Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - FO 13/17 - Interpellasjon fra Karl M Buchholdt (V) - Betale studentene for å flytte til Levanger

Levanger kommune er et studiested med i overkant av 2000 studenter, mange av disse er bosatt i kommunen, men har ikke folkeregisterregistrert adresse i Levanger. Årsaken er at det i dag er frivillig for studenter (som skifter bostedskommune) om de vil fortsette å være folkeregisterregistrert på hjemstedet, eller om de vil registreres på nytt bosted ved studiestedet. Samtidig har kommunene plikt til å tilby offentlige tjenester til bosatte studenter på lik linje med andre innbyggere, og da uavhengig av folkeregisterregistrert bostedsadresse.

Levanger må bli mere offensiv for å få studentene til å melde flytting hit. Studenter som melder flytting til Levanger kommune vil bli registrert som innbyggere i kommunen, noe som vil telle med i beregningen av Levangers rammetilskudd fra staten. For kommunen er det derfor store inntekter å hente ved å få studenter til å melde flytting. Kort fortalt kan regnestykket settes opp slik: Alle studentene har samme rettigheter som innbyggerne til helse- og velferdstjenester og barnehageplass. Alt dette koster for kommunen. Å få studentene til å melde flytting til Levanger, vil anslagsvis gi kommunen statlige inntekter på minst 20 000 kroner per student per år (om man tar utgangspunkt i økt rammetilskudd, skatteinntekter og skatteutjevning).

For å få studentene til å melde flytting er det viktig å utvikle gode incentiver rettet mot studentene. Den beste incentivordningen en kommune kan opprette er et økonomisk tilskudd til studenter som velger å melde en folkeregisterregistrert flytting. Tatt i betraktning av at kommunen vil sitte med en betydelig økonomisk gevinst i forbindelse med hver nye tilflytter, er det ikke urimelig at studenter som melder flytting til Levanger får en økonomisk støtte i størrelsesorden 5000 kroner fra kommunen som et engangstilskudd. Tiltaket vil dermed også gi studentene et positivt økonomisk bidrag til egen studentøkonomi, samtidig som det vil styrke kommunens økonomiske handlingsrom, ikke minst i forhold til å legge til rette for Levanger som et attraktivt studiested og eventuelle velferdsordninger rettet mot studentene.

En god incentivordning vil derfor være et pengetilskudd på 5000 kroner til hver student som melder flytting til Levanger, 3 gratis valgfrie kinobilletter i Festiviteten og eventuelt fri adgang til ulike kommunale kulturtilbud (som svømmebassenget i Trønderhallen). Finansiering av en slik ordning vil ikke representere noe stort problem, da tilskuddsordningen dekkes av merinntekter som følge av økt tilflytting av studenter. Det vil derfor være god kommuneøkonomi i å innføre en slik ordning, samtidig som andelen registrerte innbyggere i kommunen vil øke.


Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren tydeliggjøre Levangers rolle som studiested gjennom å opprette en incentivordning med økonomisk støtte til studenter som velger å melde flytting til Levanger?


Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune oppretter en incentivordning med kroner 5000 i økonomisk støtte til studenter som melder flytting til Levanger kommune. Andre tiltak som vurderes er gratis kinobilletter, gratis adgang i kommunal svømmehall og andre kommunale kulturtilbud.
  2. Rådmannen utarbeider kriterier for ordningen.
  3. Ordningen innføres så snart som praktisk mulig.


Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, VBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.05.2017 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051