Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 10.05.17
Tid: kl. 17:00 - 21:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 21/17 Nye Veier AS - godkjenning av bompengefinansiering utredning vedtak video
PS 22/17 Valg til Eiermøte NTE utredning vedtak video
PS 23/17 Søknad om ansvarlig lån - Levanger fotballklubb utredning vedtak video
PS 24/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA utredning vedtak video
PS 25/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - høring utredning vedtak video
PS 26/17 Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen - 2. gangs behandling utredning vedtak video
PS 27/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata - 2. gangs behandling utredning vedtak video
video
etter
gruppemøte
PS 28/17 Utbyggingsavtale Levanger brygge 1 utredning vedtak video
PS 29/17 Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018 utredning vedtak video
FO 9/17 Spørsmål fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Lærertetthet 1-4 trinn tekst behandl. video
FO 10/17 Spørsmål fra Ingrid Olga Hallan (AP) - Oppfølging av temaplan for økt sykkelbruk tekst behandl. video
FO 11/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - ENØK kommunale bygg tekst behandl. video
FO 12/17 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tiggerforbud i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 13/17 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Betale studentene for å flytte til Levanger tekst behandl. video
FO 14/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Skolemat/prøveprosjekt utredning og kostnadsberegning i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 15/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Bruk av øremerkede midler til å øke lærertettheten i 1- 4 klasse i grunnskolen tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 4 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem - Forfall
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem - Forfall
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Ann-Mari Hellan Børseth  ap varamedlem Linn Beate Tromsdal
Harry Gilberg  krf varamedlem  x Børge Lund 
Inger Lise Utler Hemb  ap varamedlem  x Randi Johanne Nessemo
Per Martin Øfsti ap varamedlem x Svein Erik Veie

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Permisjoner:

Olav Strid (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.00, etter behandling av sak PS 29/17.

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.30, etter behandling av sak FO 11/17.

Jostein Trøite (SV) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.30, etter behandling av sak FO 11/17

 

Orienteringer:


Kulturelt innslag:

 • Etter orienteringene ble det kulturelt innslag av Åsen skolekorps - video

        Til toppen av siden

 

PS 21/17 Nye Veier AS - godkjenning av bompengefinansiering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

1. Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim – Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster.

2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.

4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2017-kr) i de ulike bommene:

Bomtakster

 

 

2017-kr

Bom

Gjennomsnitts-takst

Grunntakst takstgruppe 1

Grunntakst takstgruppe 2

1. E6 Leistad

34

39

78

2. E6 Hell

17

19

38

3. E6 Forbordsfjelltunnelen

32

34

68

4. E6 Åsen

13

14

28

 • Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst.
 • Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med KPI etter åpning.
 • Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter.


5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet vegnett. 

6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.

7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot AS får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim - Åsen.
        Til toppen av siden 

 

 

PS 22/17 Valg til Eiermøte NTE

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende forslag:

I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS:

Andreas Jenssen Hjelmstad

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS:

Jostein Trøite

Avstemning:

Skriftlig avstemning. Tellekorps: Eva Høyem Anderssen og Ottar Bjerkeset

Jostein Trøite fikk 12 stemmer og Andreas Jenssen Hjelmstad fikk 22 stemmer.

Hjelmstad er dermed valgt.

VEDTAK:

I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE:

Andreas Jenssen Hjelmstad
     Til toppen av siden

 

 

PS 23/17 Søknad om ansvarlig lån - Levanger fotballklubb

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag - innstillinga setning 4:

Fra samme dato som lån innvilges forrentes lånet med samme rentesats som gjennomsnittlig lånerente, osv....

Avstemning:

Jubergs endringsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, med vedtatt endring, vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Det innvilges et likviditetslån til Levanger fotballklubb på kr. 500.000,-. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2017, deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra samme dato som lån innvilges forrentes lånet med samme rentesats som gjennomsnittlig lånerente, med tillegg av samme margin som kommunen har på sine lån.

