Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - sak 23/17 - Søknad om ansvarlig lån - Levanger fotballklubb

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/2358 - /243
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.04.17 42/17
Kommunestyret 10.05.17 23/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Dokumenter etterlyst i møte:


Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal fremmet følgende tilleggsforslag:

Begrunnelse:

LFK er et fyrtårn i Levanger.

LFK har en stor markedsføringseffekt og er en god ambassadør for Levanger kommune.

LFK er eneste fotballag i fylket som spiller i Obos ligaen (1.divisjon)

Astrid Juberg Vordal fremmet følgende endringsforslag - endring 3. setning:
Lånet er ("rente- og"  slettes) avdragsfritt ut 2017, …

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg og endring fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det innvilges et likviditetslån til Levanger fotballklubb på kr. 500.000,-. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2017, deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2018 forrentes lånet med samme rentesats som gjennomsnittlig kommunal lånerente, med tillegg av samme margin som kommunen har på sine lån.

Begrunnelse:

LFK er et fyrtårn i Levanger.

LFK har en stor markedsføringseffekt og er en god ambassadør for Levanger kommune.

LFK er eneste fotballag i fylket som spiller i Obos ligaen (1.divisjon)
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Det innvilges et likviditetslån til Levanger fotballklubb på kr. 500.000,-. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2017, deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2018 forrentes lånet med samme rentesats som gjennomsnittlig kommunal lånerente, med tillegg av samme margin som kommunen har på sine lån. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Søknad om lån fra Levanger fotballklubb PDF

2

Regnskap 2016 og budsjett 2017 Levanger fotballklubb PDF

3

Revisjonsberetning 2016 Levanger fotballklubb PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger fotballklubb har søkt kommunen om et lån på 500.000 kr.  Bakgrunnen for dette er anstrengt likviditet og et ønske om å avvikle en kostbar kassakreditløsning hos sin bankforbindelse.

Fotballklubben har i samtaler med rådmannen våren 2017 redegjort for sin økonomiske stilling, og forventet resultatutvikling i år og kommende år. I budsjett for 2017 er det budsjettert med sponsorinntekter på kr. 5 850.000,-. Beløpet inkluderer salg av stadionnavnet til kr. 250.000,-. Per 6. april d.å. har klubben signert sponsorkontrakter tilsvarende 4,4 mill. kroner, disse er pr. i dag under utfakturering. Klubbens prognoser tilsier at klubben når sponsorbudsjettet, riktignok med en usikkerhet knyttet til salg av stadionnavnet. Det understrekes at dagens sponsormarked er svært tøft, og kanskje spesielt tøft i vårt området.  

Når det gjelder salg av stadionnavnet så mener klubben at dette har en langt høyre verdien enn kr. 250.000,-. Men det oppleves at stadionet er vanskelig å selge slik den fremstår i dag. Klubben har vært i kontakt flere aktører uten at det har ført frem avtale ennå. Dette jobbes det videre med.

Vurdering:

Levanger kommune har også tidligere gitt lån til idretten, både i form av forskudd på spillemidler og rene likviditetslån.

Levanger FK har befestet sin posisjon på nest øverste nivå i landet, hvor de nå er for 3. året på rad. I 2016 var klubben lenge med i kampen om opprykk til Eliteserien, men endte tilslutt på en fin 8. plass.  

Levanger FK er fylkets eneste fotballag i 1. divisjon (også fylkets eneste i landets 3 øverste divisjoner), og bidrar i tillegg til å være en eliteklubb også til utvikling av de lokale breddeklubbene i kommunen gjennom ulike tiltak. Gjennom sin posisjon har klubben en betydelig markedsføringseffekt for Levanger gjennom profilering i både lokal og riksdekkende media. Rådmannen anser det som en god løsning å kunne gi Levanger FK et likviditetslån på kr. 500.000,-. Dette vil hjelpe klubben likviditetsmessig gjennom at anvendelsen av kassakreditt kan avsluttes, samtidig vil ikke kommunen få vesentlige endrede finanskostnader/-inntekter sammenlignet med dagens situasjon. 

Rådmannen tilrår med bakgrunn i dette at Levanger FK innvilges et slikt lån.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 10.05.2017 22:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051