. 17.2.4 i dokumentet

 1. Fv. 753 Gang-/sykkelveg Åsen Vollamarka/Hopla
 2. Fv. 125 Gang-/sykkelveg Halsan skole – Bjørkheim
 3. Fv. 119 Gang-/sykkelveg Eideskorsen – Korsbakken*


Vurdering:

Kommunens prioriteringer er stort sett fulgt med visse endringer på prioritet. Rekkefølgen for forsterking til 10 tonn med asfalt i Levanger kommune er noe endret, Fv. 103 Finnmarka – Nes er satt på første plass og deretter Holte – Hotran og Rinnleiret – Haugskott. Sistnevnte veg står riktignok oppført i Verdal kommune i dokumentet, men ligger fortsatt i Levanger kommune. Jfr. Tabell 13, side 51, prioritet 6.

Fylket/vegvesenet kan her ha gode grunner for å endre prioritering som eksempelvis vegens tilstand og utvikling i ÅDT. Rådmannen ser derfor ingen grunn til å endre på disse prioriteringene.  

Når det gjelder punktvis utbedring, tabell 14, side 52 i dokumentet er rundkjøring KirkegataXSaltkjelen ført opp på tredjeplass. Rundkjøring i X Kirkegata/Ravns gate (kalt Havnevegen i dokumentet) er oppført sist i tabellen, som unummerert plassering. 

Kommunen er av den klare oppfatning at Jernbaneovergang/kryssing Fv. 753 på Skogn må inn på lista for punktvis utbedring, tabell side 52. Da muligens i favør av rundkjøring i krysset Kirkegata/Ravns gate.

I kapitlet om utbedring/utskifting av bruer på fylkesveger er det i Levanger kommune foreslått 3 bruer for slike tiltak. Floan bru på Fv. 129 og Munkrøstad på Fv. 129, begge Rieberelement bruer med elementer som må byttes ut, tabell side 52. I tillegg er det foreslått ny bru på Fv. 111 Ståbekken, tabell side 53. Tabellene på side 52 og 53 må sees i sammenheng i forhold til prioritet.

Her er Brusve bru som er nedskrevet til 6 tonns akseltrykk ikke omtalt i det hele tatt. Når Ståbekken bru har fått prioritet 11 på de 2 tabellene og Brusve bru ikke er med, da begynner vi sannsynligvis å snakke noen år fram i tid før Brusve bru blir utbedret.

På prioriteringslista for gang-/sykkelveger har strekningen Halsan skole –Bjørkheim byttet plass på fylkets og kommunens lister. Kommunen har prioritert Halsan – Bjørkheim som nr. 2, dette ut fra økt drift og uttransport fra pukkverket i Halsan. Her har det vært en merkbar økning bare det siste året.

Ut fra disse vurderingen er rådmannen av den oppfatning at følgende tiltak må inn i grunnlagsdokumentet.

 1. Kryssing av jernbane Skogn, Fv. 753
 2. Utbedring/oppgradering av Brusve bru.
 3. Avlastingsveg Kirkegata, ny veg Sørvegen - Branes

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 10.05.2017 22:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051