Begrunnelse:

 • LFK er et fyrtårn i Levanger.
 • LFK har en stor markedsføringseffekt og er en god ambassadør for Levanger kommune.
 • LFK er eneste fotballag i fylket som spiller i Obos ligaen (1.divisjon)
       Til toppen av siden

 

 

PS 24/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Robert Svarva som representant. Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand som vararepresentanter.
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
       Til toppen av siden

 

 

PS 25/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - høring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag - nytt pkt. 5:

9.7.1.

(Etter siste avsnitt ang. sambandet Levanger – Hokstad)

Framtidig behov utredes slik at tiltak iverksettes også etter 2017. Det er nødvendig for at Ytterøy skal fortsette å være et bærekraftig samfunn med en positiv utvikling.

9.7.2.

Levanger kommune ser av trafikksikkerhetsmessige forhold at behovet for at fergeleiene i sambandet Levanger – Hokstad tilrettelegges for den økte trafikkmengden i sambandet.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger som tas inn i grunnlagsdokumentet:

 1. Kryssing av jernbane Skogn FV 753
 2. Avlastningsvei Kirkegata, ny veg Sørvegen- Branes
 3. Fylkesveg 121 Markabygda- Hjelmstadbakk
 4. Utbedring av Brusve bru FV 126


Avstemning:

Løvås sitt forslag til vedtak vedtatt med 27 mot 7 stemmer som ble avgitt for innstillingen.

Kjerkols tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger som tas inn i grunnlagsdokumentet:

 1. Kryssing av jernbane Skogn FV 753
 2. Avlastningsvei Kirkegata, ny veg Sørvegen- Branes
 3. Fylkesveg 121 Markabygda- Hjelmstadbakk
 4. Utbedring av Brusve bru FV 126
 5. 9.7.1. (Etter siste avsnitt ang. sambandet Levanger – Hokstad)
  Framtidig behov utredes slik at tiltak iverksettes også etter 2017. Det er nødvendig for at Ytterøy skal fortsette å være et bærekraftig samfunn med en positiv utvikling. 
  9.7.2. Levanger kommune ser av trafikksikkerhetsmessige forhold at behovet for at fergeleiene i sambandet Levanger – Hokstad tilrettelegges for den økte trafikkmengden i sambandet. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 26/17 2. gangs behandling - Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for sentrumsboliger Åsen vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:

I reguleringsbestemmelsene, under rekkefølgebestemmelser legges til:

 • For å oppfylle kravene om sikker byggegrunn i Plan og bygningsloven § 28-1 skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagkyndige før det blir gitt igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Råd og anbefalinger i den geotekniske rapporten skal legges til grunn ved tiltaksrealisering.
  - Som retningslinje til ovennevnte bestemmelse tilføyes: Geoteknisk rapport skal oversendes Norges Vassdrags- og Energidirektorat når denne foreligger.


Under rekkefølgebestemmelser tredje ledd legges til: 

 • Som trafikksikkerhetsfremmende tiltak skal garasjerekke BG skal ikke bygges før ny kommunal veg fra E6 til planområdet er ferdigstilt.


Plankart oppdateres med nordpil i tegnforklaringen.
     Til toppen av siden

 

 

PS 27/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video - video etter gruppemøte

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Reguleringsplanen avvises.

Nytt planforslag legges fram der følgende hensyn ivaretas:

 • Garasjene skal ikke plasseres på friområdet.
 • Parkeringsområdet utvides ikke på bekostning av friområdet.
 • Uttalelse fra barnerepresentanten legges ved. 


Avstemning:

Ved alternativ votering mellom innstillingen og Trøites forslag til vedtak, ble innstillingen vedtatt med 26 mot 8 stemmer. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg: 

I reguleringsbestemmelsene legges til:

 • «Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»
 • «Kommunal hekk langs østsiden av tomt med gårds- og bruksnr. 315/139 skal bevares under anleggsfasen for bygging av garasjerekke innenfor bestemmelsesområde #3. Dette skal videreformidles til de som skal utføre byggearbeidet.»


I plankartet legges til:

 • Utvidelse av bestemmelsesområde #1 mot vest med ytterligere 5 plasser, slik det legges opp til i PUKs vedtak 9/17 15.02.2017: «Utvidelse av garasjeanlegget. Da gis det mulighet til forhandlinger i forhold til hvordan garasjene ønskes å plasseres.»
       Til toppen av siden

 

 

PS 28/17 Utbyggingsavtale Levanger brygge 1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Levanger brygge 1» inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4
     Til toppen av siden

 

 

PS 29/17 Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. 

Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet revideres.
     Til toppen av siden

 

 

FO 9/17 Spørsmål til ordføreren fra Andreas Jenssen Hjelmstad - Lærertetthet 1-4 trinn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende spørsmål:

Hvorfor har ikke ordføreren brukt de øremerkede midlene på å ansette flere lærere på småtrinnet og hva vil ordføreren gjøre for å sikre at tildelingen for 2017 brukes i tråd med intensjonen?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 10/17 Spørsmål fra Ingrid Hallan (AP) - Oppfølging av temaplan for økt sykkelbruk

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

rid Olga Hallan (AP) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hvor langt har kommunen kommet mht. å videreføre denne temaplanen mht. sykkelstier, merking etc.?
 2. Er det utarbeidet Handlingsplan for å gjennomføre de ulike tiltak?
 3. Kan Levanger kommune som medlem av Sykkelbynettverket være med til å støtte de organisasjoner som jobber mht vikeplikt bilister/ syklister?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 11/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Interpellasjon ENØK kommunale bygg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende spørsmål:

I Budsjett for 2017 som kommunestyret vedtok i september er det satt av 5 millioner kr. til ENØK kommunale bygg.

Hvor langt er arbeidet med tiltak kommet og hvilke kommunale bygg blir pengene brukt på?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 12/17 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Tiggerforbud i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hvilket opplegg/tilbud vil romfolk, eller andre fattige mennesker som kommer til kommunen få og er disse menneskene kjent med disse tilbudene?
 2. Hva vet kommunen om bakgrunnen til romfolkene/tiggerne i Levanger i dag?
 3. Er kommunen kjent med evt. kriminelle miljøer knyttet til tiggermiljøet i Levanger? 


Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å iverksette arbeidet med å innføre et kommunalt tiggerforbud i Levanger kommune så raskt det lar seg gjøre.

Larsens forslag til vedtak ble avvist av kommunestyret med 28 mot 3 stemmer.
     Til toppen av siden

 

 

FO 13/17 Interpellasjon fra Karl M Buchholdt (V) - Betale studentene for å flytte til Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Vil ordføreren tydeliggjøre Levangers rolle som studiested gjennom å opprette en incentivordning med økonomisk støtte til studenter som velger å melde flytting til Levanger?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune oppretter en incentivordning med kroner 5000 i økonomisk støtte til studenter som melder flytting til Levanger kommune. Andre tiltak som vurderes er gratis kinobilletter, gratis adgang i kommunal svømmehall og andre kommunale kulturtilbud.
 2. Rådmannen utarbeider kriterier for ordningen.
 3. Ordningen innføres så snart som praktisk mulig.


Buchholdts forslag til vedtak ble avvist av kommunestyret med 29 mot 2 stemmer.
     Til toppen av siden

 

 

FO 14/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Skolemat/prøveprosjekt utredning og kostnadsberegning i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hvorfor er det ikke lagt fram en utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt for kommunestyret våren 2017?
 2. Når mener ordføreren at en slik utredning og kostnadsberegning blir lagt fram for kommunestyret? 


Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 15/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Bruk av øremerkede midler til å øke lærertettheten i 1- 4 klasse i grunnskolen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.05.2017 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hva har de øremerkede midlene som kommunen har mottatt for å styrke innsatsen i 1- 4 trinn i grunnskolen gått til?
 2. Kan ordføreren forklare hvorfor det er negative tall på dette området for Levanger kommune?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 11.05.2017 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051